bool(false)

Změny územního plánu

11. září 2012

Změny územního plánu mění závaznou část územního plánu. Touto formou tedy probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území.

Katalog změn on-line

Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednávána územně plánovací dokumentace, např. územní plán. Pro některé změny je zpracováváno i vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

V současné době je vzhledem k přípravě nového územního plánu přijímání změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zastaveno (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/31 ze dne 28. 2. 2008), nově se pořizují pouze tzv. celoměstsky významné změny v samostatném režimu pořizování. Přijímání podnětů na pořízení celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy bylo ukončeno dne 30. 10. 2013 v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1856 ze dne 8. 10. 2013. Celoměstsky významnými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy se rozumí změny s vysokou mírou vlivu uvažovaných investičních záměrů na strukturu hlavního města, především v oblastech zkvalitnění prostředí, zabezpečení odpovídající veřejné infrastruktury (dopravní, technické a veřejné) a vytvoření předpokladů pro jeho harmonický rozvoj do budoucna.

V případě požadavku na zpracování podkladové studie ke změnám jsou pro žadatele o změnu k dispozici obecné požadavky pro podkladové studie ke změnám

Od 1. 1. 2000, tj. od data platnosti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, do konce roku 2005 bylo vydáno celkem 291 změn územního plánu. Od roku 2006 do června 2014 bylo vydáno 344 změn.

Na informačním serveru pražské radnice jsou zveřejněny aktuálně pořizované změny i Archiv změn.

Přehled schválených změn je k dispozici i formou on-line katalogu.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru