21. ročník veletrhu MIPIM 2010

Tiskove-10 Praha bude mít v nejprestižnější části Festivalového paláce svůj vlastní stánek o ploše více než 100 m2 již popatnácté v řadě za sebou. Prezentace hlavního města se soustředí na nový územní plán a jeho přínosy pro obyvatele Prahy, investory a developery.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Obrazové materiály ke stažení

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem summitu primátorů světových měst v rámci veletrhu 17. března bude udržitelný rozvoj, Praha zde bude prezentovat své vybrané projekty v této oblasti, do níž dlouhodobě investuje. Letos s Prahou spoluvystavují developerské společnosti CENTRAL GROUP, HOCHTIEF Development a Unibail-Rodamco. Jádro doprovodného programu na stánku Prahy tvoří recepce „Meeting Prague“, která se uskuteční ve středu 17. března. K příjemné atmosféře pražského stánku přispějí tradičně Pivovary Staropramen.

Nový územní plán, který je jádrem praţské prezentace, má za cíl vytvořit z Prahy atraktivní město 21. století, kde se jeho obyvatelům dobře ţije. O aktuálním stavu příprav konceptu nového územního plánu hovoří Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy: „Obyvatelé Prahy se ke konceptu nového územního plánu mohli vyjadřovat v listopadu a prosinci minulého roku. Zaslali na osm tisíc připomínek, které v následujících měsících budeme ve spolupráci s Magistrátem hlavního města zpracovávat.“ Předpokládá se, ţe nový územní plán bude schválen v roce 2012.

Nový územní plán bude mít řadu přínosů nejen pro občany, ale také pro investory a developery. Patří mezi ně zejména liberálnější podmínky a moţnosti pro výstavbu v jiţ zastavěných územích, která potřebují transformaci; tím investoři zároveň hlavnímu městu významně pomohou v revitalizaci dosud nevhodně vyuţívaných území. Investoři a developeři budou mít také větší volnost ve výběru projektů pro konkrétní lokality i moţnost větší variability v zastavitelných plochách. Celkově je připravovaný nový územní plán pro orientaci investorů a developerů mnohem jednodušší a srozumitelnější, pruţnější a otevřenější, s menší administrativní zátěţí při povolování jednotlivých projektů. Velkou motivací pro investory v územním plánu je moţnost revitalizace ploch v zastavěných územích, aniţ by se musely v územním plánu provádět změny. Proto také územní plán uvádí podrobný výčet významných praţských lokalit, které potřebují revitalizaci. Město však bude mnohem důsledněji neţ nyní kontrolovat nezastavěné plochy, čímţ reaguje na ubývající plochy zeleně: podíl zeleně je v novém územním plánu závazný. Praha jiţ předloni schválila koncepci ochrany přírody a projekt zeleného pásu, v níţ se do budoucna zavazuje chránit stávající zeleň a významné terénní útvary, kde stavět nelze. Novinkou v územním plánu jsou zásady pro umisťování výškových staveb, jejichţ záměrem je zachování unikátního praţského „Genia Loci“, díky němuţ je Praha uvedena na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Vedle konceptu nového územního plánu se návštěvníci na praţském stánku budou moci seznámit také s projekty spoluvystavovatelů.CENTRAL GROUP, jeden z nejvýznamnějších developerů na českém trhu rezidenčních nemovitostí, představí mimo jiné projektMetropole v Praze-Zličíně, projekt Rezidence Prague Towers v Praze-Stodůlkách a obytný komplexNové Letňany v Praze 9. HOCHTIEF Development seznámí zájemce se svým novým administrativním projektem Office Islands Letňany a s rezidenčním projektem Park Kavčí Hory. Společnost Unibail-Rodamco bude prezentovat své úspěšné projekty obchodních center v hlavním městě: Centrum Chodov, Arkády Pankrác a Centrum Černý Most, které se chystá rozšiřovat.

U příleţitosti veletrhu se kaţdoročně udělují ceny MIPIM Awards za nejlepší světové stavby uplynulého roku. Vítězové MIPIM Awards budou vyhlášeni na galavečeru 18. března, kterým kaţdoročně veletrh vrcholí.

Vedle Prahy se na veletrh se samostatnými stánky chystají i další dvě největší česká města – Brno a Ostrava. Premiéru na MIPIMu zaţijí Středočeský a Jihomoravský kraj. Všechny tyto expozice spolu sousedí, díky čemuţ mají zájemci moţnost získat ucelenou představu o českém trhu nemovitostí.

Tisková zpráva

A) NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY

PROČ A KDY?

Územní plán (UP) je hlavní územně plánovací dokument, z něhoţ by měl vycházet rozvoj kaţdého moderního města na mnoho dalších let. Motivem pro zpracování nového UP Prahy byla potřeba nahradit plán z roku 1999 plánem novým. Novela stavebního zákona předepisuje vydat nový UP hlavního města Prahy do roku 2015. V současné době jsou proto v plném proudu práce na konceptu nového UP, jehoţ cílem je naplnit strategický plán Prahy, aby byla atraktivním městem 21. století, kde se dobře ţije.

Obyvatelé Prahy se ke konceptu nového UP mohli vyjadřovat od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009. V listopadu také proběhlo na Magistrátu hlavního města Prahy veřejné projednání. Občané na Odbor územního plánování zaslali na 8.000 připomínek, které v následujících měsících bude Magistrát zpracovávat. Poté se k nim bude znovu vyjadřovat zastupitelstvo hlavního města Prahy a dotčené orgány státní správy. Ve druhé polovině roku 2010 zašle Magistrát tyto připomínky k vyjádření zpracovateli nového UP - Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Po zpracování připomínek Magistrát určí výslednou variantu řešení a připraví pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Tyto pokyny pak schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Poté se bude pokračovat na zpracování návrhu územního plánu, který se dále projednává podle stavebního zákona. Předpokládá se, ţe nový UP bude schválen v roce 2012.

