22. ročník veletrhu MIPIM 2011

Tiskove-14 11.2.2011
Praha se již pošestnácté zúčastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, jehož 22. ročník se ve Festivalovém paláci francouzského Cannes uskuteční od 8. do 11. března.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Obrazové materiály ke stažení

V expozici na ploše více než 100 m 2 odborníci z Útvaru rozvoje hlavního města představí mimo jiné

studie konkrétních řešení pro plánovaná rozvojová a transformační území. Seznámí zájemce také se službou „Zákresy navrhovaných budov do 3D modelu“, jedním z nejúčinnějších způsobů posuzování dopadů nově navrhovaných staveb na panorama hlavního města. Letos s Prahou spoluvystavují developerské společnosti CENTRAL GROUP, HOCHTIEF DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC a UNIBAIL-RODAMCO. Jádro doprovodného programu na stánku Prahy tvoří recepce „Meeting Prague“, která se pod záštitou primátora Bohuslava Svobody koná ve středu 9. března. K příjemné atmosféře pražského stánku přispějí tradičně Pivovary Staropramen.

Ing. arch. Kateřina Szentesiová, pověřená řízením Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, k letošní pražské expozici uvádí: „V rámci prezentace chceme navrhovaný územní plán ilustrovat jak na rozvojových územích městských, rekreačních a krajinných, tak na transformačních územích zahrnujících i brownfields. Konkrétně jde o studii nové městské čtvrti na nevyužitých plochách nádraží Smíchov, celkové řešení tří nových obytných čtvrtí na Západním městě (Chaby, Horka a Řeporyje), komplexní návrh umístění rekreačních ploch v nivě Berounky či Lesopark Letňany s navrženými terénními úpravami a biologickou rekultivací.“ Na dotykové obrazovce se zájemci budou moci seznámit sřadou užitečných aplikací vytvořených oddělením prostorových informací Útvaru rozvoje hlavního města. Nebude mezi nimi chybět platný územní plán, koncept nového územního plánu nebo Georeport, poskytující detailní informace o omezeních, která jsou důležitá při stavebních přípravách nebo nákupu nemovitostí. Součástí prezentace bude i nová aplikace „Praha zelená“. Ta obsahuje nejnovější dosud nepublikované informace o pražských parcích a mnohdy nepříliš známých přírodních lokalitách. V rámci podpory polycentrického rozvoje města tak může napomoci ke zvýšení atraktivity nejen centra, ale i dalších městských částí. Návštěvníci pražského stánku se budou moci ohlédnout i do minulosti: expozice totiž představí urbanistický vývoj hlavního města za posledních 20 let.

Vedle prezentace hlavního města se návštěvníci pražského stánku budou moci seznámit také s projekty spoluvystavovatelů. CENTRAL GROUP, jeden z nejvýznamnějších developerů na českém trhu rezidenčních nemovitostí, představí mimo jiné projekt Metropole v Praze-Zličíně, projekt Rezidence Prague Towers v Praze-Stodůlkách a bytový komplex Nové Letňany v Praze 9. HOCHTIEF DEVELOPMENT seznámí zájemce se svým kancelářským komplexem Office Islands v Letňanech a s rezidenčním projektem Park Kavčí Hory. Společnost UNIBAIL-RODAMCO bude prezentovat své úspěšné projekty obchodních center v hlavním městě: Centrum Chodov, Arkády Pankrác a Centrum Černý Most, které bylo v roce 1997 prvním v tuzemsku otevřeným obchodním centrem a nyní chystá expanzi, v jejímž rámci se stane novým obchodním centrem nadregionálního významu.

U příležitosti veletrhu se každoročně udělují ceny MIPIM Awards za nejlepší světové stavby uplynulého roku. Vítězové MIPIM Awards budou vyhlášeni na galavečeru 10. března, kterým každoročně veletrh vrcholí.

