bool(false)

Vítězné náměstí

25. listopadu 2016

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. V soutěži se řešilo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získává zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macková a Josef Filip.

>>> For English version click here

Oceněné návrhy

1. cena, návrh č. 35, autoři: Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip 

Spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška

 

 

Návrh vychází z odkazu Prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho universálnosti. 

Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov. Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m (ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Pro srovnání například Staroměstské náměstí je čtyřikrát menší (cca 100x100 m). Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města. Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se tak do popředí zájmu dostávají zejména chodci. Náměstí má šanci stát se významnou a oblíbenou částí Prahy.

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty

Jedná se o silný a přesvědčivě prezentovaný koncept založený na symetrii a dostřednosti prostoru a navazující tak na myšlenky původního autora náměstí, profesora Engela. Návrh podporuje roli Vítězného náměstí jako centra městské části. Přináší kvalitní pro­pojení všech složek v daném prostoru, výbornou pěší prostupnost a potenciál pro každodenní využití. Řešení vhodně integruje obvod náměstí do celé jeho plochy.

Návrh zvětšuje poloměr okružní křižovatky a tramvaj převádí obousměrně po západním perimetru náměstí a tímto řešením uvol­ňuje střed náměstí, který zároveň zpřístupňuje pěším. Střed je volný, jeho kvalita a hodnota spočívá v univerzálním využití.

Výrazným motivem je bosket stromů, komponovaný symetricky v celém prostoru náměstí. V kontrastu s ním je aktivní obvod ná­městí bez stromů s možností oživení parteru s městskými funkcemi.

Efektivní “spirálové“ řešení okružní křižovatky umožňuje prostorově šetrné vedení automobilové dopravy. Hodnotné je vedení tramvajové trati vně okružní křižovatky a umístění zastávky, naopak kompliko­vané může být křížení komunikací s tramvajovou tratí. Vhodné je řešení cyklistické dopravy samostatným cyklistickým pruhem a pozi­tivem je minimální nárok na počet světelně řízených křižovatek.

Otázkou je možnost zachování některých stávajících perspektiv­ních stromů, způsob a míra využití středu včetně provozu a údržby, forma centrálního monumentu, a také umístění památníku.

 

2. cena, návrh č. 24, autoři: Mandaworks, Sweden

 

Vítězné náměstí je veřejný prostor, které svým významem zdaleka překračuje hranice Prahy 6. Reprezentuje historii a tradice a zároveň má za cíl stát se v budoucnu skutečným náměstím pro lidi – jak pro místní obyvatele, tak ostatní Pražany i další návštěvníky města. Otevřená plocha, orámovaná reprezentativními budovami, na rozhraní oblíbené rezidenční čtvrti a univerzitního kampusu, je díky jednoduchým zá­sahům povýšena na atraktivní a přívětivý městský prostor. Scelením celé plochy náměstí souvislým dlážděným povrchem, který se inspiruje tradiční pražskou kamennou mozaikou, a překlenutím prostoru zelenou stromovou korunou vzniká jednotné náměstí s variabilním programem pro pestré uživatelské skupiny. Z dnešní křižovatky se tak stává náměstí pro všechny současné i budoucí generace.

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty
Jedná se o civilní a současný návrh, vyhýbající se monumentalitě, či formálním gestům. Návrh prostorově vychází ze současného řešení dopravy, tzn. okružní křižovatky a definuje čtyři kvadranty – pobytové prostory s různým charakterem navazující na parter okolních domů. Menší poloměr okružní křižovatky umožňuje zvět­šit pobytový prostor po obvodu náměstí a výrazně tak zvýšit kvalitu veřejných prostranství a pohybu pro pěší a cyklisty. Nepočítá s aktivním využitím středu náměstí.

Kvalitní prostupnost náměstí v radiálním směru je oslabena ztíženou prostupností mezi kvadranty. Rozsah navrhované výsadby stromů v některých místech zdůrazňuje spíše parkový charakter náměstí. Velmi detailně jsou zmíněny prvky trvalé udržitelnosti. Ostatní zásahy do infrastruktury jsou minimální a celkové řešení je ekonomicky poměrně přiměřené.

Celkové dopravní řešení je vyhovující. Problematická je dopravní organizace zaústění ulice Svatovítské do náměstí, které potvrzuje stávající nevhodné umístění tramvajové zastávky. Velikost středo­vého ostrova omezuje plynulý průjezd více tramvajových souprav. Pozitivní je návrh samostatné trasy pro cyklisty.

 

3. cena, návrh č. 12, autoři: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. + Ateliér DUA, s.r.o.

Kvalitní náměstí je centrem veřejného života, je místem setkávání, ale i místem pro zastavení a oddech. Aby bylo náměstí funkční, tak musí být atraktivní především pro chodce a zvýhodňovat pěší trasy v návaznosti na MHD. V případě Vítěz­ného náměstí je klíčem k jeho rekultivaci opti­mální koexistence veřejného prostoru a nezbytné automobilové dopravy. Návrh na řešení Vítězného náměstí vychází z několika koncepčních zásad. Především jde o zpřístupnění středu náměstí pro pěší, kde je navržen kvalitní parkový prostor odcloněný od okolní dopravy zelení, alejí stromů a terénní modelací. Dále se jedná o vytvoření dopravního skeletu zohledňujícího stávající i budoucí do­pravní zátěže s tím, že jsou zlepšeny návaznosti mezi jednotlivými složkami MHD. V neposlední řadě návrh navazuje na původní urbanistickou koncepci od Antonína Engela. Cílem návrhu je na Vítězném náměstí vytvořit kvalitní, funkční a zároveň příjemný veřejný prostor.

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty

Návrh sleduje silnou a jasně vyjádřenou myšlenku rozsáhlé zelené plochy s potenciálně dobrými pobytovými kvalitami. Je založený na výrazně řešené diverzifikaci prostoru: rušné ulice v severozápadní části, parku v centrální části a vydlážděného „náměstí“ v jihový­chodní části, a orientaci ve směru osy Dejvická - Technická.

Toto řešení s sebou přináší problematická místa, např. bariéru příliš širokého dopravního koridoru v severozápadní části. Výrazná modelace terénu postrádá vstřícné bezkolizní řešení pohybu a může si vyžádat mimo jiné poměrně náročné zásahy do stávající infrastruktury.

Prostorově rozsáhlé dopravní řešení včetně křižovatek neodpo­vídá navržené kapacitě. Tramvajová zastávka v prostoru náměstí je nevhodně umístěna mezi komunikacemi. Způsob napojení ul. Československé armády zavádí dopravu do zklidněné východní části náměstí.

Ostatní návrhy

>>> Všechny návrhy naleznete zde

Aktuality

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Specifikace

Porota složená z odborníků a závislých zástupců vybere nejlepší návrhy, které postoupí do druhého kola. V druhém kole pak budou vybrány a oceněny nejvhodnější návrhy.

  • Veřejná dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž
  • Zadavatelem soutěže a zpracovatelem soutěžních podmínek je IPR Praha
  • Investorem následné realizace je MHMP

Termíny

  • Vyhlášení 1. kola na profilu zadavatele: 20. 4. 2018
  • Odevzdání návrhů v 1. kole: 26. 6. 2018
  • Vyhlášení 2. kola:  9. 8. 2018
  • Odevzdání návrhů v 2. kole: 3. 10. 2018
  • Hodnocení návrhů v 2. kole : 9.-10.10. 2018
  • Ukončení soutěže: 28. 11. 2018

Ceny a odměny

Výše cen a odměn soutěže je stanovena na 3 280 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty a zadání

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha.