HLAVNÍ PRINCIPY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

 • Přestavba a oţivení současně zanedbaných území
 • Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města
 • Přísná regulace rozrůstání Prahy do volné krajiny
 • Ochrana stávající zeleně uvnitř města
 • Zelený pás ve vnějším pásmu města
 • Ochrana panoramatu a regulace umisťování výškových staveb
 • Nová metodika prostorové regulace
 • Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové (metro, tramvaje, ţeleznice)
 • Tramvajové tangenty propojující městská centra kompaktního města
 • Větší zapojení ţeleznice do obsluhy města – více neţ 20 nových zastávek
 • Rozvoj infrastruktury pro cyklisty a pěší

PŘÍNOSY NOVÉHO UP PRO INVESTORY A DEVELOPERY

Pro investory a developery bude mít nový územní plán řadu přínosů. Mezi ně patří zejména:

liberálnější podmínky a moţnosti pro výstavbu v jiţ zastavěných územích, která potřebují transformaci ; tím investoři zároveň hlavnímu městu významně pomohou v revitalizaci dosud nevhodně vyuţívaných území,

větší volnost ve výběru projektů pro konkrétní lokality,

zjednodušení, větší srozumitelnost, pruţnost a otevřenost, menší administrativní zátěţ při povolování projektů,

větší variabilita ve funkčních zastavitelných plochách.

PRAHA: ATRAKTIVNÍ A KRÁSNÉ MĚSTO 21. STOLETÍ

Smyslem nového UP je vytvořit budoucí vizi atraktivního města počátku 21. století, kde se spojují tradice a historická architektura s moderními vlivy. Plán vytvoří pravidla směřující k tomu, aby si Praha uchovala svou krásu a cenné hodnoty, díky nimţ je jedním z nejobdivovanějších světových měst, a aby zároveň motivovala k přeměně nyní zanedbaných území a tvorbě nových hodnot v souladu s komplexními potřebami hlavního města. Novinkou v novém UP jsou také nové zásady umisťování výškových staveb.

MOTIVACE PRO INVESTORY: REVITALIZACE PLOCH V ZASTAVĚNÝCH ÚZEMÍCH BEZE ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

UP bude vstřícné investory motivovat, neboť nastavuje liberálnější podmínky a moţnosti pro výstavbu v jiţ zastavěných územích, která potřebují transformaci. Vznik atraktivních projektů v jiţ zastavěném území s existující infrastrukturou, kam tímto bude vnesen nový ţivot, je jedním ze strategických cílů hlavního města. Ukazuje se totiţ, ţe rozsáhlá výstavba „na zelené louce“ a s tím související masivní pohyb obyvatel za prací, nákupy i zábavou má jiţ řadu let za následek výraznou dopravní zátěţ metropole. „Míst s jiţ existující infrastrukturou, do nichţ lze přinést nový impulz, je celá řada,“ říká Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. „Kvalitní záměr odpovědných investorů, kteří myslí i na veřejnou vybavenost od prostor pro společenské dění aţ po projekty volnočasových aktivit, by rozhodně byl přínosem pro hlavní město a konkrétní lokalitu, v níţ bude revitalizace probíhat,“ dodává Bořek Votava. Mezi priority hlavního města patří mj. vybudování chybějících domů pro seniory v souvislosti s měnící se demografickou strukturou, nové školy a školky, budovy pro trávení volného času a v některých lokalitách i dobudování celkové občanské vybavenosti od kulturních center aţ po plavecké bazény. Investoři získají například moţnost na pozemku dříve určeném pro výrobu vybudovat jiný projekt s menší zátěţí pro ţivotní prostředí. Vybírat přitom mohou z širokého spektra funkcí. Znamená to, ţe zde nový majitel pozemku můţe postavit byty, obchody nebo velmi ţádoucí občanskou vybavenost (školy, sály pro společenské akce či prostory pro volnočasové aktivity a sport, zeleň apod.). To vše beze změny územního plánu, avšak s přihlédnutím ke specifickým podmínkám dané lokality a vţdy s ohledem na její konkrétní vyuţití. Podle nového UP v těch případech, které budou v souladu s celkovou koncepcí rozvoje města, jiţ investoři nebudou muset o změnu ţádat, ušetří čas a ubude zdlouhavá úřední administrativa. Dosud totiţ mnoţství změn zatěţovalo samosprávu a činilo územní plán nepřehledným. Zatímco nyní musí developeři čekat aţ dva roky a často i déle na realizaci svých projektů, které nejsou v souladu s územním plánem, přestoţe znamenají ţádoucí transformaci území, podle nových pravidel by měl být v takovém případě konstatován soulad s územním plánem. Developer tedy předloţí studii ke schválení a pokud bude v pořádku, mělo by stačit jen několik měsíců v běţném postupu územního řízení k tomu, aby mohl být projekt spuštěn.

Tisková zpráva

ROZVOJOVÁ A TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU

Plán stanoví také významné transformační a rozvojové plochy.

Transformační území jsou ta, která vyţadují obnovu, revitalizaci. Nejčastěji jde o tzv. brownfields, bývalé průmyslové plochy, které město potřebuje oţivit a vnést do nich nový impulz. Lze je vyuţít pro jakékoliv projekty s menší zátěţí vůči ţivotnímu prostředí. Tyto plochy jsou dnes jiţ nějakým způsobem vyuţívány. Výhodou je, ţe zde jiţ jsou vybudovány inţenýrské sítě, ale vyuţití je nevhodné a neefektivní, a území je proto navrţeno k oţivení.