Vedle Prahy se na veletrh se samostatnými stánky chystají i další dvě největší česká města – Brno a Ostrava, stejně jako některé kraje – například Středočeský či Jihomoravský. Všechny tyto expozice spolu sousedí, díky čemuž mají zájemci možnost získat ucelenou představu o českém trhu nemovitostí.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2011

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

A) ROZVOJOVÁ A TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ

Navrhovaný územní plán stanovuje na území Prahy významné rozvojové a transformační plochy, které mají potenciál pro nové využití a pro zlepšení podmínek života ve městě. Transformační území jsou ta, která vyžadují obnovu, revitalizaci (nejčastěji jde o tzv. brownfields). Rozvojová území jsou plochy dosud nezastavěné.

V rámci prezentace na pražském stánku budou podrobně rozebrány čtyři typy těchto území. Jedná se o přestavbová území včetně brownfields, rozvojová území městská, rekreační a krajinná. Ke každému výše uvedenému typu území budou s použitím zpracovaných studií, ortofotomapy, územního plánu i výkresu majetkoprávních vztahů podrobněji prezentovány konkrétní příklady rozvoje:

Přestavbová území budou zastoupena příkladem vytvoření plnohodnotné městské čtvrti na ploše nádraží Smíchov včetně potřebné vybavenosti, parkových ploch a pracovních příležitostí.

Významná rozvojová městská území budou demonstrována na návrhu celkového řešení tří nových obytných čtvrtí – Chaby, Horka a Řeporyje na Západním městě.

V rámci rekreačních rozvojových území bude představen komplexní návrh umístění ploch rekreace v nivě Berounky.

Významná krajinná rozvojová území pak budou zastoupena Lesoparkem Letňany, kde jsou navrženy terénní úpravy povrchu a biologická rekultivace. Do terénních úprav byly začleněny sportovní a oddychové plochy pro obyvatele (golfové hřiště, softbalové a lakrosové hřiště, parkové stezky).

B) DIGITÁLNÍ 3D MODEL: ÚČINNÝ POMOCNÍK PŘI PLÁNOVÁNÍ

ÚZEMNÍHO ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Panoráma Prahy, zejména historické jádro, představuje unikátní hodnotu, jejíž ochrana je základním předpokladem při plánování územního rozvoje hlavního města. Útvar rozvoje proto věnuje tomuto tématu velkou pozornost a hledá nové způsoby, jak zajistit účinnou ochranu panoramatu při posuzování návrhů na umístění nových výškových nebo objemových dominant na území Prahy. Neocenitelnou pomocí je využívání digitálního 3D modelu zástavby.

Model umožňuje vytvářet variantní počítačové simulace panoramatických pohledů se zapracováním nově navrhovaných objektů. Tyto zákresy pak slouží spolu s klasickými panoramatickými fotografiemi odborníkům - urbanistům při posuzování vlivu nové výstavby na charakter pohledových horizontů města. Útvar rozvoje zakresluje připravované stavební záměry do 3D modelu podle jednotné metody tak, aby bylo možné objektivní srovnání rozličných návrhů pro stejné místo či posouzení variant jednoho návrhu. Pro účely posuzování zpracoval Útvar rozvoje seznam zhruba 300 vyhlídkových míst rozprostřených na území celé Prahy.

V současné době je ve zkušebním provozu projekt rozšíření 3D modelu na budovy s texturou z fotografií. Takto zpracovaný 3D model je k dispozici pro území Holešovic, Malé Strany, Starého Města, Nového Města, Hradčan, Střešovic, Břevnova, Košíř a Smíchova.

C) AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Praha od roku 2007, kdy bylo schváleno zadání, připravuje nový územní plán. Jeho koncept byl projednán s veřejností a v současné době probíhá na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a Odboru územního plánu magistrátu hlavního města Prahy zpracování všech došlých vyjádření. Doručeno bylo více než 11 tisíc podání, z nichž každé obsahuje i více samostatných témat. Do 30. dubna 2011 by mělo být dokončeno vkládání obsahu jednotlivých vyjádření a odborného vyjádření k nim do speciálního systému. Veškeré vyhodnocené připomínky a námitky budou zapracovány do „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu“ a předloženy zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení.

