Stručně o procesu pořizování

Pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů Prahy jako kraje i obce (dále jen ÚPP) a územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD) probíhá v intencích zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚPP a ÚPD pro Prahu jsou pořizovány Odborem stavebním a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, zpracovává je zpravidla Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Územně analytické podklady (ÚAP)

ÚAP jsou základním zdrojem informací o území. Zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty a omezení vyplývající z ochrany veřejných zájmů, v souladu s právními předpisy nebo vyplývající z vlastností území (dále jen „limity využití území").

ÚAP zpracovává Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, při jejich tvorbě využívá data od více než 80 poskytovatelů i vlastní průzkumy. ÚAP jsou každé dva roky aktualizovány a posléze projednávany Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Součástí ÚAP je také zjištění záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. ÚAP jsou jedním z podkladů pro pořízení územně plánovacích dokumentací všech stupňů. Více viz v sekci Územně analytické podklady na Portálu územního plánování.

Zásady územního rozvoje (ZÚR) pro hl. m. Prahu

ZÚR jsou územně plánovací dokumentací kraje a jsou zpracovány na základě ÚAP. V hl. m . Představují základní koncepční dokument, definující cíle a principy prostorového rozvoje města a tvořící základní rámec pro zpracování územního plánu. Více viz v sekci Zásady územního rozvoje na Portálu územního plánování. Součástí ZÚR je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území SEA.

Dosavadní postup pořízení ZÚR

Zadání prvních ZÚR hl. m. Prahy bylo schváleno usnesením č. 11/52 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 29. 11. 2007. Vlastní dokumentace byla projednána a následně byla vydána Opatřením obecné povahy č. 8 ze dne 17.12.2009.

Pořizování ZÚR

Podle stavebního zákona krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje nebo od jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením a na základě nových skutečností Krajský úřad kraje hl. m. Praha, Odbor stavební a územního plánu MHMP, jako pořizovatel zásad územního rozvoje přistoupil ke zpracování zprávy o uplatňování ZUR. Zpráva byla přijata Usnesením č. 10/77 ze dne 3. 11. 2011.

Zpráva o uplatňování ZÚR

V současné době probíhá na základě Zprávy o uplatňování zpracování 1. aktualizace Zásad územního rozvoje.

Územní plán hl. m. Prahy

Územní plán hl. m. Prahy (dále ÚP) je územně plánovací dokumentace, která zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR hl. m. Prahy.

ÚP hl. m. Prahy stanoví základní koncepci rozvoje území hl. m. Prahy, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistiká koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejm. zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby ( dále jen plocha přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Více informací o územním plánu naleznete na Portálu územního plánování.

Místo nového Územního plánu hl. m. Prahy je na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 pořizován tzv. Metropolitní plán. V současné době probíhá zpracování jeho zadání, na podzim roku 2013 by mělo být zahájeno zpracování jeho návrhu. Do doby vydání Metropolitního plánu zůstává v platnosti současný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění jednotlivých změn a úprav. Více o Metropolitním plánu hl. m. Prahy se dozvíte na stránkách Portálu územního plánování hl. m. Prahy.

Postup pořízení Územního plánu hl. m. Prahy

Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dříve ÚRM) vypracoval návrh zadání ÚP hl. m. Prahy, který byl od 3. srpna do 1. září 2007 vystaven k veřejnému nahlédnutí Veřejnou vyhláškou – oznámením. Zadání ÚP schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 17/43 ze dne 29.5.2008. Dle schváleného zadání pořizovatel zajistil zpracování konceptu ÚP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

O konceptu ÚP se konalo veřejné projednání. Došlá stanoviska, námitky a připomínky a připomínky byly vyhodnoceny a dohodnuty. Poté bylo pořizování Územního plánu hl. m. Prahy ukončeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/1 ze dne 7.6.2012.

Změny platného ÚP hl. m. Prahy

Podněty na nové změny stávajícího územního plánu se nyní nepřijímají.

Zásah do závazné části schváleného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy měnící její obsah se označuje jako změna.

Orgánem vydávajícím ÚP HMP a změny ÚP HMP je Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Pořizovatelem ÚP HMP a změn ÚP HMP je Odbor stavební a územního plánu hl. m. Prahy.

Pořízení změn je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů, §55, a upřesnění pro podmínky hl.m. Prahy je dáno usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 33/07 ze dne 4.10.2001 a usneseními Rady HMP č. 1156 ze dne 26. 10. 1999 a č. 0362 ze dne 4. 4. 2000.