Mezi transformační území patří lokality:

T/1 - Masarykovo nádraţí

T/2 - Maniny

T/3 - Bubny

T/4 - Letňany – Avia

T/5 - Letňany – Letov

T/6 - Vysočany

T/7 - Nádraţí Ţiţkov

T/8 - Nusle – sladovna

T/9 - Bohdalec – Slatiny

T/10 - Švehlova

T/11 - Malešicko-hostivařská oblast

T/12 - Nové Dvory

T/13 - Braník – pivovar

T/14 - Hodkovičky

T/15 - Modřany – Nestlé

T/16 - Modřany – cukrovar

T/17 - Lipence

T/18 - Nádraţí Smíchov

T/19 - Radlické údolí

T/20 - Zličín

T/21 - Strahov

Rozvojová území jsou plochy dosud nezastavěné, s potenciálem pro nové vyuţití a pro zlepšení podmínek ţivota ve městě, jako plochy pro rekreaci, parky, les či jinou zeleň. Nemají inţenýrskou a dopravní infrastrukturu. Budou mít kromě základních regulativů funkčního vyuţití a prostorové regulace i tzv. pasporty – krycí listy, v nichţ bude popsán poţadovaný charakter rozvoje území a budou stanoveny další potřebné regulativy včetně poţadavku na veřejná prostranství, základní veřejnou vybavenost a urbanistickou kompozici. U vybraných lokalit, u nichţ není moţný vývoj jednoznačně stanovit, bude předepsána povinnost prověřit řešení lokality územní studií.

Tisková zpráva

K rozvojovým územím se řadí:

M/2 - Východní Město

M/3 - Petrovice

M/4 - Jiţní Město – KIZ II

M/5 - Krč

M/6 - Novodvorská

M/7 - Libuš

M/8 - Barrandov – Slivenec

M/9 - Dívčí Hrady

M/10 - Západní Město

M/11 - Ruzyně – Drnovská

DŮSLEDNÁ KONTROLA MĚSTA NAD NEZASTAVĚNÝMI PLOCHAMI

V novém UP budou podobně jako dnes území rozdělená na zastavitelná a nezastavitelná. Kontrola nad nezastavěnými plochami však bude mnohem důslednější. Město tak reaguje na ubývající plochy zeleně a hluboký zájem praţské veřejnosti o toto téma. Například v listopadu 2008 byla Radou hl. m.

Prahy schválena koncepce ochrany přírody a projekt zeleného pásu, v níţ se město do budoucna zavazuje chránit stávající zeleň a významné terénní útvary, kde stavět nelze.

VZNIKNOU CHRÁNĚNÉ PLOCHY ZELENĚ

„Významnou novinkou bude, ţe prostorová regulace určující strukturu zástavby a procento zeleně je v novém územním plánu závazná a její změna úpravou územního plánu jiţ nebude moţná,“ říká Ing. arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí odboru urbanistické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Plán, který je zpracováván v podrobném měřítku 1:10 000, závazným způsobem vylučuje zástavbu nejcennějších území a vymezuje a chrání i menší lokality s hodnotnou zelení. Posuzována je jak krajinná a přírodní hodnota, tak i kulturní a historická hlediska, pohledová integrita města a obecná urbanistická kompozice, v níţ má střídání zastavěného a nezastavěného území zelených svahů a náhorních plošin nezastupitelnou roli.

Vedle rozvoje zastavitelných ploch územní plán navrhuje také rozvoj lesní i nelesní zeleně na stávajících orných půdách v lokalitách s nedostatkem přírodních ploch a ploch pro krátkodobou rekreaci. To se týká především severovýchodu Prahy, kde byl tento proces započat jiţ v roce 2006. V nezastavitelném území aţ na přísně stanovené výjimky nelze umístit ţádnou stavbu. V zastavitelném území jsou stanoveny podíly zeleně i poţadavky na zachování stávajících zelených ploch a na realizaci nových ploch veřejné parkové zeleně.

NOVÁ REGULACE VÝŠKOVÝCH STAVEB OCHRÁNÍ UNIKÁTNÍ PANORAMA A HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY

Praha je uvedena na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; proto si chce zachovat svůj „Genius Loci“ a chránit se před nevhodnými stavbami, které by mohly poškodit její historický a krajinný ráz. Součástí závazné části nového územního plánu pro všechny praţské městské části proto bude i regulace výšky nových projektů. Kaţdá nová výšková stavba, jeţ přesáhne o více neţ dvě patra průměrnou statistickou výšku okolní zástavby, bude individuálně posuzována. Zásady umisťování výškových staveb budou v souladu se závěry a doporučeními Management plánu, zpracovávaného na Útvaru rozvoje města ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu praţského magistrátu a dalších institucí. Výškové stavby smějí stát pouze za hranicí vymezeného území se zákazem výškových staveb, které zahrnuje památkovou rezervaci a část jejího ochranného pásma, a budou posuzovány podle řady různých kritérií, především pomocí trojrozměrného modelu Prahy z vytipovaných pohledově nejcitlivějších míst - Praţského Hradu, Karlova Mostu, věţe Staroměstské radnice, Vyšehradu, Petřína včetně rozhledny, Mánesova a Jiráskova mostu či Vítkova. Současná praxe jiţ s prověřováním výškových staveb v trojrozměrném modelu Prahy pracuje, aby mezitím nedošlo k nenapravitelným škodám na cenném panoramatu města. Dalším hlediskem posuzování bude i účelnost výškových staveb, protoţe volných ploch v Praze jiţ nezbývá mnoho a město má proto zájem pouze o kvalitní projekty. Mimo to bude u nových projektů brána v potaz také kvalitní a estetická architektura v souladu s charakterem okolní zástavby, dobrá dopravní obsluţnost i architektonický soulad s okolním prostředím.

