Zpracovaný koncept územního plánu hl. m. Prahy 2009

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.4.2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy.

Koncept územního plánu hl. m. Prahy (Koncept 09) byl pořizován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007.

Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy byl veřejně vystaven od 3. 8. do 1. 9. 2007. Zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008. V říjnu 2008 bylo dokončeno tzv. 1. čtení konceptu Územního plánu hl. m. Prahy, které bylo v první polovině roku 2009 v souladu s tehdy platným Statutem hl. m. Prahy konzultováno s jednotlivými městskými částmi. Na základě jejich připomínek byl koncept upraven a do srpna 2009 dopracován. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivu udržitelný rozvoj území byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009, veřejné projednání proběhlo 23. 11. 2009. Kromě veřejného vystavení a projednání proběhlo i několik přednášek pro veřejnost, spojených s uceleným výkladem konceptu nového územního plánu pro zájemce, kteří se nemohli zúčastnit veřejného projednání. Dnem 9. 12. 2009 byla ukončena možnost podávání stanovisek, námitek a připomínek k vystavenému konceptu Územního plánu hl. m. Prahy. Celkem bylo ke konceptu shromážděno asi 16 tisíc stanovisek, námitek a připomínek, které jsou v současné době vyhodnocovány.

Následovat bude zpracování návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy při zohledněnístanovisek, kladně vyhodnocených námitek a připomínek. K návrhu proběhne společné jednání především s dotčenými orgány a následně veřejné projednání návrhu. Pokud bude veřejné projednání kladné, mohl by být nový územní plán po zapracování připomínek a námitek vzešlých z veřejného projednání vydán. Do té doby zůstává plně v platnosti stávající Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn a úprav.

Pořizovatelem Územního plánu hl. m. Prahy je Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.

Zpracovatelem Územního plánu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Kompletní dokumentace konceptu Územního plánu hl. m. Prahy 2009 i Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území jsou v digitální podobě k nahlédnutí na internetových stránkách Portálu územního plánování hl. m. Prahy www.uppraha.cz.

Nový územní plánKoncept Územního plánu hl. m. Prahy je rozdělen na závaznou (po schválení výrokovou) část a odůvodnění, které doplňuje Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Závazná část územního plánu obsahuje regulativy, jež je nutné dodržet. Schvaluje ji Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Odůvodnění územního plánu regulativy zdůvodňuje a vysvětluje koncepci jednotlivých systémů. Jak závazná část, tak odůvodnění, obsahují výkresovou část. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) hodnotí např. vliv na životní prostředí, poukazuje na rizika navrhovaného řešení a doporučuje případná opatření ke zmírnění negativních dopadů.

 

Nový územní plánÚzemní plán hl. m. Prahy je koncipován v souladu se zásadami udržitelného rozvoje na principech:

 • Přestavba a oživení současně zanedbaných území
 • Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města
 • Přísná regulace rozrůstání Prahy do volné krajiny
 • Ochrana stávající zeleně uvnitř města
 • Zelený pás ve vnějším pásmu města
 • Liberálnější podmínky a možnosti pro výstavbu v již zastavěných územích
 • Nová metodika prostorové regulace
 • Ochrana panoramatu a regulace umisťování výškových staveb
 • Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové (metro, tramvaje, železnice)
 • Tramvajové tangenty propojující městská centra kompaktního města
 • Větší zapojení železnice do obsluhy města - více než 20 nových zastávek
 • Rozvoj infrastruktury pro cyklisty a pěší

 

Nový územní plánNový územní plán se od stávajícího výrazně liší. Je jednodušší a přehlednější, aby byl srozumitelnější pro všechny jeho uživatele od laické po odbornou veřejnost. Oproti platnému územnímu plánu, který používá 69 funkcí a 28 barev popisujících jednotlivé typy území, má legenda nového územního plánu jen 14 ploch s rozdílným způsobem využití, které se pro přehlednost ještě agregují do čtyř typů území. Využití území je flexibilnější, investor má možnost, samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám, revitalizovat plochy v zastavěných územích s menší než stávající zátěží, aniž by se v územním plánu musely jako dosud provádět změny.

Nový územní plánNovinkou konceptu územního plánu je také odlišné pojetí prostorové regulace. Oproti stávajícímu územnímu plánu koncept definuje strukturu zástavby, nadále je pro rozvojové a transformační území používán koeficient podlažních ploch, zcela nová je regulace výšek zástavby, upravena je metodika výpočtu koeficientu zeleně. Nově jsou nastavena i pravidla pro umisťování výškových budov včetně stanovení podmínek, jejichž splnění musí být prokázáno.

Nový územní plánKoncept nového územního plánu je zpracován ve variantách. Jde o lokální varianty řešící odlišně využití území, dopravu či technické vybavení. Z projednání konceptu by měl vyplynout výběr variantních řešení v jednotlivých lokalitách.

Koncept rovněž navrhuje etapizaci naplňování území vázanou na výstavbu nadřazených infrastrukturních staveb či na postupné naplňování území. Navrženy jsou i územní rezervy pro budoucí rozvoj.

Koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy dále v souladu se stavebním zákonem vymezuje plochy a koridory, v nichž je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území.

Kontaktní osoby

 

Ing. arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí Odboru urbanistické koncepce, URM.
szentesiova@urm.praha.eu

Aktualizace: 12/2010

Územní plánování