Postup při podání podnětu na pořízení změny ÚP HMP SÚ hl. m. Prahy

Rada HMP ve svém usnesení doporučila pořizování změn ÚP HMP zkráceným postupem. Postup pořízení konkrétní vlny změn stanoví ZHMP.

Postup pořizování změn navrhovaných fyzickými a právnickými osobami

č.
Čas
(měsíce)
Popis úkonu
Subjekt
1
1
Podání podnětů na pořízení změny územního plánu na příslušnou městskou část
Fyzická nebo právnická osoba
2
2
Posouzení podnětů na pořízení změny územního plánu městskou částí
Městská část


Postup pořizování změn společný pro všechny iniciované změny

č.
Čas (měsíce)
zkrácený postup
Čas
(měsíce)
úplný
postup
Popis úkonu
Subjekt
1


Evidence a vyhodnocení podnětů na pořízení změn
Pořizovatel MHMP SUP
2


Schválení pořízení změny
ZHMP
3
1
1
Zpracování návrhu zadání změn, které plní i úlohu „oznámení" dle § 10i, odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Pořizovatel MHMP SUP
určený zastupitel
4
2
2
Veřejné projednání návrhu zadání změn územního plánu + zjišťovací řízení dle § 10i, odst. 3, zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění
Pořizovatel MHMP OÚP
IPR Praha
Dotčené orgány
Zastupitelstva MČ
Městské části
Právnické a fyzické osoby
Sousední orgány územního plánování
5
2
2
Vyhodnocení podnětů vyplynulých z veřejného projednání návrhu zadání a ze závěru zjišťovacího řízení
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
6
1
1
Řešení rozporů
Pořizovatel MHMP SUP
Dotčené orgány
7
1
1
Zpracování schvalovací dokumentace
Pořizovatel MHMP SUP
8
2
2
Projednání návrhu zadání ve výborech ZHMP a Radě HMP
Výbory ZHMP
Rada HMP
9
1
1
Schválení návrhu zadání změn územního plánu v Zastupitelstvu hlavního města Prahy
ZHMP
10
1
4 - 7
Zpracování konceptu změn a zajištění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (vč. SEA)
IPR Praha (+příp. externí zhotovitel VUR vč. SEA)
11
--
2
Veřejné projednání konceptu změn
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
Dotčené orgány
Zastupitelstva MČ
Městské části
Právnické a fyzické osoby
Sousední orgány
územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj
12
--
3
Dohadovací jednání včetně vyhodnocení námitek a připomínek s návrhem na rozhodnutí o přijetí námitek
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
Dotčené orgány
13
--
2
Tvorba pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu a návrhu rozhodnutím o výběru výsledné varianty řešení
Pořizovatel MHMP SUP
Určený zastupitel
14
--
2
Projednání ve výborech ZHMP a Radě HMP
Výbory ZHMP
Rada HMP
15
--
1
Projednání Zastupitelstvem hlavního města Prahy
ZHMP
16
4
4
Zpracování návrhu změn závazné části územního plánu
IPR Praha
17
2
2
Projednání-vystavení návrhu změn územního plánu s odborným výkladem
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
Dotčené orgány
Zastupitelstva MČ
Městské části
Právnické a fyzické osoby
Sousední orgány územního plánování
18
2
2
Vyhodnocení stanovisek a připomínek
Pořizovatel MHMP SUP
19
1
1
Řešení rozporů
Pořizovatel MHMP SUP
Dotčené orgány
20
2
2
Posouzení návrhu změny
MMR ČR
21
1
1
Odstranění nedostatků zjištěných MMR ČR
Pořizovatel MHMP SUP
22
2
2
Veřejné projednání návrhu změn
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
Dotčené orgány
Zastupitelstva MČ
Městské části
Právnické a fyzické osoby
Sousední orgány územního plánování
23
2
2
Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek a návrh rozhodnutí o námitkách
Pořizovatel MHMP SUP
IPR Praha
Určený zastupitel
24
1
1
Zpracování schvalovací dokumentace
Pořizovatel MHMP SUP
25
2
2
Projednání návrhu změn územního plánu ve výborech ZHMP a v Radě HMP
Výbory ZHMP
Rada HMP
26
1
1
Schválení návrhu změn územního plánu Zastupitelstvem hlavního města Prahy
ZHMP
27
1
1
Konečná úprava textové a grafické části
IPR Praha
28
1
1
Rozhodnutí o námitkách
Pořizovatel MHMP SUP
29
2
2
Zpracování příložek výkresové části
IPR Praha
30
2
2
Předání příložek příslušným úřadům
Pořizovatel MHMP SUP
31


Vyhotovení CD
IPR Praha

Evidence schválených změn ÚP HMP v každé vlně je provedena opatřením obecné povahy, kterou se doplňuje vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Pořizovatel Odbor územního plán hl. m. Prahy vede evidenci o schválených a neschválených změnách ÚP HMP včetně příslušných podkladů a procesu jejich pořízení.

