bool(false)

Karlovo náměstí

11. srpna 2017

Karlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství Prahy. Vyžaduje však celkovou rekonstrukci. Proto se město rozhodlo vypsat tzv. řízení se soutěžním dialogem. Díky němu budou zapojeny všechny zainteresované strany přímo do vývoje návrhu od samotného začátku.

For English please follow the link >>>

Aktualizace

Upozorňujeme, že došlo ke změnám zadávací dokumentace. Pro snazší orientaci uvádíme na této webové stránce pouze aktualizovanou dokumentaci, přehled o veškerých změnách a vznesených dotazech naleznete na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=96325

 

22.9. 2017 Upozorňujeme, že v sekci „Dotazy a odpovědi“ jsou uveřejněné dotazy a odpovědi vysvětlující zadávací dokumentaci.

 

18.9. 2017 Upozorňujeme, že žádosti o účast je možné podávat pouze osobně nebo poštou na adresu zadavatele. Za rozhodující pro doručení žádosti o účast je okamžik převzetí zadavatelem. Účastník, jehož žádost o účast není podána ve stanovené lhůtě, bude vyloučen (a to i v případě objektivních příčin zdržení při doručování).

 

15.9. 2017 Termín podání žádostí o účast je prodloužen do 18. 10. 2017 do 16:00.

 

1.9. 2017 Upozorňujeme, že dne 1. 9. 2017 došlo na profilu zadavatele ke změně zadávací dokumentace. Cílem úprav je větší srozumitelnost požadavků a pravidel. Úpravy vzešly z doporučení vznesených na setkání expertů, které proběhlo po zveřejnění zadávací dokumentace dne 9. 8. 2017 na IPR Praha. Pro snazší orientaci uvádíme na této webové stránce pouze aktualizovanou dokumentaci. Pro přehled o veškerých změnách a vznesených dotazech sledujte profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=96325

Co je řízení se soutěžním dialogem

Soutěžní dialog je kreativní proces, ve kterém jsou při hledání řešení zapojeny všechny zainteresované strany hned od začátku, tedy již od tvorby samotného zadání. Takový proces pomáhá nalézt východisko při řešení komplexních problémů, kde dochází ke střetu velkého množství často protichůdných názorů a sám zadavatel nemá jasnou představu o své poptávce.

V takové situaci se nachází i Karlovo náměstí. Požadavek na plynulou pěší prostupnost naráží na snahu o maximální obnovu chráněné krajinářské památky. Přání residentů na zklidňování dopravy a všeobecná tendence snižování počtu aut projíždějících městem se vylučuje s provozem velké fakultní nemocnice či soudu.

Cílem soutěžního dialogu je společně s architektonickými týmy ucházejícími se o zakázku na projektovou dokumentaci revitalizace Karlova náměstí etapa II – Park, 1) upřesnit zadání 2) přinést návrhy řešení

Chci vědět více o Karlově náměstí a soutěžním dialogu >>>

Předmět zakázky

1/ aktualizace celkové koncepce Karlova náměstí (masterplan)
 • Dobré začlenění parku do celého náměstí, které vyžaduje celkové architektonické řešení ulic
 • Prověření vhodnosti a umístění kapacitního podzemního parkování v jihovýchodní části náměstí (s ohledem na celkové řešení dopravy v klidu na Karlově náměstí). Cílem je zejména určit optimální řešení nadzemních prvků podzemního parkování ve vztahu k náměstí a řešení parku. (Tato část návrhu nebude předmětem dalších fází projektové dokumentace této veřejné zakázky, zůstane pouze v koncepční rovině.)

2/ zpracování návrhu revitalizace parku na Karlově náměstí

 • Záměrem návrhu revitalizace Karlova náměstí, etapa II (park) je rekonstrukce parku, s cílem dosažení všestranně kvalitního veřejného prostranství v kontextu dnešní Prahy a současně obnovou hlavních přírodních a historických hodnot parku.
 • Vzhledem k významu tohoto prostoru a nutnosti nalézt široce podporované řešení, zadavatel očekává vysokou kvalitu celkového plnění a prvotřídní výkon v oboru krajinářské architektury, včetně návrhu přístupu k hodnotným vegetačním prvkům a udržitelného nakládání s dešťovou vodou.

3/ zpracování všech fází projektové dokumentace stavby revitalizace Karlova náměstí, etapa II (park)

 • Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby

4/ zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru revitalizace Karlova náměstí, etapa II (park), včetně studie (která je zpracována jako součást návrhu řešení v rámci řízení se soutěžním dialogem)

 • Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
 • Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
 • Autorský dozor při výstavbě
 • Spolupráce při kolaudaci a uvedení do provozu 

Požadavky na složení týmů

 • autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace A3 nebo A0)
 • autorizovaný architekt pro obor architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace A1 nebo A0)
 • autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby (v případě autorizace ČKAIT – autorizace ID00)

Podrobná specifikace je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Orientační termíny

Předpokládaná doba trvání řízení se soutěžním dialogem od zahájení zadávacího řízení do ukončení soutěžního dialogu je 9 měsíců a do výběru nejvhodnější nabídky 11 měsíců.

