Praha v Evropě

 • 22.06.2012 |

  Atraktivita podnikatelského prostředí velkých měst Evropy

  publikováno: červen 2012
  Velká města Evropy soutěží, které přiláká více investorů, zvýší svou konkurenceschopnost na „trhu metropolí“, a tím si také vytvoří příznivé podmínky pro svůj budoucí rozvoj. O vstupu do konkrétního města rozhoduje celá řada tzv. lokalizačních faktorů. Analytická studie obsahuje výsledky jednoho rozsáhlého šetření organizovaného mezinárodní poradenskou firmou v oblasti nemovitostí Cushman&Wakefield, které hodnotilo celý komplex různorodých faktorů klasifikujících atraktivitu podnikatelského prostředí. Z výsledků vyplývá, že pozice Prahy se mezi nejvýznamnějšími městy Evropy v posledních letech zhoršila.
 • 04.05.2012 |

  Cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a jejich srovnání s národními cíli ČR

  Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy - publikováno srpen 2011
  Součástí Národního programu reforem, zaslaného vládou ČR Evropské komisi v dubnu 2012, jsou i tzv. národní cíle v oblasti zaměstnanosti. Ty reagují na cíle v této oblasti zahrnuté do strategie rozvoje přijaté v rámci desetiletého plánu Evropské Unie „Evropa 2020“. Obsahem analýzy je rekapitulace „národních“ cílů a srovnání současného stavu na úrovni ČR a na území hl. m. Prahy. Základní bilanční pohled s naznačením pozice i možných budoucích úkolů Prahy vychází z rozsáhlého souboru údajů a propočtů, z nichž některé jsou uvedeny v samostatné příloze.
 • 16.04.2012 |

  Porovnání Prahy se středoevropskými městy podle vybraných ukazatelů (2011)

  publikováno: duben 2012
  Dokument poskytuje přehled o postavení Prahy mezi dvanácti středoevropskými městy v oblastech sociálního, environmentálního a ekonomického rozvoje. Sledovaná města jsou porovnávána na základě více jak 60 ukazatelů. Data z období 2001-2009 byla čerpána z vybraných statistických zdrojů. Jde o aktualizovaný dokument rozšířený o nové tematické oblasti a vybrané mezinárodní srovnávací žebříčky měst.
 • 16.11.2010 |

  Analýza pokročilých obchodních služeb v kontextu středoevropských měst

  Analýza sleduje koncentraci předních globálních společností působících ve vybraných odvětvích pokročilých obchodních služeb ve středoevropském regionu a porovnává Prahu s dalšími devíti významnými městy tohoto prostoru. Výsledky analýzy dokládají, že prestižní světové firmy, které podnikají v dynamicky se rozvíjejících odvětvích pokročilých obchodních služeb, jsou v Praze zastoupeny velmi významným způsobem.
 • 23.03.2010 |

  Srovnání ekonomické výkonnosti evropských regionů podle NUTS a konstrukce porovnatelnosti hl. m. Prahy a dalších měst EU

  Ekonomická výkonnost Prahy měřená podle metodiky Eusrostatu je pro hlavní město ČR mimořádně příznivá. Z velké části to však ovlivňuje i vymezení území regionů tzv. NUTS, za které se hodnocení provádí. Analýza upozorňuje na některé změny v postavení Prahy při odlišném územním pohledu i na některé výrazné případy tohoto vlivu na pořadí dalších regionů v rámci Evropské unie.
 • 23.09.2009 |

  Projekty programu JPD 2 v období 2004-2006 a jejich rozmístění v městských částech

  Analýza nabízí údaje o projektech realizovaných Praze v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2. Předkládá porovnání jednotlivých městských částí z hlediska finančních prostředků vynaložených na projekty, uvádí souhrnné údaje podle jednotlivých opatření a přehled jednotlivých projektů podle opatření a podle městských částí.

Strategie rozvoje

Kontakty

Strategický plán
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE
vedoucí Kanceláře strategické koncepce URM
ctibor@urm.praha.eu

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Ing. Marek Zděradička
vedoucí Kanceláře infrastruktury
zderadicka@urm.praha.eu

Změny územního plánu
Ing. arch. Josef Morkus
vedoucí Kanceláře územně plánovacích podkladů a dokumentace
morkus@urm.praha.eu

Platný územní plán - vyjádření
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
vedoucí Kanceláře podpory území
szentesiova@urm.praha.eu

Metropolitní plán
doc. Ing. arch. Roman Koucký
vedoucí Kanceláře metropolitního plánu
koucky@urm.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Mgr. Eliška Bradová
Kancelář prostorových informací
vedoucí zpracovatelského týmu ÚAP
bradova@urm.praha.eu

Digitální mapa Prahy a data o území
Mgr. Jiří Čtyroký
vedoucí Kanceláře prostorových informací
ctyroky@urm.praha.eu