Metodiku výškové regulace představila Praha jako jedno z prvních měst na seznamu UNESCO.

SNADNÁ ORIENTACE PRO INVESTORY A DEVELOPERY

Snahou tvůrců územního plánu je snadná orientace a jasný výklad regulativů ve vztahu k pozemkům a zamýšleným záměrům. To bude moţné zejména díky sníţení počtu typů ploch s rozdílným způsobem vyuţití aţ na jednu třetinu. Počet změn v rámci zastavitelných území by měl klesnout na minimum, ale stále bude zachována závazná nepřekročitelná hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím.

Tisková zpráva

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Největší a nejmarkantnější rozvoj se očekává v transformačních územích ve vnitřních kompaktních městských čtvrtích, zaloţených v 19. století, ve kterých jejich původní převáţně průmyslové určení ztratilo význam. Je to například území Rohanského ostrova, Holešovického přístavu a Libeňských doků, kde byla transformace území jiţ zahájena nebo je v pokročilé investorské přípravě. Projektová příprava probíhá i v dalších územích, připravuje se výstavba v pokračování nového karlínského nábřeţí východně od River Garden a na plochách bývalé Praţské strojírny - Rustonky na kříţení ulice Sokolovské a Švábky ve vazbě na stanici metra Invalidovna. Pokračovat bude dostavba Pankrácké pláně, která se promítne do horizontu města. Připravuje sedostavba Vítězného náměstí v Praze 6, která má potenciál pro vytvoření chybějícího městského centra Dejvic.Transformace nevyuţitých částí nádraţních ploch na Smíchově a v delším časovém horizontu i v Holešovicích – Bubnech, na Masarykově nádraţí a na Ţiţkově změní dosavadní charakter území a vytvoří prostor pro novou strukturu dalších center městských čtvrtí. Některé z těchto lokalit jsou předmětem celoměstsky významných změn dnes platného územního plánu.V Praze 5 – Jinonicích se připravujetransformace průmyslového areálu bývalé továrny Walter na administrativní objekty při ulici Radlické a na obytnou čtvrť na jinonických svazích. Tato transformace rozšíří kompaktní zástavbu města. Další transformací území by měla projít lokalita Bohdalec – Slatiny v Praze 10, dnes velmi zanedbaná část Prahy. Velkou změnu lze rovněţ očekávat v lokalitě Trojmezí ve smyslu masivního posílení zelených ploch jako rekreačního zázemí obytných celků Jiţního Města. Významnou přeměnou procházejí také Vysočany, kde se mění bývalá průmyslová území na plnohodnotnou městskou čtvrť s aktivitami celoměstského významu podél Kolbenovy ulice; směrem k říčce Rokytce s kvalitními břehovými porosty se rozvíjí bydlení s potřebnou občanskou vybaveností a cyklistickou stezkou podél říčky. Plochy bývalého cukrovaru v Modřanech jsou asanovány a připraveny pro zainvestování; záměry investora předpokládají vyuţití území převáţně pro bydlení v kontaktu s řekou Vltavou a pro občanskou vybavenost. Plochy bývalých čokoládoven, kde dnes působí firma Nestlé, procházejí kvalitativní přeměnou s novými moderními kancelářskými a provozními budovami.

Pokud jde o zeleň, budování parků a ploch pro volnočasové aktivity, nejvýznamnější akcí by mělo být vybudování parku v lokalitě historicky zvané Rohanský ostrov mezi Karlínem a Vltavou. Jde o park přírodního typu, jako například Stromovka, který má pravomocné územní rozhodnutí od prosince 2008. Z plánovaných rozsáhlejších zalesnění je moţno jmenovatnavrţený les západně od Březiněvsi. V území jiţně od sídliště Černý Most a městskou částí Dolní Počernice vznikne přírodní park „U Čeňku“ okolo rybníka Martiňák. Investorem bude hlavní město. V těsné návaznosti je v současné době budováno golfové hřiště.

B) VYBRANÉ PROJEKTY PRAHY

V OBLASTI UDRŢITELNÉHO ROZVOJE

Vzhledem k tomu, ţe MIPIM vţdy bývá indikátorem globálních trendů ekonomického a realitního trhu, bude jedním z hlavních diskutovaných témat veletrhudlouhodobě udrţitelný rozvoj. Na ten se soustředí i summit primátorů a hejtmanů světových měst a regionů ve středu 17. března: v rámci tématu urbanistických strategií a budování městské infrastruktury, které jsou klíčem k udrţitelnému rozvoji, se má diskutovat mimo jiné o sociální infrastruktuře, mobilitě, zeleni i výstavbě inteligentních budov. K tomuto tématu má Praha co říci, neboť v posledních letech udělala mnoho pro to, aby se zlepšilo její ţivotní prostředí. Níţe je uveden stručný výčet vybraných projektů, do nichţ hlavní město dlouhodobě investuje.

Rozvoj ekologické hromadné kolejové dopravy

Praha chystá v nejbliţší době zahájit další výstavbu metra, jíţ se současná trasa A prodlouţí o 4 stanice aţ do Motola. Doprava do centra města tak bude ekologičtější a lépe dostupná pro více neţ 60.000 obyvatel Prahy 6. Zprovoznění nových 4 stanic se očekává v roce 2014. Praha v uplynulých letech také výrazně investovala do rozšíření nových tramvajových tratí do okrajových částí metropole.

Revitalizace rybníků a říčních koryt

Obnova, vyčistění a revitalizace praţských vodních ploch je dlouhodobým projektem hlavního města. Návrat přírodního rázu říčních koryt je nejen prevencí proti záplavám, ale je i příznivější pro ţivot rostlin a ţivočichů. Celoročně investuje Praha do revitalizací vodních ploch zhruba 100 milionů korun. Ekologickým cílem celého projektu je zajištění ochrany ţivotního prostředí a zvýšení počtu rostlinných a ţivočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy, ochrana chráněných druhů a zvýšení čistoty vody. V neposlední řadě jde také o zvýšení přírodního a estetického potenciálu území hlavního města a vytváření nových prostor pro rekreaci a volný čas.