 

oznámení o zahájení řízení 9.8.2017
výzva účastníkům ke zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 18.10.2017 
zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 30.11.2017
výběr 5 týmů 13.12.2017
schválení RHMP prosinec 17
workshop I. – definování zadání a předání informací 8.2.- 9.2. 2018
zpracování konceptu návrhu březen 18
workshop II. – zpětná vazba ke konceptům 5.4.2018
zpracování návrhů duben 18
odevzdání návrhů 1.6. 2018
posouzení návrhů experty červen 18
workshop III. – zpětná vazba k návrhům, výběr 3 týmů 21.6. - 22.6. 2018
schválení RHMP červenec 18
dopracování návrhů, podání finálních nabídek srpen 18
výběr zpracovatele projektové dokumentace 13.9. 2018
schválení RHMP září 18
výstava říjen 18

Cena, náhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 22,5 mil. Kč
Předpokládaná částka investičních nákladů: 150 - 300 mil. Kč
Platby účastníkům zadávacího řízení:  400 tis. Kč/ tým

                                                              

(Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. Částky budou vyplaceny účastníkům zadávacího řízení po ukončení řízení se soutěžním dialogem. V případě, že účastník zadávacího řízení bude vyloučen, odstoupí, nebo bude řízení se soutěžním dialogem zrušeno, má účastník nárok na platbu odpovídajících stupni, který naposledy dle harmonogramu odevzdal).

Zadání, podklady, průzkumy

Kompletní zadání lze stáhnout zde:

1/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem (pdf)

2/ Rámcové zadání s odůvodněním (pdf)

3/ Informace o složení komise (pdf)

4/ Přehled materiálů k revitalizaci Karlova náměstí (zip 2,50 GB)

5/ Potvrzení regulérnosti zadávacího řízení (Česká komora architektů) (pdf)

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha. Po zaregistrování budete informováni o případných aktualizacích řízení.

Dotazy a odpovědi

Zodpovězené dotazy ohledně zadávácí dokumentace najdete ZDE

Složení hodnotící komise

Řádní členové komise - Závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hl. m. Prahy

Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2                                                  

Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha                             

Ing. Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP                                                       

Řádní členové komise - Nezávislí:

Dipl.-Ing. Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, člen BDLA

Prof. Dipl.-Ing. Cornelius Scherzer, autorizovaný krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT

Ing. arch. MgA. Michal Fišer, autorizovaný architekt, Třiarchitekti

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci komise - závislí:

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Ing. Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2

Ing. Štěpán Špoula, autorizovaný krajinářský architekt, IPR Praha

Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP

Náhradníci komise - nezávislí:

Dipl.-Ing. Suzanne Spurná, autorizovaná krajinářská architektka

Ing. arch. Štěpán Valouch, autorizovaný architekt, Opočenský-Valouch architekti

doc. Ing. arch. Antonín Novák, autorizovaný architekt, DRNH architektonická kancelář

Medailonky členů komise

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Primátorka hl. m. Prahy. Absolventka výtvarného umění a jazyků na FF UK v Bratislavě, University of Michigan a University DePaul v Chicagu. Po ukončení studia se věnovala organizaci výstav doma i v zahraničí, teorii a kritice umění, tlumočení a překladatelství. Od roku 1991 řídila čtyři roky Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě. V letech 2001–2007 působila jako výkonná ředitelka české pobočky Transparency International. V letech 2007–2009 byla ředitelkou komunikace a členka vedení ve společnosti Johnson & Johnson. V březnu 2014 byla jmenována náměstkyní ministra vnitra Milana Chovance a ještě téhož roku se stala primátorkou hlavního města Prahy.

 

RNDr. Jana Plamínková

Radní hl. m. Prahy, starostka MČ Praha-Slivenec. Absolventka geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracovala jako novinářka se specializací na přírodní vědy, životní prostředí a úspory energie. Od roku 1998 zasedá v Zastupitelstvu MČ Praha-Slivenec. Od roku 2006 stojí nepřetržitě v čele místní radnice. V roce 2014 byla zvolena členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy a následně radní pro oblasti infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí. V rámci uskupení Starostové a nezávislí 5 let předsedala pražskému krajskému výboru, nyní je místopředsedkyní. Je též místopředsedkyní Svazu městských částí hlavního města Prahy.

