Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

"Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze" (dále jen koncepce).

Výše zmíněná koncepce byla zpracována na základě § 77a, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, následně veřejně projednána (a to včetně vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí ve smyslu platného znění zákona č. 100/2001 Sb. - tzv. SEA), dopracována a dne 2. 12. 2008 schválena Radou HMP pod usnesením č. 1767.

Materiál obsahuje rozborovou část, návrhovou část a grafické přílohy. Hlavním výstupem je návrhová část, která je členěna na 3 základní oddíly. V úvodním se nachází Rámcový přehled hlavních cílů koncepce a Formulace následujících vizí:
1) "Zachování pestrosti přírodního prostředí"
2) "Volná krajina a veřejné prostory"
3) "Rekreace za rohem, relaxace co by kamenem dohodil"
4) "Zelené radiály"
5) "Zelené tepny a vlásečnice pro pěší a cyklisty"

Další blok kapitol určuje Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice v členění na lesní hospodářství, zemědělství, vodní hospodářství, cestovní ruch a rekreaci, dopravu, ochranu nerostného bohatství a územní plánování a poslední stanovuje Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny. Tyto jsou samostatně popsány pro oblast obecné ochrany přírody a pro oblast zvláštní ochrany přírody včetně návrhů nových zvláště chráněných území (ZCHÚ) a významných krajinných prvků (VKP). Vše doplňují kapitoly týkající se ekonomických a informačních nástrojů i možností spolupráce s jinými územními celky, než je Praha.

Představená koncepce je strategickým materiálem, jenž vytváří souhrnný rámec pro zlepšení situace v oblasti ochrany přírody a krajiny. Nezbytným předpokladem jejího naplnění proto zůstává postupná příprava a schválení návazných relevantních dokumentů a právních předpisů. Jde například o vyhlášení ZCHÚ orgány ochrany přírody, promítnutí příslušných zásad do lesních hospodářských plánů, kompenzace zastavitelného území stabilizací nových ploch zeleně v připravovaném územním plánu, zohlednění (a následná realizace) revitalizačních opatření v generelech jednotlivých vodních toků apod.

Dokumenty ke stažení:

Rozborová část - 1-Rozborova_cast.doc - 3,20MB
Návrhová část - 2-Navrhova_cast.doc - 1,93MB

GRAFICKÉ PŘÍLOHY:
1. Třídy ochrany zemědělských půd - 14,9MB
2. Ohroženost půd větrnou erozí - 1,60MB
3. Ohroženost půd vodní erozí - 1,61MB
4. Analýza struktury půdního fondu – zemědělský význam území - 712kB
5. Analýza struktury půdního fondu – lesnatost území - 702kB
6. Lesy zvláštního určení - 13,5MB
7. Vodní plochy a vodoteče - 13,6MB
8. Kategorie záplavového území - 1,54MB
9. Významné mokřady - 13,3MB
10. Územní systém ekologické stability - 13,7MB
11. Celoměstský systém zeleně a územní systém ekologické stability - 14,3MB
12. Analýza prvků ÚSES - ÚSES v historických zahradách, parcích a parkově upravených plochách - 13,8MB
13. Analýza prvků ÚSES - ÚSES podél vodních toků - 13,7MB
14. Analýza prvků ÚSES - ÚSES na lesních plochách - 14,0MB
15. Analýza prvků ÚSES - ÚSES na plochách ZCHÚ - 13,8MB
16. Analýza prvků ÚSES - ÚSES v přírodních parcích - 13,7MB
17. Funkčnost územního systému ekologické stability - 13,6MB
18. Přírodní parky - 13,3MB
19. Vyhodnocení dochovanosti krajinného rázu v přírodním parku Klánovice - 2,74MB
20. Regulační zóny přírodního parku Klánovice - Čihadla - 2,75MB
21. Bilance obytných ploch v přírodních parcích a v jejich zázemí - 13,9MB
22. Významné krajinné prvky - 13,4MB
23. Analýza struktury půdního fondu – urbanizace území - 701kB
24. Analýza struktury půdního fondu – koeficient ekologické stability - 666kB
25. Celoměstský systém zeleně a rozbor liniových přírodních a rekreačních vazeb - 14,2MB
26. Fragmentace území - 986kB
27. Zvláště chráněná území přírody - 13,5MB
28. NATURA 2000 – evropsky významné lokality - 13,4MB
29. Lokality navrhované za zvláště chráněná území - 13,4MB
30. Lokality navrhované k registraci na VKP - 13,1MB
31. Vegetační mapa + legenda - 15,5MB
32. Aplikace vegetační mapy - 15,6MB
33. Památné stromy + legenda - 13,4MB + 93,1kB
34. Výhradní ložiska nerostných surovin - 13,3MB
35. Celoměstský systém zeleně - 13,9MB
36. Návrh systému přírodně rekreačních vazeb - 1,82MB
37. Správci vodních toků - 88,5kB

U1. Krajina Pražského regionu - 46,0MB
U2. Osídlení Prahy v první polovině 19. století - 41,9MB
U3. Plán pražských potoků - 49,1MB
U4. Vrstevnicový plán pražského terénu - 48,2MB
U5. Zastavěné území z roku 1997 - 14,8MB
U6. Charakter pražské urbanizované krajiny - 25,4MB
U7. Souvisle urbanizované území - 24,0MB
U8. Regulační plán Velké Prahy a okolí 1931 - 19,0MB
U9. Náčrt směrného plánu hl. m. Prahy 1951 - 25,4MB
U10. Schématické rozlišení vybraných typů zástavby - 19,4MB

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Fejfar, pracovník ateliéru životního prostředí, fejfar@urm.praha.eu