Vysvětlení soutěžních podmínek + dodatečné informace

1. Vysvětlení soutěžních podmínek I. (PDF)

2. Vysvětlení soutěžních podmínek II. (PDF)

3. Vysvětlení soutěžních podmínek III. (PDF)

4. Vysvětlení soutěžních podmínek IV. (PDF)

5. Vysvětlení soutěžních podmínek V. (PDF)

6. Vysvětlení soutěžních podmínek VI. (PDF)

7. Vysvětlení soutěžních podmínek VII. (PDF)

8. Vysvětlení soutěžních podmínek VIII. (PDF) - příloha (rar)

9. Vysvětlení soutěžních podmínek IX. (PDF)

10. Vysvětlení soutěžních podmínek X. (PDF)

11. Dodatečná informace (PDF)

Rozhovory s vybranými porotci

Porota

Členové poroty nezávislí

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha / předseda poroty  

Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn

prof. Ivan Reimann, Müller-Reimann architekten, Berlín

Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury

Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda-Korandová, Beroun

 

Členové poroty závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6

Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

 

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina-Frei, Praha

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, atelier FAM, Praha

Ing. arch. Juraj Calaj, atelier EDIT!, Praha

 

Náhradníci poroty závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové

MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské

Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka

MgA. Marek Kopeć, IPR Praha

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha

Ing. Štěpán Špoula, IPR Praha

Medailonky poroty

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
Primátorka hl. m. Prahy. Absolventka výtvarného umění a jazyků na FF UK v Bratislavě, University of Michigan a University DePaul v Chicagu. Po ukončení studia se věnovala organizaci výstav doma i v zahraničí, teorii a kritice umění, tlumočení a překladatelství. Od roku 1991 řídila čtyři roky Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě. V letech 2001–2007 působila jako výkonná ředitelka české pobočky Transparency International. V letech 2007–2009 byla ředitelkou komunikace a členka vedení ve společnosti Johnson & Johnson. V roce 2014 se stala primátorkou hlavního města Prahy.

 

Mgr. Petra Kolínská
Náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj, zastupitelka hlavního města Prahy v letech 2006–2010 a opět od roku 2014. Mezi lety 2006–2016 byla zastupitelkou Prahy 6 a mezi lety 2014–2015 místostarostkou. Absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Poté pracovala jako redaktorka a šéfredaktorka a projektová manažerka v neziskovém sektoru, od roku 2007 jako vedoucí oddělení na Státním fondu životního prostředí. V komunální praxi se orientuje na udržitelný rozvoj obce, udržitelnou mobilitu a kvalitní veřejný prostor.

 

 

Petr Dolínek
Náměstek primátorky hl.m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času. V letech 2010–2014 zastupitel městské části Praha 6. Působil rovněž na postu šéfredaktora Pražských listů. Mezi lety 2017 a 2018 byl místopředsedou ČSSD a od roku 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Předseda podvýboru pro letectví a vesmírný program, místopředseda volebního výboru, člen podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru, člen hospodářského výboru PSP, člen podvýboru pro energetiku.

 

 

Mgr. Ondřej Kolář
Starosta MČ Praha 6. Absolvent mediálních studií na FSV UK, současně vystudoval práva na ZČU v Plzni. V roce 2008 absolvoval International Legal Studies Program na Washington College of Law. Pracoval nejprve na New York University in Prague, poté krátce ve společnosti ČEZ, od roku 2007 pak v advokátní kanceláři DLA Piper Prague, LLP. V roce 2011 přijal nabídku dělat tajemníka Karlu Schwarzenbergovi, v současné době je jeho poradcem. Od loňského roku zastává post předsedy regionální organizace TOP 09 Praha 6.

 

 

Ing. arch. Martin Polách
Zástupce starosty Prahy 6 zodpovědný za územní rozvoj a veřejný prostor. Autorizovaný člen Komory architektů. Pochází z Prahy 6, fakultu architektury vystudoval v Brně. Zkušenosti získal v brněnském ateliéru Burian–Křivinka, pražském ateliéru Šafer Hájek Architekti i při svém ročním pobytu v Amsterdamu. Před vstupem do aktivní politiky v roce 2014 vedl deset let vlastní ateliér. Byl již několikrát členem poroty při hodnocení architektonických i urbanistických soutěží.

 

 

 

Peter James Heath, RIBA MRTPI
Architekt a urbanista, absolvent urbanismu na Central London Polytechnic, člen Royal Institute of British Architects RIBA, Royal Town Planning Institute RTAI. Působil v komisi New London Architecture “Sounding Board” pro strategický a urbanistický rozvoj metropolitní oblasti velkého Londýna. Vedoucí oddělení navrhování pro veřejnou správu v architektonické kanceláři Atkins, se kterou realizoval projekty úprav veřejného prostranství Trafalgar Square, křižovatku Oxford Circus a Central Covent Garden. Má za sebou řadu ocenění v mezinárodních architektonických soutěžích, které jsou v různé fázi realizace. Celosvětově vystupuje na odborných konferencích na téma udržitelného městského rozvoje.

 

prof. Ivan Reimann
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, dále TU Berlin a AA London. Jako vyučující působil na školách architektury TU Berlin, TU Dresden, Harvard Massachusetts a AVU Praha. Od roku 1994 je partnerem architektonické kanceláře Thomas Müller Ivan Reimann Architekten v Berlíně. Mezi jeho realizace patří Mareinforum ve Frankfurtu, budova Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra v Berlíně, univerzitního kampusu Goethe University ve Frankfurtu. Pravidelně se účastní architektonických soutěží, kde dostal řadu cen a odměn (Univesita Manheim, Hochhaus Europaplatz Berlin, Laborgebaude Berlin, Kaserne Krampnitz Potsdam, Nürnberg Platz Dresden).

 

 

prof. Ing. arch. Jan Jehlík
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí ústavu urbanismu. Má dlouhodobou projekční praxi ve vlastní architektonické kanceláři s řadou realizací. V letech 1991–1996 působil jako hlavní architekt města Ústí nad Labem. Ve své práci se snaží obsáhnout celý rejstřík architektury od drobných staveb po urbanistické práce, od realizací po teorii. S tím souvisí i aktuální snaha o přehodnocení pojetí urbanismu, „od technologie systému k tvorbě prostředí“. Porotce architektonických soutěží se zaměřením na veřejné stavby (dostavba radnice České Budějovice, Janáčkovo kulturní centrum Brno) a urbanismus (prostor před terminály Letiště Václava Havla Praha).

 

Doc. Ing. arch. Antonín Novák
Architekt, absolvent Vysokého učení technického v Brně. Spoluzakladatel a společník ateliéru DRNH, který získal řadu cen, nominací a odměn v architektonických soutěžích (plavecký bazén Litomyšl, plavecký bazén Kraví Hora, obnova Květné zahrady Kroměříž). Držitel ocenění Architekt roku 2013. Dlouhodobě se věnuje také pedagogické činnosti (VUT Brno, TU Liberec), působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží, přednáší a publikuje v odborných periodikách. Je členem správní rady Nadace Karla Komárka. V roce 2013 obhájil habilitační práci na FA ČVUT v Praze.

 

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor filozofie a psychologie). Je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TU Liberec. Zabývá se především architekturou 20. a 21. století a její aktuální teorií. K jeho posledním publikacím patří knihy „Současná česká architektura a její témata“ (Praha 2011) nebo „Městský veřejný prostor“ (Praha 2015). Byl kurátorem několika výstav, mj. se podílel na výstavě „Veřejný prostor cz – městská krajina“ (GA Brno a GJF Praha 2017).

 

 

Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Architektka, absolventka FA ČVUT a Školy architektury AVU v Praze. Její diplomní projekt „Vize nových Holešovic“ získal 1. cenu v soutěži Přehlídka diplomových prací. Od roku 1998 spolupracuje s architektem Romanem Korandou. Věnuje se převážně návrhům a realizaci staveb pro bydlení, urbanistickým konceptům a návrhům veřejných prostor. Některé ze staveb osobně testují. Postupně tak vyzkoušeli několik svých návrhů bydlení od malometrážního bytu v rámci baugruppe až po rodinný dům v jimi rozvíjeném obytném souboru. Působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží.