 

 

Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT, kde také obdržela doktorát. V roce 2014 pobývala na GSAPP Columbia University v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia. Je praktikující architekt, věnuje se také teoretické, přednáškové a publikační činnosti či koncepci výstav. Je autorkou řady odborných knih, pravidelně publikuje v odborných časopisech. Od roku 1996 je společníkem v atelieru MCA.  V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy kde působí jako ředitelka Sekce detailu města. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna hlavní cenou Grand prix architektury 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací  European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013. Od roku 2015 je vedoucím předmětu Koncept a interpretace na Fakultě architektury ČVUT.

 

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Architekt a pedagog. Profesi architekta se věnuje ve svém architektonickém ateliéru LÁBUS AA. Zabývá se mimo jiné problematikou začlenění staveb do historického prostředí a navrhování renovací. Rovněž je uznávána jeho tvorba v oblasti bydlení a bydlení seniorů. Projekty Ladislava Lábuse vyhrály prestižní ceny Grand Prix architektů, Stavba roku a řadu dalších ocenění. V roce 2013 získal prestižní ocenění od Amerického institutu architektů, čestné členství - Honorary Fellow. Od roku  2014 působí na Fakultě architektury ČVUT jako děkan.

 

 

Dipl.-Ing. Almut Jirku

Vystudovala obor Krajinářské architektury v Hannoveru, má pracovní zkušenosti z Hamburku a Berlína. Od roku 1992 je členkou Skupiny pro konkurenceschopnost Správy senátu pro městský rozvoj. Zaměřuje se na architekturu městské krajiny a urbanismus, krajinářskou architekturu a účinnost zdrojů, zelenou infrastrukturu, vztah mezi využitím a designem městských otevřených ploch. Vydala několik publikací, lektoruje přednášky a působí jako hostující vyučující. Od roku 2002 je členkou BDLA (Německé federace krajinářských architektů).

 

 

Ing. Karel Prajer

Ředitel Odboru strategických investic MHMP vystudoval Fakultu stavební ČVUT a je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT. Pracovní zkušenosti získal jak v  řídících pozicích v dodavatelské sféře, tak i v investorské činnosti staveb.

 

Ing. arch. Václav Vondrášek

Zástupce starostky městské části Praha 2 (ODS). Je ženatý, dvě děti. Absolvent architektury na stavební fakultě ČVUT. Zabýval se mj. přípravou staveb v dopravní organizaci. Od roku 1991 pracoval na odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy, od r. 1993 zastával funkci ředitele. V letech 2002 až 2006 byl ředitelem přípravy staveb v profesní organizaci zabývající se výstavbou bytů. Je členem České společnosti pro stavební právo. Třetí volební období je místostarostou  MČ Praha 2, kterou zastupuje ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

 

MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Absolvent ČVUT Fakulty architektury Praha a AVU Praha, Školy architektury prof. Emila Přikryla, autorizovaný architekt ČKA. V roce 2002 spoluzaložil vlastní platformu třiarchitekti. Je autorem řady projektů pro soukromé klienty a veřejné zadavatele v oblasti urbanismu, pozemních staveb a krajinářských úprav různého měřítka od strategického plánu po detail městského mobiliáře. Častým zadáním jsou projekty revitalizací a úprav veřejných prostranství. Tvoří v multidisciplinárních týmech spolu krajináři, dopravními inženýry, vodohodpodáři, často spolupracuje s výtvarníky, historiky, zahradníky. Je spoluautorem rozsáhlého projektu revitalizace břehu Ohře v Kadani (Nábřeží Maxipsa Fíka), nominovaného na cenu Mies van der Rohe Award 2011. Často přijímá účast v architektonických soutěžích jako soutěžící, porotce či auditor. Zastupuje Českou komoru architektů v Evropské radě architektů (ACE) pro otázky architektonických soutěží. V roce 2014 byl hostujícím lektorem na North Carolina State University, Prague Institut, Landscape Architecture studio.

 

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Historik a filosof, jako koordinátor a vědecký pracovník vede Collegium Europaeum při FF UK a Filosofickém ústavu AV ČR, věnuje se náboženským, kulturním a intelektuálním dějinám, též problematice evropské identity (s přesahy do umění, architektury a urbanismu).

 

Ing. Sylvie Hájková

Vystudovala fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém. Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby ČKAIT. Po ukončení studia pracovala jako projektantka v architektonických atelierech. Od roku 2005 na městské části Praha 2 v oddělení územního rozvoje zabezpečuje přípravu koncepce rozvoje území městské části Praha 2 v oblasti výstavby vč. funkční náplně, prostorové regulace, stability území a ochrany zeleně, dopravy a ochrany památek. Zároveň vykonává funkci tajemnice komise rozvoje RMČ Praha 2. Je vdaná, má dceru.

