Platný územní plán hl. m. Prahy

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. Prahy a opatřeními obecné povahy.

Změna Z 1000/00 (tzv. revize ÚP SÚ HMP) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy byla schválena usnesením č. 40/14 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006. Vydána byla opatřením obecné povahy č. 1/2008, na základě usnesení ZHMP č. 18/51 ze dne 19. 6. 2008, s účinností od 10. 7. 2008. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008 o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2008 platil územní plán v době od 30. 10. 2008 do 12. 11. 2009 v podobě před revizí - změnou Z 1000/00. Opatřením obecné povahy č. 06/2009 , o vydání změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, na základě usnesení ZHMP č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009 s účinností od 12. 11. 2009 byla změna Z 1000/00 znovu vydána. V současné době je tedy platný územní plán ve znění změny Z 1000/00 a dalších pořízených změn.

Zrušena byla část vydané změny Z 1000/00 územního plánu, a to rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 4/2009 - 111 ze dne 7. 1. 2010, www.nssoud.cz. Zrušení se týká veškerých změn provedených napadeným opatřením obecné povahy č. 6/2009 hl. m. Prahy na trase silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně ‑ Březiněves (tzn. severozápadní část okruhu). V předmětném území je pro rozhodování v území platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy se všemi pořízenými změnami s výjimkou změny Z1000/00.

Přehled jednotlivých vyhlášek a opatření obecné povahy je na informačním serveru pražské radnice.

Pořizovatelem Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.

Zpracovatelem Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je základní územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Stanovuje zejména urbanistickou koncepci, základní zásady organizace území a postup při jeho využití, podmínky využití ploch a regulativy prostorového uspořádání území hl. m. Prahy či veřejně prospěšné stavby. Základní měřítko ÚP SÚ HMP je 1 : 10 000.

Průvodní zpráva územního plánu hl. m. Prahy

Základní členění ploch
Území města je územním plánem rozděleno na polyfunkční území (např. obytná a smíšená území) a na monofunkční plochy, zahrnující mj. veřejné vybavení, dopravu, technické vybavení či zeleň. Pro funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) je určeno funkční využití, doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití. Změna využití území musí být v souladu s platnými regulativy.

Grafická část Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v platném znění.
Stará verze aplikace pro prohlížení výkresové části platného územního plánu je k dispozici zde.

Platné regulativy jsou uvedeny v opatření obecné povahy č. 6/2009.

Koeficienty územního plánu jsou stanoveny mírou využití území definovanou kódem míry využití území. Ten se skládá ze směrného koeficientu podlažních ploch a koeficientu zeleně a informativní podlažnosti a koeficientu zastavěné plochy. Způsob výpočtu je upřesněn v Metodickém pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - Úplné znění ke dni 1. 11. 2002 - schváleném usnesením Rady HMP č. 1774 ze dne 22. 10. 2002.

Metodický pokyn ke stažení.

Doplňující metodické návody a výklady k platnému územnímu plánu. (9.10.2012) - nové

Přehled VRÚ na území hl

Stavební uzávěry
Stavební uzávěry
jsou v Praze vyhlášeny převážně pro trasy celoměstsky významných dopravních projektů, dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely.

Přehled VRÚ na území hl

Velká rozvojová území
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje také tzv. velká rozvojová území (VRÚ), kde je třeba celkovou koncepci území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem. Podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích Prahy, ve znění pozdějších předpisů, platí pro VRÚ stavební uzávěra s výjimkou VRÚ Letňany - Kbely (zrušena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 4 Ao 8/2011 - 69 ze dne 21. 2. 2012).

Zákresy velkých rozvojových území na území hl. m. Prahy

Přehled lokalit zasažených podmíněností staveb_

Podmíněnost staveb je závazný regulativ, který vymezuje podmínky, bez jejichž splnění není možný rozvoj, výstavba či využívání vymezeného území nebo realizace konkrétní uvedené stavby.

Grafické znázornění podmíněnosti staveb

V souladu s rozdělením obsahu územně plánovací dokumentace na část závaznou a směrnou (dle stavebního zákona platného v době pořízení Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy) existují dvě procedury pro provedení aktualizace územního plánu.

Změny závazné části
V současné době je vzhledem k přípravě nového územního plánu přijímání změn ÚP SÚ HMP zastaveno (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/31 ze dne 28. 2. 2008), nově se pořizují pouze tzv. celoměstsky významné změny v samostatném režimu pořizování.

Na informačním serveru pražské radnice jsou zveřejněny aktuálně projednávané změny i archiv provedených změn.

Úpravy směrné části
Úpravou ÚP SÚ HMP se rozumí zásahy do směrných částí územně plánovací dokumentace. O provedení úprav rozhoduje pořizovatel územně plánovací dokumentace ve spolupráci se zpracovatelem a s příslušnou městskou částí. V případě Územního plánu hl. m. Prahy se úpravy týkají tří okruhů:

  • úpravy kódů míry využití území (tj. úprava kapacity území)
  • úpravy směrných hranic funkčního vymezení území v rámci kategorií obytná území, smíšená území či zeleň
  • úprava směrných prvků speciálních funkcí.

Úpravy jsou prováděny průběžně a nejsou předmětem schvalování volenými orgány samosprávy.

Provedené úpravy jsou zveřejněny na informačním serveru pražské radnice.

Postup při podání podnětu na provedení úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy

Kontaktní osoby

Územní plán:

Ing. arch. Rudolf Mach, vedoucí ateliéru urbanistické koncepce, URM. mach@urm.praha.eu

Výjimky ze stavebních uzávěr pro velká rozvojová území:

Ing. arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí Odboru urbanistické koncepce, URM. szentesiova@urm.praha.eu

Výjimky ze stavebních uzávěr dopravního charakteru:

Ing. Tomáš Včelák, pracovník Odboru infrastruktury, URM. vcelak@urm.praha.eu

Aktualizace : 12/2010

Územní plánování