2. PROJEKTY SPOLUVYSTAVOVATELŮ

CENTRAL GROUP

CENTRAL GROUP je největším rezidenčním developerem v České republice. Společnost působí na trhu již 17 let a za tu dobu úspěšně dokončila 113 lokalit s více než 8.000 novými byty, domy a parcelami. CENTRAL GROUP nemá žádné bankovní úvěry a je to stabilní a dlouhodobě zisková firma. Významné prostředky věnuje CENTRAL GROUP na charitativní činnost – například Nadačnímu fondu pro zdraví dětí. V loňském roce společnost zvýšila prodeje a do nabídky zařadila 24 nových lokalit s více než 1.000 novými byty, domy a parcelami. V letošním roce připravuje mnoho dalších nových projektů. CENTRAL GROUP, jako jediná společnost na českém rezidenčním trhu, nabízí možnost odkladu platby. Zákazník po podpisu smlouvy zaplatí jen 10 % z ceny nemovitosti. Doplatek může uhradit až do jednoho roku po nastěhování do nového bytu nebo domu. Částku je možné zaplatit z vlastních zdrojů nebo z úvěru. Pro maximální bezpečnost může každý klient CENTRAL GROUP využít notářskou úschovu nebo bankovní garanci na veškeré uhrazené finanční prostředky.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2011:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ BYTY V PRAZE A NEJVYŠŠÍ REALIZOVANÁ REZIDENČNÍ BUDOVA V ČESKÉ REPUBLICE

Největším projektem CENTRAL GROUP je lokalita METROPOLE V PRAZE 5 - ZLIČÍNĚ. Zároveň je to nejprodávanější bytový projekt v Praze. Zde, přímo u stanice metra a velkého obchodně – zábavního centra Metropole Zličín, vzniká nový rezidenční komplex s více než 1.400 byty. Společnost zde zcela zdarma pro klienty provozuje centrální recepci, která zajišťuje správcovské služby a zázemí pro nonstop bezpečnostní službu. V lokalitě se nachází také ukázkový byt. Dalším, zcela unikátním projektem také v rámci Prahy 5, je REZIDENCE PRAGUE TOWERS VE STODŮLKÁCH. Jedná se v současnosti o nejvyšší realizovanou rezidenční stavbu v České republice. Projekt s více než 280 luxusními byty se nachází nedaleko chráněné krajinné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Architektonicky ojedinělý bytový projekt má podobu dvou věží a většině svých nových obyvatel tak poskytne unikátní výhled do okolí. Mezi nejprodávanější lokality patří také NOVÉ LETŇANY V PRAZE 9. Bytový komplex vzniká pár minut autobusem od stanice metra C Letňany a jednoho z největších obchodně-zábavních center v České republice. Součástí obytného komplexu bude rozsáhlý centrální park s dětským hřištěm.

NABÍDKA PRO MAJITELE POZEMKŮ

Majitelům pozemků nebo brownfields v Praze a okolí nabízí CENTRAL GROUP možnost přímého odkoupení jejich nemovitosti. Společnost má zájem o odkoupení výhradně pozemků určených pro rezidenční, případně smíšenou zástavbu. Pozemky by měly být vhodné pro výstavbu minimálně 50 bytů nebo 20 rodinných domů. Preferované jsou zejména pozemky pro větší rezidenční zástavbu a pozemky v širším centru Prahy. Akvizice pozemků společnost hradí zcela z vlastních zdrojů bez využití bankovních úvěrů.

HOCHTIEF DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC

HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic (dříve HTP ČR) je součástí HOCHTIEF Projektentwicklung a v České republice působí od roku 1997. Specializuje se především na realizaci a marketing vysoce kvalitních komerčních a rezidenčních nemovitostí odpovídajících západoevropským standardům.

S výstavbou prvního kancelářského projektu začala společnost HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic již ve druhém roce své existence. V roce 2000 se tak prvním dokončeným projektem stal Hadovka Office Park na Evropské ulici v Praze 6. Následovaly projekty Technopark Pekařská v Praze 5 a Kavčí Hory Office Park v Praze 4. Zatím nejnovějším dokončeným projektem je kancelářská budova Trianon na Budějovickém náměstí v Praze 4. V souladu se strategií společnosti si všechny projekty našly finálního investora ještě před zahájením výstavby či v průběhu realizace. Investorem se v případě prvních tří projektů stala společnost Europolis, v případě projektu Trianon to byla společnost Union Investment (dříve DIFA).

Společnost HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic má v současnosti v různých stadiích rozpracování připraveny další ambiciózní projekty jak v oblasti komerčních, tak rezidenčních nemovitostí. Realizaci je momentálně nejblíže projekt Office Islands v pražských Letňanech, který v plánovaných šesti administrativních budovách nabídne cca 69.600 m2 kancelářských a obchodních ploch. V oblasti rezidenčního developmentu je aktuálním projektem Park Kavčí Hory, díky němuž přibude Praze 4 v několika fázích 335 nových bytů. Začátek stavby obou zmíněných projektů je plánován na druhou polovinu roku 2011.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2011:

OFFICE ISLANDS

Projekt Office Islands je dosud nejrozsáhlejším projektem společnosti HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic. Jedná se o kancelářský komplex, který se bude skládat ze šesti administrativních budov, jež celkově nabídnou až cca 69.600 m2 kancelářských a obchodních ploch. Součástí projektu bude i cca 1.500 parkovacích míst. Pozemek, na němž areál vyroste, se nachází přímo u stanice metra Letňany, s vynikajícím napojením na hlavní dopravní tepny města.

Celkový koncept řešení areálu umožní variabilně spojovat či dělit jednotlivé pronajímatelné jednotky i budovy, což přinese maximální flexibilitu budoucím uživatelům. Kromě toho je zde počítáno se širokým zázemím obchodů a restaurací, které budoucím nájemcům a jejich zaměstnancům zpříjemní pracovní dny. Výrazným prvkem budou také zelené odpočinkové zóny procházející mezi jednotlivými budovami, plánované zapuštěné centrální náměstí a vodní plocha.

Společnost HOCHTIEF DEVELOPMENT klade tradičně velký důraz na energetickou úspornost budoucího provozu všech budov. V rámci projektu Office Islands bude pro vytápění objektů použito mimo jiné tepelných čerpadel a zpětného získávání (rekuperace) tepla. Počítáno je například i s využíváním dešťové vody pro obhospodaření zeleně v rámci komplexu, s energeticky úsporným osvětlením či exteriérovým stíněním s automatizovaným řízením podle osluněnosti fasád.

Všechny budovy v rámci areálu již obdržely nejvyšší možné ohodnocení v rámci Průkazu energetické náročnosti budovy, tedy označení „A“, a precertifikaci mezinárodně uznávaného standardu LEED v úrovni Silver.

Projekt bude rozfázován na několik etap, přičemž dokončení první fáze je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2012.

PARK KAVČÍ HORY

Bytový komplex Park Kavčí Hory je ambiciózním projektem, který vznikl jako reakce společnosti HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic na stále vyšší požadavky klientů na standard bydlení. Je určen všem, kdo si přejí spojit život v dosahu centra města s klidným prostředím obklopeným zelení.

Bytový komplex bude umístěn v dynamicky se rozrůstající čtvrti Kavčí Hory v Praze 4, v těsné blízkosti Central Parku a pět minut chůze od stanice metra Pankrác. Nákupní centrum Arkády je vzdáleno pouhých 300 metrů. V okolí se nachází také řada restaurací, sportovních ploch, škol a mateřských školek.

Komplex se bude skládat ze čtyř bytových domů s průměrným počtem šesti poschodí. Celkem nabídne zhruba 335 bytů o velikosti 46 m2 až 119 m2. Maximální důraz je věnován vysokému standardu bydlení budoucích obyvatel. Součástí každého bytu bude terasa, balkón nebo lodžie. Samozřejmostí budou prostorné úložné prostory a komory. Pečlivě propracované uspořádání bytů a tvarů budov zajistí v bytech maximální přirozené osvětlení. K přízemním bytům budou náležet předzahrádky, horní poschodí pak nabídnou jedinečný panoramatický výhled na město.

První fáze projektu přinese na trh zhruba 170 nových nadstandardních bytů. Její dokončení se plánuje na závěr roku 2012.

UNIBAIL-RODAMCO

Skupina Unibail-Rodamco byla založena v roce 1968. V současné době je přední evropskou společností uvedenou na burzách cenných papírů a působící v oblasti komerčních nemovitostí. Její portfolio bylo k 30. červnu 2010 oceněno částkou 23,3 mld EUR. Skupina má své zastoupení ve 12 zemích Evropské unie, kde působí jako přední provozovatel velkých nákupních center, jejich developer a dlouhodobý investor. Jejích 95 nákupních center, z nichž 47 má roční návštěvnost více než 7 milionů zákazníků, se většinou nachází v nejvýznamnějších městech kontinentální Evropy s vysokou kupní silou a rozsáhlými spádovými oblastmi. Skupina stále zvyšuje atraktivitu svého majetku dokonalejším prostorovým uspořádáním center, obměňováním složení nájemců a zpříjemňováním nákupů pro zákazníky. Unibail-Rodamco je také klíčovým hráčem na trhu kancelářských nemovitostí v pařížském regionu, kde se zaměřuje na moderní, účelné budovy, jejichž plocha přesahuje 10.000 m2. Unibail-Rodamco také v rámci společného podniku s Pařížskou obchodní a průmyslovou komorou vlastní, provozuje a zajišťuje výstavbu významných konferenčních a výstavních center v pařížské oblasti. Unibail-Rodamco je rovněž největším developerem komerčních nemovitostí v Evropě, jehož potenciál představuje přibližně 6 mld EUR a 1,2 mil. m2. Toto portfolio zahrnuje významné projekty navržené světoznámými architekty, kteří sdílejí odpovědnost skupiny Unibail-Rodamco za navrhování budov splňujících kritéria udržitelného rozvoje. Unibail-Rodamco se podílí na ekonomickém, sociálním a urbanistickém rozvoji všech významných měst, ve kterých působí. Společně s pařížskou radnicí se skupina například zapojila do rekonstrukce historického centra Les Halles a též do Porte de Versailles s jeho známým projektem Tour Triangle. Unibail-Rodamco má 1.700 zaměstnanců, kteří zajišťují výnosy akcionářům uplatňováním integrovaného přístupu, v němž se snoubí všechny aspekty správy nemovitostí, investování a developmentu. Angažovanost skupiny v oblasti ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti byla oceněna jejím zahrnutím do indexů DJSI World (Down Jones Sustainability Index) a FTSE4Good. Skupina Unibail-Rodamco je uvedena na akciové burze Euronext a v indexech CAC 40, AEX a Dow Jones EURO STOXX 50.

V České republice Unibail-Rodamco vlastní nákupní centra Centrum Černý Most, Centrum Chodov a Arkády Pankrác.