 

Ing. Štěpán Špoula

Autorizovaný krajinářský architekt. V rámci studií na Mendelově zemědělské univerzitě v Brně absolvoval roční stáž ve Valencii a následně v Mexiku City v ateliéru GDU. V letech 2006 až 2013 pracoval jako samostatný krajinářský architekt na celé řadě projektů často v širší autorské spolupráci. V posledních 3 letech pracuje v Kanceláři veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy. Jako externista se věnoval výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT. Je členem pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA a dlouhodobě se zabývá tématy příměstské krajiny v metropolitních oblastech a zelené infrastruktuře.

 

Dipl.-Ing. Susanne Spurná

Krajinářská architektka absolvovala v roce 2001 fakultu architektury na univerzitě v Drážďanech - diplomová práce: historický vývoj a potenciál veřejného prostranství v Praze na Smíchově. Po odborné praxi v ateliéru Evy Vízkové a na oddělení historické kulturní krajiny na VUKOZ v letech 2004 až 2015 projektantka v ateliéru Cigler Marani Architects. V roce 2008 autorizace v oboru Krajinářská architektura (ČKA), členkou pracovní a nyní iniciativní skupiny Krajinářská architektura při ČKA. Projektová, přednášková a publikační činnost.

 

 

Ing. arch. Štěpán Valouch

Absolvent fakulty architektury na ČVUT. Po několika letech v architektonických ateliérech založil s Jiřím Opočenským v roce 2007 architektonickou kancelář ov-a. Kancelář realizuje zakázky od malých domů po obytné soubory, se svými návrhy vyhrála řadu soutěží, byla nominována na cenu Mies van der Rohe 2015. V letech 2012-13 vedl atelier ZAN na ČVUT.

 

 

Prof. Dipl.-Ing. Cornelius Scherzer

Vystudoval Krajinářskou architekturu a plánování v Hannoveru, Berlíně a Birminghamu. Pracoval jako poradce v oblasti krajinářského a městského rozvoje a v roce 1992 se stal krajinářským architektem na volné noze. K jeho činnostem patří zejména městské projekty ve spolupráci s architekty a projektanty a je členem odborných panelů a porot soutěží například v Berlíně, Drážďanech, Hannoveru, Mnichově a Postupimi. Vyučuje plánování otevřeného prostoru na univerzitě HTW v Drážďanech – Univerzita aplikovaných věd, a spolupracuje s místními orgány, profesními institucemi, občanskou společností a partnerskými univerzitami v Evropě v oblasti mezioborového krajinného rozvoje a městské transformace.

 

Ing. Petr Hankovec

Vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb na odboru strategických investic MHMP. Vystudoval Fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po ukončení studia pracoval v dodavatelské sféře při přípravě a řízení realizace staveb. Další pracovní zkušenosti získal v řídící pozici v mezinárodní stavební společnosti.

 

doc. Ing. arch. Antonín Novák

Po absolvování FA VUT v Brně roku 1988 nastoupil jako projektant do brněnské pobočky Obchodního projektu, v roce 1989 spoluzakládá projekční středisko ve firmě Stavoprogres. V roce 1991-92 pracuje ve vídeňské kanceláři prof. arch. W. Holzbauera a podílí se na vypracování plánů na Administrativní středisko IBM ve Vídni a na Správním centru Austria bank ve Vídni. Po této zahraniční zkušenosti získává roku 1993 osvědčení o autorizaci České komory architektů a zakládá s ing. arch. Petrem Valentou projekční kancelář Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen, nominací a odměn v různých architektonických soutěžích, např. Stavba roku, Grand prix Obce architektů, Stavíme ekologicky, Stavba Jihomoravského kraje. Prakticky všechny realizace ateliéru jsou zveřejňovány v odborném tisku a prezentovány na četných výstavách u nás i v zahraničí. V roce 2014 obdržel titul Architekt roku. Je častým členem porot architektonických soutěží ČKA, členem Akademie architektury od roku 2008. Od roku 2000 učí v Brně a v Liberci. V současné době vykonává funkci proděkana na FA VUT, v roce 2012 habilitoval na ČVUT v Praze. Spolu s arch. P. Valentou vydal tři knihy: Sloupky o architektuře, Dům a krajina I, Dům a krajina I. Od roku 2015 je členem Správní rady Nadace Proměny Karla Komárka.

Zadavatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=96325

ID datové schránky: c2zmahu

 

Hlavní město Praha

zastoupený: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic

sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Kontakt

kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Marek

tel: 236004538, e-mail: marek@ipr.praha.eu

 

 

 

Karlak_sikmy

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru