Lidé v Praze

 • 23.10.2012 |

  Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy

  publikováno září 2012
  Pražský trh práce se stává stále více cílem pracovníků, kteří mají bydliště mimo Prahu. Za posledních 10 let se počet dojíždějících do Prahy za prací zvýšil o 50 tisíc osob a překročil 160 tisíc osob. Jen těsné okolí Prahy, kde se nejvíce projevuje suburbanizační proces, představuje zhruba téměř 10 % celkové zaměstnanosti v Praze. Po celé desetiletí zůstala vyjížďka za prací z Prahy, která se pohybuje kolem 25 tisíc osob, v podstatě stabilní. Analýza se zabývá i strukturou dojíždějících podle profesní klasifikace a odvětvového zařazení.
 • 25.07.2012 |

  Analýza dostupnosti provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců na území hl. m. Prahy

  publikováno červenec 2012
  Cílem analýzy je identifikovat rozdíly v nákupních možnostech obyvatel jednotlivých pražských městských částí z hlediska (ne)umístění provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců v docházkové vzdálenosti do 500 metrů od jejich bydliště. Bylo zjištěno, že téměř 70 % obyvatel Prahy bydlí v docházkové vzdálenosti od některé z provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců. Z územního hlediska se však přístup obyvatel jednotlivých pražských městských částí k těmto jednotkám velmi liší.
 • 12.07.2012 |

  Statistické porovnání základních charakteristik 4 největších měst České republiky

  publikováno červenec 2012
  Atraktivita života ve velkých měst je dána řadou různorodých faktorů. Vybavenost obslužnými kapacitami, nabídkou pracovních příležitostí nebo možností k bydlení, spolu s demografickou strukturou, sociálním prostředím aj. vytváří také základ pro jejich budoucí vývoj. Soubory základních statistických údajů, zpracované v oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Praze www.praha.czso.cz, porovnávají čtyři největší města v České republice – Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Podrobnější porovnání odhaluje nejen řadu shodných charakteristik, ale mezi jednotlivými městy také zajímavé odlišnosti.
 • 04.05.2012 |

  Struktura podnikatelského sektoru v Praze

  Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace „Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy“ v rámci programu Podpory podnikání v Praze - publikováno únor 2012
  Podpora podnikání se stává stále významnější tématem v rozhodování samosprávy hl. m. Prahy. Formulace typu, rozsahu i např. oborového zaměření podpor však ovlivňuje i samotná struktura podnikatelské základny, zejména segmentu malých a středních podniků. Analýza obsahuje podrobnější pohled na současný stav struktury subjektů tvořících ekonomickou základnu hl. m. Prahy, zejména na některé již přijaté úkoly správy města v oblasti podpory podnikání. Součástí je i skupina údajů srovnávajících situaci Prahy a vybraných měst a regionů v zahraničí.
 • 04.05.2012 |

  Cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a jejich srovnání s národními cíli ČR

  Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy - publikováno srpen 2011
  Součástí Národního programu reforem, zaslaného vládou ČR Evropské komisi v dubnu 2012, jsou i tzv. národní cíle v oblasti zaměstnanosti. Ty reagují na cíle v této oblasti zahrnuté do strategie rozvoje přijaté v rámci desetiletého plánu Evropské Unie „Evropa 2020“. Obsahem analýzy je rekapitulace „národních“ cílů a srovnání současného stavu na úrovni ČR a na území hl. m. Prahy. Základní bilanční pohled s naznačením pozice i možných budoucích úkolů Prahy vychází z rozsáhlého souboru údajů a propočtů, z nichž některé jsou uvedeny v samostatné příloze.
 • 16.04.2012 |

  Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů na území hl. m. Prahy (2013)

  publikováno: listopad 2013. Územní analýza developerských projektů, která každoročně monitoruje rozsah a prostorové rozmístění aktuální nabídky bytových projektů realizovaných a plánovaných na území hlavního města.

 • 29.06.2011 |

  Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v období 2005 - 2010 a odhad jejího vývoje do roku 2016

  Pražský metropolitní region tradičně představuje oblast nejintenzivnější bytové výstavby v rámci České republiky. Období 2005-2010 můžeme z hlediska objemu dokončené bytové výstavby – ve srovnání s předchozím desetiletím – hodnotit jako mimořádné. V tomto období bylo na území pražského metropolitního regionu postaveno celkem téměř 62 tisíc nových bytů. Nepovažujeme za reálné, že by do roku 2016 bylo možné tuto značnou intenzitu bytové výstavby zopakovat nebo dokonce překonat.
 • 20.01.2011 |

  Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy

  Dojížďka za prací do Prahy z ostatních krajů ČR je, vedle zaměstnávání cizinců, významným zdrojovou položkou v bilanci pražského trhu práce. Zásadní podíl představují osoby dojíždějící ze Středočeského kraje a zejména z území bezprostředně sousedícího, tj. okresů Praha-východ a Praha-západ. Výrazná je i diferenciace dojíždějících podle jejich profesí (klasifikace zaměstnání) nebo odvětvového zařazení jejich zaměstnavatelů. Stručná analýza se opírá o údaje, které ve speciálních výběrech z Výběrového šetření pracovních sil připravil Český statistický úřad.
 • 13.09.2010 |

  Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených na výstavbu bytových domů na území hl. m. Prahy (listopad 2013)

  Analýza prokázala, že bytový trh v Praze zaznamenal významný meziroční propad v počtu aktuálně realizovaných i připravovaných rezidenčních projektů (bytů). Zároveň potvrdila, že v prostorové alokaci aktuálních bytových projektů na území Prahy dochází k určitým změnám, což dokládá porovnání výstupů z této analýzy se závěry stejnojmenné analýzy, kterou jsme publikovali v říjnu loňského roku.

 • 08.04.2010 |

  Bytový fond hl. m. Prahy v mezinárodním srovnání

  Analýza pomocí vybraných indikátorů bytového fondu porovnává úroveň bydlení ve 40 evropských městech, mezi něž jsme zahrnuli všechna hlavní města států Evropské unie a také 13 dalších evropských měst, která lze na základě určitých parametrů (např. počet obyvatel, ekonomický potenciál města aj.) označit za relevantní vůči hl. m. Praze.
první předchozí 1 - 2 další poslední

Strategie rozvoje

Kontakty

Strategický plán
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE
vedoucí Kanceláře strategické koncepce URM
ctibor@urm.praha.eu

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Ing. Marek Zděradička
vedoucí Kanceláře infrastruktury
zderadicka@urm.praha.eu

Změny územního plánu
Ing. arch. Josef Morkus
vedoucí Kanceláře územně plánovacích podkladů a dokumentace
morkus@urm.praha.eu

Platný územní plán - vyjádření
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
vedoucí Kanceláře podpory území
szentesiova@urm.praha.eu

Metropolitní plán
doc. Ing. arch. Roman Koucký
vedoucí Kanceláře metropolitního plánu
koucky@urm.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Mgr. Eliška Bradová
Kancelář prostorových informací
vedoucí zpracovatelského týmu ÚAP
bradova@urm.praha.eu

Digitální mapa Prahy a data o území
Mgr. Jiří Čtyroký
vedoucí Kanceláře prostorových informací
ctyroky@urm.praha.eu