Vyhlášení nových přírodních parků

Praha má nový přírodní park Smetanka; vyhlásila jej v prosinci 2009. Chrání hodnoty krajinného rázu města a vzácné druhy rostlin ţivočichů. Zároveň je oblíbeným místem pro rekreaci občanů. Probíhá také vysazování nového lesa v Praze 9 - Letňanech.

Granty v oblasti ţivotního prostředí

Cílem grantů je aktivní zapojení co nejširšího spektra občanských aktivit, sdruţení a jiných organizací do problematiky ţivotního prostředí a ekologické výchovy v hlavním městě. Oblastmi realizace jsou mimo jiné městská zeleň, lesy, ochrana přírody či odpadové hospodářství. Pro rok 2010 je na tyto granty k dispozici 10 milionů korun.

Program Čistá energie Praha

Program od roku 1994 poskytuje dotace na změnu vytápění v bytech na šetrnější zdroje. Zapojilo se do něj jiţ 40.000 domácností, které obdrţely dotace ve výši přes 400 milionů korun.

Systém tříděného sběru komunálních odpadů

Praze se daří vytřídit stále více odpadu. Na jejím území je zřízeno jiţ přes 3.200 separačních míst a stále se počítá s jejich rozšiřováním. V oblasti Praţské památkové rezervace je řešením výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Navíc ve 12 sběrných dvorech lze odevzdat např. objemný či kovový odpad, sklo, papír, plasty, nebezpečné sloţky komunálního odpadu, vyřazená elektrozařízení a stavební odpad. Dalších 6 sběrných dvorů je v majetku jednotlivých městských částí.

Nová opatření pro kvalitní vodu

Praha se s dalšími kraji (Středočeským a Vysočinou) podílí na zvýšení kvality povrchové vody v povodí největšího zdroje pitné vody v České republice - Ţelivky. Nová opatření se budou týkat především povodí dolní Vltavy, na které má neblahý vliv zemědělská činnost a mnohdy špatně řešená kanalizace. Soubor opatření na zvýšení kvality povrchové vody v povodí vodní nádrţe Ţelivka – Švihov zahrnuje výstavbu a modernizaci kanalizačních sítí a často chybějících či poddimenzovaných čistíren odpadních vod, především v obcích s méně neţ dvěma tisíci obyvateli. Soubor se týká i sanace starých ekologických zátěţí, revitalizace vodních toků, ochrany proti povodním a proti plošnému znečištění vod nebo změny charakteru hospodaření na některých pozemcích.

Dlouhodobá rekonstrukce sítí kanalizace a vodovodních potrubí

Praha má jednu z nejstarších vodovodních sítí. Zastaralé a často poruchové vodovody a kanalizace procházejí jiţ několik let kompletní obnovou. V současné době se město stará o 3.500 km

kanalizačních stok a vodovodů. I letos se plánují rozsáhlé rekonstrukce v hodnotě asi 1 miliardy korun.

Zvyšování kvality veřejného osvětlení

Praţské veřejné osvětlení prošlo v posledních 10 letech výraznou modernizací. Rozsáhlé investice, které od roku 1999 přesáhly jednu miliardu korun, se týkaly především obnovy zastaralého vybavení. Zvýšil se nejen počet svítidel, ale i nově připojované technologie, jako kamery, světelné značky či nasvícené přechody pro chodce. Město začalo pouţívat astronomické hodiny, které zajišťují přesné a včasné zapnutí veřejného i slavnostního osvětlení. Na dvojnásobek se také rozšířilo slavnostní osvětlení historických památek. Po setmění tak září například Národní divadlo, Petřínská rozhledna, areál Vyšehradu či Rudolfinum. Přibyly plynové lucerny v historickém centru metropole. I přes neustále se zvyšující počet osvětlovacího zařízení se ale razantně sníţila poruchovost, světelný smog a především spotřeba elektřiny - zhruba o 3,7 Gigawatt hodiny ročně, coţ představuje roční spotřebu více neţ tisícovky praţských domácností. Město bude v systému modernizace veřejného osvětlení dále pokračovat.

Budování soustavy kolektorů v historickém centru Prahy

V kolektorech jsou společně vedeny inţenýrské sítě - voda, elektřina, plyn a další. Při opravách či údrţbě kolektory šetří městské peníze - není nutno rozkopávat chodníky a ulice. Vloni dokončenou soustavu kolektorů v centru pod Václavským náměstím oceňují i odborníci v zahraničí

Rozšiřování stanic pohonných hmot na zemní plyn (CNG)

Praţská plynárenská má jiţ čtvrtou plnicí stanici stlačeného zemního plynu (CNG) s nonstop provozem určenou pro širokou veřejnost a brzy se chystá otevřít další stanici. V současné době je v České republice jiţ 21 stanic, do roku 2013 by jich mělo být více neţ sto.

2. PROJEKTY SPOLUVYSTAVOVATELŮ

CENTRAL GROUP

Developerská společnost CENTRAL GROUP je jiţ dlouhou dobu jedničkou na českém trhu nového bydlení. Firma působí na trhu jiţ 16 let a za tu dobu úspěšně dokončila více neţ 110 rezidenčních lokalit. V nabídce CENTRAL GROUP jsou v současné době stovky bytů a rodinných domů v mnoha různých lokalitách v Praze a okolí. Pro období příštích 5 let má společnost připraveny pozemky pro dalších více neţ 10 tisíc bytů a domů v nových lokalitách. CENTRAL GROUP je česko-švýcarskou společností se sídlem v Praze. Majitelem 90 % akcií je zakladatel firmy Dušan Kunovský. Zbývajících 10 % vlastní švýcarská investiční společnost Global Property Capital.

CENTRAL GROUP má největší nabídku nových bytů, domů a parcel v Praze a okolí. Všechny ceny jsou ALL INCLUSIVE. Daň z přidané hodnoty, velmi vysoký standard provedení i rozšířené pojištění a u rodinných domů také pokročilá bezpečnost. – to vše je jiţ zahrnuto v základní ceně všech nabízených nemovitostí. Zájemcům o nové bydlení stačí jen 10 % z ceny a zbývající část stačí uhradit aţ jeden rok od dokončení a předání nemovitosti nebo z úvěru. CENTRAL GROUP poskytuje všem zájemcům zdarma finanční poradenství, rovněţ vyřizuje zdarma hypoteční úvěry.

Český rezidenční trh se za poslední rok výrazně změnil. Ceny nových rezidenčních nemovitostí se v roce 2009 kvůli ekonomické situaci sníţily průměrně o 10 - 15%, a to nejvíce u velkých rodinných

domů a velkých bytů. U starších panelových bytů byl pokles ještě výraznější – průměrně o více neţ 20 %. Téměř se zastavila nová výstavba a většina nových projektů čeká se svým zahájením na výrazné oţivení trhu. Zájem o koupi nového bydlení se však v poslední době opět zvyšuje – jak vyplývá z průzkumu spotřebitelského chování agentury Median, 28 % lidí z cílové skupiny si hodlá do 3 let pořídit nový byt, dům nebo parcelu v Praze. Ze stejného průzkumu vyplývá, ţe 85 % respondentů hodlá na pořízení nového bydlení vyuţít úvěrové financování. To dokládá velký potenciál růstu hypotečního trhu, který podle objemu poskytnutých hypotečních úvěrů dosahuje jen zhruba čtvrtiny úrovně vyspělých zemí EU. Velký potenciál má také rozšíření vlastnické formy bydlení, která podle statistik dosahuje jen kolem 60 % průměru EU.

Co se týká prognózy dalšího vývoje rezidenčního trhu, byl podzim a zima 2009/2010 ve znamení odraţení se ode dna a v současnosti jiţ ceny nového bydlení nebudou klesat. Na důkaz toho CENTRAL GROUP všem svým klientům garantuje nejlepší ceny. Garance platí pro případ, ţe klient uzavře se společností CENTRAL GROUP smlouvu na nový byt, dům nebo parcelu a poté nalezne v nabídce CENTRAL GROUP či jiného developera srovnatelnou levnější nemovitost. V takovém případě je cena bytu, domu nebo parcely sníţena na úroveň této levnější nemovitosti nebo dojde k ukončení smlouvy, přičemţ klientovi jsou vráceny veškeré uhrazené finanční prostředky i s úrokovým navýšením 5 % ročně.

Dalším důkazem oţivení trhu je i fakt, ţe společnost CENTRAL GROUP zařadí během března 2010 do prodeje celkem osm nových lokalit. Jedná se o:

zcela novou lokalitu Nademlejnská s celkem 208 byty v Praze 9 - Hloubětíně

další bytový dům v největší a nejprodávanější lokalitě Metropole v Praze 5 – Zličíně s více neţ 140 byty

další bytový dům v lokalitě Nové Letňany v Praze 9 – Letňanech s více neţ 70 byty

poslední etapu s prémiovými luxusními byty v nejvyšších podlaţích v lokalitě Rezidence Prague Towers v Praze 5 – Stodůlkách

zcela novou lokalitu luxusních rodinných domů a parcel - Rezidence Nad Drahanským údolím v Praze 8 – Dolních Chabrech

zcela novou lokalitu rodinných domů – Praţská čtvrť v Brandýse nad Labem

zcela novou lokalitu luxusních rodinných domů – Rezidence Nad Skálou II. v Praze 4 – Kunraticích

zcela novou lokalitu parcel – Jiţní zahrady v Praze 8 – Březiněvsi

CENTRAL GROUP nabízí zájemcům kromě těchto nových lokalit také mnoho nemovitostí ve fázi výstavby nebo jiţ nemovitosti dokončené.

VYBRANÉ PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2010:

PRAHA 5 – ZLIČÍN, LOKALITA METROPOLE

Největší a nejprodávanější projekt společnosti CENTRAL GROUP je lokalita Metropole v Praze 5 - Zličíně. Na konci loňského roku byla dokončena další etapa výstavby s téměř 360 novými byty a zároveň byl do nabídky zařazen nový bytový dům s více neţ 80 byty za mimořádné ceny. Letos v březnu CENTRAL GROUP do nabídky zařadí další bytový dům s celkem 142 byty. V lokalitě Metropole má byt také vítězka nejprestiţnější soutěţe ţenské krásy MISS České republiky Aneta Vignerová. V moderním bytovém komplexu Metropole vyroste celkem 1.400 bytů. Jedná se o lokalitu výjimečnou svým rozsahem a architekturou přímo u stanice metra B – Zličín a obchodně-zábavního centra Metropole Zličín. V místě je základní škola, mateřská škola a sportovní areál. Novým obyvatelům bytové lokality Metropole jsou také zcela zdarma poskytovány sluţby centrální recepce, která zároveň slouţí jako stanoviště nonstop bezpečnostní sluţby. Zájemci si zde mohou od pondělí

do neděle v čase od 12 do 17 hodin sjednat prohlídku ukázkového bytu nebo jiného volného bytu v lokalitě.

