Koncepce Zeleného pásu hl. m. Prahy

Zásady a principy tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy

Dne 4. 11. 2008 byly Radou HMP pod usnesením č. 1524 schváleny „Zásady a základní prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy" jako základní strategický podklad pro územně plánovací činnost města s cílem založit základní prvky tohoto zeleného pásu, zvyšovat tak postupně ekologickou stabilitu a rekreační potenciál celého dotčeného území a dosáhnout prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty.

První část popisuje východiska přípravy „Zeleného pásu" včetně doposud zpracovaných relevantních dokumentů. Dále obsahuje rozbor stavu v jednotlivých segmentech Prahy a nastiňuje koncepci Zeleného pásu, která by měla být dále upřesňována a rozvíjena.

Druhá část stanovuje další kroky (úkoly) nezbytné pro zajištění a naplnění této koncepce.

Třetí část je tvořena grafickými ukázkami významných rozvojových území zeleně.

Z předloženého materiálu vyplývá, že může sloužit „pouze" jako ideové východisko, které není konečné a bude jej nezbytné návaznými kroky ve smyslu schválených zásad (především při zapracování do územního plánu) doplňovat a případně i modifikovat. Jednotlivé rozvojové plochy zeleně tedy mohou být na základě jednání s příslušnými orgány a organizacemi rozšířeny či zmenšeny, případně dojde k jiné úpravě jejich tvaru podle místních podmínek.


Tento materiál se skládá celkem ze 3 částí:

 1. „Zásady a principy tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy"

  Zasady_ZP.doc - 267kB

 2. „Zelený pás hl. m. Prahy - návrh dalších kroků a jejich zajištění. Určení příslušných partnerů a garantů"

  Dalsi_kroky_ZP.doc - 51kB


 3. „Grafická část"

  LEGENDA_1.pdf - 736kB
  LEGENDA_2.pdf - 1163kB
  Zel_pas-zakladni_prvky.pdf - 8287kB
  Z_10_Koloděje.pdf - 1178kb
  Z_10_o_Koloděje.pdf - 2530kB
  Z_11_Kolovraty.pdf - 1071kB
  Z_11_o_Kolovraty.pdf - 2573kB
  Z_12_Křeslice.pdf - 1402kB
  Z_12_o_Křeslice.pdf - 2352kB
  Z_13_o_U_Kunratick‚_spojky.pdf - 2585kB
  Z_13_U_Kunratick‚_spojky.pdf - 1422kB
  Z_14_Lipence_Lužní_les.pdf - 810kB
  Z_14_o_Lipence_Lužní_les.pdf - 2398kB
  Z_15_o_Slivenec_západ.pdf - 2657kB
  Z_15_Slivenec_západ.pdf - 1193kB
  Z_16_Dívčí_hrady_východ.pdf - 1718kb
  Z_16_o_Dívčí_hrady_východ.pdf - 2241kB
  Z_17_o_Sobín_jih.pdf - 2562kB
  Z_17_Sobín_jih.pdf - 1059kB
  Z_2_o_Ďáblice.pdf - 2774kB
  Z_2_Ďáblice.pdf - 1307kB
  Z_3_o_Čakovice_I_.pdf - 2781kB
  Z_3_Čakovice_I.pdf - 1350kB
  Z_4_o_Čakovice_II.pdf - 2504kB
  Z_4_Čakovice_II.pdf - 1063kB
  Z_5_Miškovice.pdf - 1019kB
  Z_5_o_Miškovice.pdf - 2644kB
  Z_6_Letňany_Kbely.pdf - 1424kB
  Z_6_o_Letňany_Kbely.pdf - 2505kB
  Z_7_o_Vinice.pdf - 2380kB
  Z_7_Vinice.pdf - 1345kB
  Z_8_Běchovice_Jih.pdf - 1172kB
  Z_8_o_Běchovice_Jih.pdf - 2622kB
  Z_9_o_V-Panenkách.pdf - 1306kB
  Z_9_V_Panenkách.pdf - 1306kB

Kontaktní osoba:

Mgr. Martin Fejfar, pracovník ateliéru životního prostředí, fejfar@urm.praha.eu