Záznam o schválených změnách se provede ve výkresu č. 4 platného územního plánu. Schválené změny ÚP HMP se ve výkresové části ÚP HMP nezakreslují, ale jsou zaneseny v tzv. průsvitkách a v elektronické podobě (CD a internetová aplikace). V případě nepřehlednosti zákresu změn v průsvitkách může pořizovatel rozhodnout o zpracování nového příslušného výkresu.

Možnost informace o změnách ÚP HMP:

  • Opatření obecné povahy se vydává ke každé vlně změn, a doplňuje vyhlášku hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Jsou zde uvedeny pouze schválené změny ÚP HMP.
  • Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jsou zde uvedeny všechny návrhy změn, které byly Zastupitelstvu předloženy ke schválení včetně změn neschválených, nebo změn, které nemohly být Zastupitelstvu předloženy ke schválení (záporné stanovisko dotčeného orgánu, rozpor návrhu změny s platnými předpisy) s výsledky hlasování.
  • Internetové stránky hlavního města Prahy www.praha.eu. Je zde možné se seznámit se všemi změnami, které byly předloženy Zastupitelstvu ke schválení, a se všemi projednávanými a schválenými návrhy zadání změn ÚP HMP, koncepty změn ÚP HMP a návrhy změn ÚP HMP včetně textové a grafické části.
  • Odbor stavební a územního plánu hl. m. Prahy - pořizovatel. Je zde možné se seznámit s procesem pořizování ukončeného cyklu pořízení příslušné vlny změn (schválené návrhy zadání, koncepty a návrhy změn) včetně dokladů (veřejné oznámení o pořízení vlny změn a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování), textových a grafických částí.
  • Informační systém SEA na www-stránkách MŽP a Cenia - oznámení, závěr zjišťovacího řízení a průběh vyhodnocení SEA až po konečné stanovisko příslušného orgánu - OŽP MHMP, se zveřejňují také v celostátním centrálním informačním systému pro posuzování vlivů na životní prostředí.

Úpravy platného ÚP hl. m. Prahy


Zásah do směrné části ÚP HMP měnící její obsah (např. zvýšení míry využití území) se označuje jako úprava. O úpravě ÚP HMP rozhoduje pořizovatel ÚP HMP.

Postup při podání podnětu a provedení úpravy ÚPn HMP SÚ hl. m. Prahy

1. Evidenci úprav ÚP HMP pro své správní území vede příslušný stavební úřad.

2. Odbor stavební a územního plánu MHMP vede evidenci o schválených a neschválených úpravách ÚP HMP včetně příslušných podkladů.

2.1. Odbor stavební a územního plánu hl. m. Prahy vyhodnotí 1x ročně (vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku) rozsah schválených úprav a shromáždí podklady pro aktualizaci příslušných výkresů ÚP HMP. Aktualizace příslušných výkresů se provede společně se zákresem nejbližší vlny schválených změn ÚP HMP.

2.2.Odbor stavební a územního plánu MHMP vydá vždy 1x ročně seznam schválených úprav na území HMP za příslušný kalendářní rok a předá jej všem městským částem a stavebním úřadům do 31. 3. následujícího roku.

Úpravy provedené v poslední době jsou zveřejněny na informačním serveru pražské radnice, starší úpravy jsou dostupné v archivu.

Postup při umísťování výjimečně přípustné stavby


Hlavní město Praha je na základě § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účastníkem územního řízení i v případě územního řízení o umístění výjimečně přípustné stavby. V tomto řízení hlavní město Praha postupuje následujícím způsobem:

1) Příslušný stavební úřad, kterému povolení výjimečně přípustné stavby náleží, si vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby stanovisko:

a) Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

b) městské části, na jejímž území má být výjimečně přípustná stavba umístěna.

2) Dojde-li ke shodě mezi stanovisky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a městské části, vydá příslušný stavební úřad pozitivní či negativní územní rozhodnutí (resp. stavební povolení), podle povahy shodných stanovisek.

3) Nedojde-li ke shodě mezi stanovisky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a městské části, bude negativní stanovisko jedné z výše jmenovaných stran uplatněno v rámci správního řízení jako připomínka účastníka řízení a stavební úřad bude ve věci postupovat v souladu se stavebním zákonem.

 

Územní plánování