PROJEKTY PREZENTOVANÉ NA VELETRHU MIPIM 2011:

ZCELA NOVÉ CENTRUM ČERNÝ MOST

Zákazníci se mohou těšit na zbrusu nový nákupní zážitek. Z nákupního a zábavního centra, které se před lety stalo vůbec prvním na území České republiky, se brzy stane nákupní oblast číslo jedna. Zkombinuje netradiční architekturu, která bude pro nakupující opravdovým zážitkem, s vynikající dopravní dostupností a především se spoustou zábavy. Toto nové centrum nabídne více než 163 obchody s jedinečnou a vyváženou nabídkou toho nejlepšího z tuzemského i mezinárodního zboží denní potřeby, módy, multimédií i stravování, to vše spolu se zábavou a službami. Oblíbená móda pro celou rodinu, prodej zaměřený na životní styl napříč celým sortimentem i exkluzivní značky.

Za zmínku stojí také multikino, řada příjemných kaváren, nových restaurací i food court. To vše na ploše 81.895 m2 doplněné 3.300 parkovacími místy. Centrum bylo uvedeno do provozu v Praze 14 v roce 1997. Stavební práce na zbrusu novém Centru Černý Most zahajují na konci února 2011 a jeho otevření v plném lesku se plánuje na rok 2013.

CENTRUM CHODOV

Centrum Chodov se nachází v Praze 11, která patří k nejhustěji obydleným spádovým oblastem České republiky; oblast se navíc vyznačuje vysokou kupní silou. Bylo otevřeno v listopadu 2005. Má 212 maloobchodních jednotek na hrubé maloobchodní ploše 57.700 m2. Těží z vynikající dostupnosti individuální i městskou hromadnou dopravou – metrem trasy C a mnoha autobusovými linkami. Řadí se k nejvýznamnějším, nejmodernějším a největším nákupním centrům v České republice. Vedle obchodů a služeb nabízí možnosti zábavy a celou řadu volnočasových aktivit. Centrum si získalo značnou oblibu hned po svém otevření a v Praze se stalo nákupní destinací číslo jedna.

ARKÁDY PANKRÁC

Arkády Pankrác jsou společným projektem společností Unibail-Rodamco (75 %) a ECE (25 %). Toto moderní nákupní centrum bylo slavnostně otevřeno 14. listopadu 2008. Na celkové pronajímatelné ploše 41.000 m2 nabízí zboží a služby 130 maloobchodních jednotek. Městská čtvrť Pankrác v Praze 4 patří k největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím pražským lokalitám, kde v poslední době vzniká vedle stávající rezidenční zástavby i řada administrativních budov a hotelů. Nákupní centrum Arkády Pankrác má vynikající dopravní dostupnost – stejnojmenná stanice metra trasy C je přímo součástí nového komplexu a v blízkosti je také několik zastávek autobusů. Ulice Na Pankráci a Na Strži spojují nákupní centrum s blízkou dálnicí D1.

Partner stánku Hl. města Prahy na veletrhu MIPIM 2011:

Společnost Pivovary Staropramen a. s.

Staropramen je značka neodmyslitelně spjatá s městem Prahou a jejím společenským životem. O tom svědčí i to, že pivo Staropramen bude již pošestnácté spoluvytvářet příjemnou atmosféru pražského stánku na veletrhu MIPIM.

Pivovar Staropramen byl založen na pražském Smíchově v roce 1869 a o dva roky později zde byla vyrobena první várka piva. Dnes nabízí značka Staropramen jedno z nejširších portfolií piv na českém trhu - Staropramen Ležák, Granát, Jedenáctka, Světlý, Černý, Nealko a Déčko. Staropramen je také spojen s vlastní sítí značkových restaurací Potrefená husa, které buduje již od roku 1998 a provozuje je na bázi franchisingu. V současné době je otevřeno celkem 29 provozoven v Čechách a na Slovensku. „Pivo z Prahy“ si vychutnávají i milovníci zlatavého moku v zahraničí – značka Staropramen se vyváží do více než 30 zemí světa.

Na veletrhu MIPIM ochutnají hosté Staropramen Ležák. Přiměřené prokvašení mu dodává plnou, příjemně zaokrouhlenou chuť s jemně hořkým dozníváním, bohatou pěnu a sytou zlatou barvu.

Tisková zpráva

 

Kontakt