Konkurenceschopnost

 • 13.03.2013 |

  Význam kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a hl. m. Praze

  publikováno: únor 2013
  Studie mapuje kvantitativní a strukturální charakteristiky ekonomických subjektů působících na území hlavního města v odvětvích kulturních a kreativních průmyslů a identifikuje přínos těchto odvětví pro ekonomickou základnu a zaměstnanost v hl. m. Praze. Výstupy ze studie, které mimo jiné potvrdily mimořádně silné postavení kulturních a kreativních průmyslů v Praze (v rámci ČR), lze uplatnit při eventuální přípravě národní a regionální strategie zaměřené na podporu těchto ekonomických odvětví. Předkládaná studie může rovněž sloužit jako jeden z podkladů pro aktualizaci dokumentů o budoucím rozvoji Prahy (mj. strategického plánu, regionální inovační strategie apod.).
 • 24.05.2012 |

  Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi (vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání)

  Studie si klade za cíl prostřednictvím vybraných indikátorů zachytit změny trendů na pražském trhu s průmyslovými nemovitostmi, ke kterým v důsledku dopadů globální ekonomické recese v nedávném období došlo. Dalším cílem, který sledujeme, je identifikovat alokaci nejvýznamnějších moderních skladových a výrobních areálů v rámci Prahy a jejího kontaktního pásma. Závěrem zařazujeme mezinárodní porovnání hodnot základních indikátorů poukazujících na aktuální situaci na trzích s průmyslovými nemovitostmi ve vybraných evropských městech.
 • 04.05.2012 |

  Struktura podnikatelského sektoru v Praze

  Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace „Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy“ v rámci programu Podpory podnikání v Praze - publikováno únor 2012
  Podpora podnikání se stává stále významnější tématem v rozhodování samosprávy hl. m. Prahy. Formulace typu, rozsahu i např. oborového zaměření podpor však ovlivňuje i samotná struktura podnikatelské základny, zejména segmentu malých a středních podniků. Analýza obsahuje podrobnější pohled na současný stav struktury subjektů tvořících ekonomickou základnu hl. m. Prahy, zejména na některé již přijaté úkoly správy města v oblasti podpory podnikání. Součástí je i skupina údajů srovnávajících situaci Prahy a vybraných měst a regionů v zahraničí.
 • 29.05.2011 |

  Lidské a finanční zdroje pro výzkum, vývoj a inovace v pražském podnikatelském sektoru v období 2005-2009

  publikováno květen 2011
  Dokument předkládá podrobné informace o výdajích na výzkum a vývoj a lidských zdrojích podnikatelského sektoru v Praze za období 2005-2009. Údaje jsou prezentovány formou názorného porovnání Prahy a souboru ostatních krajů ČR. V některých případech jsou odlišeny také domácí a zahraniční subjekty či velikostní skupiny podniků. Analýza mimo jiné poskytuje zajímavé poznatky týkající se odlišných reakcí jednotlivých typů podniků na hospodářskou recesi, které jsou z údajů patrné.
 • 29.12.2010 |

  Příjmy a výdaje rozpočtů pražských městských částí v období 2003-2009

  publikováno únor 2011
  Aktualizovaný přehled rozpočtových údajů 57 městských částí a jejich srovnání navzájem a s rozpočtem vlastního hlavního města Prahy. Bližší pozornost je věnována srovnání období 2003-2006 a 2007-2009, která představují uplynulá dvě volební období, a také srovnání městských částí podle velikostních kategorií na základě počtu obyvatel. Získané údaje jsou zpracovány formou kartogramů. K dispozici je příloha se zdrojovými informacemi.
 • 20.11.2010 |

  Evropská města a jejich brand

  Nové výzkumy v oblast brandu přicházejí s jeho měřením. Druhá studie zaměřená na brand vychází z průzkumu „city brand index“ a rozebírá názory respondentů na hl. m. Prahu a dalších 19 evropských měst. Pan Simon Anholt, který je autorem průzkumu se ve své knize Competitive Identity (Konkurenceschopná identita) zabývá také vazbou mezi brandem a konkurenceschopností měst. K posílení brandu přispívají oblasti cestovního ruchu, kultury, exportní politiky, vzdělávání a sportu.
 • 16.11.2010 |

  Výzkum, vývoj a inovace v hl. m. Praze - Analýza regionálních dat

  Analýza předkládá komplexní soubor regionálních dat z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zahrnuje informace o organizacích, které se zabývají výzkumem a vývojem, financích, lidských zdrojích, výstupech výzkumu, inovačních aktivitách podniků, podpoře výzkumu a vývoje z fondů Evropské unie a dalších souvisejících tématech.
 • 08.03.2010 |

  Srovnání ekonomické výkonnosti evropských regionů podle NUTS a konstrukce porovnatelnosti hl. m. Prahy a dalších měst EU

  Ekonomická výkonnost Prahy měřená podle metodiky Eusrostatu je pro hlavní město ČR mimořádně příznivá. Z velké části to však ovlivňuje i vymezení území regionů tzv. NUTS, za které se hodnocení provádí. Analýza upozorňuje na některé změny v postavení Prahy při odlišném územním pohledu i na některé výrazné případy tohoto vlivu na pořadí dalších regionů v rámci Evropské unie.
 • 08.02.2010 |

  Hodnocení „brandu“ velkých měst Evropy (výsledky studie „The Saffron European City Brand Barometer“)

  Srovnání velkých evropských měst na základě průzkumu „City Brand Barometer“. Nově je brand zkoumán v souvislosti s městem – CITY BRAND. Brand ovlivňuje rozhodování lidí, kde žít, které místo nebo město navštívit, kde zahájit podnikání a také kde investovat. Do studie bylo zahrnuto celkem 72 největších evropských měst.
 • 08.10.2009 |

  Příjmy a výdaje rozpočtů pražských městských částí v období 2002-2008

  Aktualizovaný přehled rozpočtových údajů 57 městských částí a jejich srovnání navzájem a s rozpočtem vlastního hlavního města Prahy. Získané údaje jsou zpracovány formou kartogramů. K dispozici je příloha se zdrojovými informacemi.
první předchozí 1 - 2 další poslední

Strategie rozvoje

Kontakty

Strategický plán
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE
vedoucí Kanceláře strategické koncepce URM
ctibor@urm.praha.eu

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Ing. Marek Zděradička
vedoucí Kanceláře infrastruktury
zderadicka@urm.praha.eu

Změny územního plánu
Ing. arch. Josef Morkus
vedoucí Kanceláře územně plánovacích podkladů a dokumentace
morkus@urm.praha.eu

Platný územní plán - vyjádření
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
vedoucí Kanceláře podpory území
szentesiova@urm.praha.eu

Metropolitní plán
doc. Ing. arch. Roman Koucký
vedoucí Kanceláře metropolitního plánu
koucky@urm.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Mgr. Eliška Bradová
Kancelář prostorových informací
vedoucí zpracovatelského týmu ÚAP
bradova@urm.praha.eu

Digitální mapa Prahy a data o území
Mgr. Jiří Čtyroký
vedoucí Kanceláře prostorových informací
ctyroky@urm.praha.eu