PRAHA 5 – STODŮLKY, LOKALITA REZIDENCE PRAGUE TOWERS

Výstavba Rezidence Prague Towers, unikátní výškové budovy v Praze 5 – Stodůlkách, byla slavnostně zahájena v lednu 2009 a v současnosti je realizována jiţ do úrovně 12. patra. Jedná se v současnosti o nejvyšší realizovanou rezidenční stavbu v České republice. Projekt s více neţ 280 luxusními byty se nachází nedaleko chráněné krajinné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Bytový dům má podobu dvou věţí a většině svých nových obyvatel tak poskytne unikátní výhled do okolí. Architektonicky ojedinělý bytový projekt bude dokončen v prosinci 2011. Zájemci o nové bydlení si mohou vybírat z několika dispozičních řešení – od malometráţních bytů 1+kk pro mladé aţ po vysoce luxusní byty 4+kk v nejvyšších podlaţích pro nejnáročnější klientelu. Lokalita Rezidence Prague Towers je vzdálena jen 5 minut chůze od stanice metra B – Luţiny. Nedaleko se nachází několik mateřských a základních škol, zdravotnická zařízení a obchody. Pro sportovní vyţití je v blízkosti několik sportovních areálů, plavecký a zimní stadion. Nespornou výhodou je také blízké nákupní středisko AVION shopping park, nákupní centrum Galerie Butovice nebo Metropole Zličín s obchody, sluţbami, restauracemi a multikinem.

PRAHA 9 – LETŇANY, LOKALITA NOVÉ LETŃANY

Nové Letňany jsou velmi moderní bytový komplex blízko stanice metra a největšího obchodně-zábavního centra v České republice. Součástí obytného komplexu, který bude dokončen v srpnu 2011, bude rozsáhlý centrální park s dětským hřištěm. Nedaleká největší obchodně-zábavní zóna v České republice Obchodní centrum Letňany poskytuje dostatek prostoru k nákupům a zábavě. Obchodní zóna nabízí kromě multikina a restaurací také fitness, sportovní centrum, aquacentrum a zimní stadion. V těsné blízkosti nově vznikající lokality se nachází autobusová zastávka. Několik autobusových linek zajišťuje dostupnost ke stanici metra C – Letňany do pěti minut. V Letňanech se nachází veškerá občanská vybavenost. V místě je mateřská, základní i střední škola, zdravotnická zařízení a veletrţní areál. Nově vzniká v blízkosti lokality také rozsáhlý mnohahektarový Lesopark Letňany.

HOCHTIEF DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC

HOCHTIEF Development Czech Republic (dříve HTP ČR) je součástí HOCHTIEF Projektentwicklung. V České republice působí od roku 1997. Společnost se specializuje na realizaci a marketing vysoce kvalitních kancelářských, komerčních a rezidenčních nemovitostí vytvořených v souladu se západními standardy.

HOCHTIEF Development Czech Republic zahájila výstavbu prvního kancelářského projektu ve druhém roce své existence. Svůj první projekt, Hadovka Office Park v Praze 6, dokončila v roce 2000. Následoval Technopark Pekařská v Praze 5 a Kavčí Hory Office Park v Praze 4. Zatím nejnovějším dokončeným projektem je budova Trianon na Budějovickém náměstí v Praze 4. Všechny tyto projekty byly v souladu s firemní strategií prodány konečným investorům hned v počátečních etapách realizace či dokonce před zahájením výstavby. První tři kancelářské budovy odkoupil Europolis, investorem do budovy Trianon je společnost Union Investment (dříve DIFA).

HOCHTIEF Development Czech Republic se v současné době věnuje výstavbě několika ambiciózních komerčních a rezidenčních projektů. Do pěti let je naplánováno dokončení projektu Office Islands Letňany, který nabídne zhruba 68.000 m2 kancelářských ploch. V areálu bude také hotel se 150 pokoji.

Připravovaný rezidenční projekt Park Kavčí Hory bude mít 330 bytových jednotek. V rámci první fáze, která má být dokončena začátkem roku 2012, bude na trh dodáno 170 nových bytů.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2010:

OFFICE ISLANDS LETŇANY

Projekt Office Islands Letňany patří k nejambicióznějším projektům, které společnost HOCHTIEF Development Czech Republic dosud realizovala.

Plánovaný administrativní komplex se bude skládat ze šesti kancelářských budov o rozloze zhruba 68.000 m2 kancelářské plochy a hotelu s přibliţně 150 pokoji. Lokalita se nachází přímo u stanice metra Letňany s dobrou dostupností důleţitých městských komunikací. Koncept celého areálu byl navrţen s cílem zajistit moţnost variabilního propojení či naopak oddělení jednotlivých celků nebo budov a nabídnout tak svým uţivatelům co největší flexibilitu.

Pozornost je věnována také vytvoření příjemného pracovního prostředí pro budoucí nájemce a jejich zaměstnance. V plánu je vybudování řady obchodních jednotek a restaurací. Důleţitou součástí projektu je zelená odpočinková a relaxační plocha s vodním prvkem a centrálním náměstím, která se bude rozprostírat mezi jednotlivými objekty. Projekt má ambice stát se administrativním komplexem, jenţ bude snadno dopravně dostupný a poskytne maximální pracovní pohodlí.

HOCHTIEF Development klade velký důraz na energeticky úsporné technologie při provozu komplexu. Výhodou celého projektu Office Islands Letňany je pouţití nadstandardních izolací, tepelných čerpadel a tepelné rekuperace. K zavlaţování rostlin poslouţí dešťová voda. K osvětlení komplexu jsou navrţena energeticky účinná osvětlovací tělesa.

Realizace projektu se uskuteční v několika fázích; celkové dokončení se předpokládá v polovině roku 2014.

PARK KAVČÍ HORY

Bytový komplex Park Kavčí Hory je ambiciózním projektem, který vznikl jako reakce společnosti HOCHTIEF Development Czech Republic na stále vyšší poţadavky klientů. Je určen všem, kdo si přejí spojit ţivot v dosahu centra města s klidným prostředím obklopeném zelení.

Bytový komplex bude umístěn v dynamicky se rozrůstající čtvrti Kavčí Hory v Praze 4, v těsné blízkosti Central Parku a pouhých pět minut chůze od stanice metra Pankrác. Nákupní centrum Arkády je pouhých 300 metrů odsud. V okolí se nachází také řada restaurací, sportovních ploch, škol a mateřských školek.

Komplex se bude skládat ze čtyř bytových domů s průměrným počtem šesti poschodí. Celkem nabídne více neţ 300 bytů o velikosti 46 m2 aţ 119 m2. Maximální důraz byl věnován vysokému standardu bydlení budoucích obyvatel. Součástí kaţdého bytu bude terasa, balkón nebo lodţie. Samozřejmostí budou prostorné úloţné prostory a komory. Dobře uváţené půdorysné uspořádání bytů a tvarů budovy zajistí v bytech maximální přirozené osvětlení. Horní poschodí nabídnou jedinečný panoramatický výhled na město.

První fáze projektu přinese na trh zhruba 170 nových a v mnoha ohledech nadstandardních bytů. Její dokončení se plánuje na začátek roku 2012.

UNIBAIL-RODAMCO

Na jaře roku 2007 byla ohlášena fúze společnosti Rodamco Europe s francouzským koncernem Unibail, čímţ vznikla největší společnost svého druhu v Evropě. Portfolio nově vzniklé společnosti tvoří tři hlavní oblasti: nákupní centra, kanceláře a konference / výstavy. Hodnota portfolia Unibail-Rodamco se odhaduje na 22,8 mld EUR. Skupina vlastní přes 100 regionálních evropských nákupních center a projektů a je aktivní ve 13 zemích po celé Evropě (země Beneluxu, Francie, Španělsko, Skandinávie, státy střední Evropy). V tuzemsku jiţ realizovala projekty nákupních a zábavních center Centrum Černý Most, Centrum Chodov a Arkády Pankrác, na Slovensku pak nákupní centrum Aupark Bratislava. Další projekty ve vybraných lokalitách se plánují v nejbliţších letech.

Unibail-Rodamco je největší investiční společností investující do komerčních nemovitostí, obchodovatelnou na evropských burzách. Unibail a Rodamco byly ve své třídě ohodnoceny světovou agenturou Standard & Poor´s nejvyšším ratingem A.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2010:

CENTRUM ČERNÝ MOST – ROZŠÍŘENÍ

Centrum Černý Most v Praze 14 (CČM) bylo v roce 1997 vůbec prvním obchodním centrem, které bylo v hlavním městě otevřeno. První fáze jeho rozšiřování a renovace bude zahájena během letošního roku. Nová část CČM zaujme 40.450 m2. Celková hrubá pronajímatelná plocha rozšířeného nákupního centra včetně zábavního centra, které je součástí CČM od listopadu 2000, dosáhne více neţ 95.000 m2. V CČM bude působit více neţ 200 značek od obchodů aţ po zábavu. Otevření nové rozšířené části CČM je plánováno v roce 2012.

ARKÁDY PANKRÁC

Obchodní centrum Arkády Pankrác je společným projektem společností Unibail-Rodamco (75 %) a ECE (25 %). Centrum bylo slavnostně otevřeno 14. listopadu 2008. Moderní centrum se rozkládá na celkové hrubé pronajímatelné ploše 45.000 m2 a nabízí zboţí a sluţby ve 140 maloobchodních jednotkách. Městská čtvrť Pankrác v Praze 4 patří k největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím praţským lokalitám, kde v poslední době vzniká vedle stávající rezidenční zástavby i řada administrativních budov a hotelů. Nákupní centrum Arkády Pankrác disponuje ideální dopravní dostupností – přímo u něj se nachází stejnojmenná stanice metra trasy C a v blízkosti je také několik zastávek autobusů. Ulice Na Pankráci a Na Strţi spojují nákupní centrum s blízkou dálnicí D1. Ulicí Na Strţi se lze rychle dostat na okruh vedoucí do západních čtvrtí Prahy.

CENTRUM CHODOV

Centrum Chodov v Praze 11, otevřené v listopadu 2005, patří se svými 212 maloobchodními jednotkami o celkové hrubé pronajímatelné ploše 55.700 m2 k nejmodernějším a největším obchodním centrům v České republice. Vedle obchodů nabízí i sluţby, zábavu a řadu příleţitostí pro volnočasové aktivity. Brzy po svém otevření si získalo značnou popularitu a můţe se pochlubit vysokou návštěvností. Koncem roku 2008 bylo oceněno 1. místem GE Money Multiservice v soutěţi „Obchodník roku“ ve zvláštní kategorii „Nejlepší nákupní centrum roku 2008“.

Partner stánku Hl. města Prahy na veletrhu MIPIM 2010:

Pivovar STAROPRAMEN

Staropramen je značka neodmyslitelně spjatá s městem Prahou a jejím společenským ţivotem. O tom svědčí i to, ţe pivo Staropramen bude jiţ popatnácté spoluvytvářet příjemnou atmosféru praţského stánku na veletrhu MIPIM.

Pivovar Staropramen byl zaloţen na praţském Smíchově v roce 1869 a o dva roky později zde byla vyrobena první várka piva. Dnes nabízí značka Staropramen jedno z nejširších portfolií piv na českém trhu - Staropramen Leţák, Granát, Světlý, Černý, Nealko a D pivo. Staropramen je také spojen s vlastní sítí značkových restaurací Potrefená husa, které buduje jiţ

 

Kontakt