 

 

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Architekt, výtvarný umělec, absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a Školy monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 2002–2008 byl členem architektonické kanceláře sporadical, od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda/brainwork. Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik ocenění (GPA 2007, BigMat 13‘). V letech 2011–2014 byl členem představenstva ČKA, předseda pracovní skupiny Propagace architektury. Od roku 2009 se zabývá pražskými náplavkami, od roku 2017 je v pozici architekta náplavek.

 

 

MgA. Štěpán Toman
Po absolvování VŠUP v Praze pracoval několik let v londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danube House v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně nebo na novém londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AI–Design, kde pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně nebo nové Fakulty humanitních studií zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting.

 

 

 

Mgr. Michael Pokorný
Vystudoval obor bytového designu na uměleckoprůmyslové škole a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Poté se věnoval designu a architektuře, pracoval v podniku zahraničního obchodu, který se zabýval vývozem výtvarného umění. V roce 1986 založil nezávislou skupinu mladých oděvních výtvarníků. Od roku 1989 se věnuje právní ochraně tradiční architektury, urbanismu, památek a městské a krajinné zeleně v rámci městské části Praha 6. Je jedním ze zakladatelů koalice aktivních občanských iniciativ a jedním z jejích mluvčí. Od roku 2015 je asistentem náměstka primátorky, Petra Dolínka.

 

MgA. Marek Kopeć
Architekt, vedoucí kanceláře projektů a soutěží Institutu plánování a rozvoje Praha. Vystudoval architekturu na FA ČVUT Praha, TU Liberec a na Škole architektury AVU, kde od roku 2008 působil jako asistent. V roce 2001 založil iniciativu Letná sobě. Působil v ateliéru Skupina a ve stejné době spolupracoval se spolkem Kruh. Od roku 2010 vede spolu s Ondřejem Duškem vlastní ateliér Kopeć Dušek architekti.

 

Doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 je partnerem ateliéru MCA. Je autorizovanou architektkou ČKA. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitalizacím území. Kromě odborné praxe architekta a městského designéra se také věnuje teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT na výuce, přednáškách a grantových výzkumných programech. V roce 2012 založila v IPR Praha Kancelář veřejného prostoru. Je držitelkou řady architektonických ocenění.

 

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
Absolvent FA ČVUT a Akademie výtvarných umění v Praze, kde v roce 2015 ukončil i doktorandské stadium. Absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar a poté pracoval v pražské kanceláři Chalupa architekti. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem – Rusina Frei, která je autorem řady řadu projektů a realizací veřejných staveb z architektonikckých soutěží (Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, základní škola Říčany, revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8). Projektoval také v Německu, Švýcarsku a Francii. Je členem dozorčí rady České komory architektů.

 

 

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Absolvent FA ČVUT a Akademie výtvarných umění v Praze . Od roku 2015 je vedoucím ateliéru navrhování na Architectural Institute of Prague (ARCHIP). Je autorizovaným architektem ČKA a školeným porotcem architektonických soutěží. V roce 2005 založil ateliér FAM, mezi jehož stěžejní realizace patří Nejvyšší soud Spojeného království
v Londýně (Foster+Partners) a konverze letecké základny RAF Caversfield. V České republice to je zejména domov pro seniory v Litomyšli, rekonstrukce náměstí v Dobříši, četné rodinné domy a chata na Máchově jezeře, za kterou v roce 2015 obdržel Grand Prix, Národní cenu za architekturu.

 

Ing. arch. Juraj Calaj
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze. Partner v architektonické kanceláři Edit Architects, která má řadu studií i realizací soukromých i veřejných staveb. Tento ateliér spolupracoval například na krátkodobých instalacích Puma Design Blok, Acuo BU2R Aeroport Pop club a za studii řešení pražské náplavky obdržel ocenění Skanska Bridging Prague Award. Aktuálně realizuje vítězný projekt z architektonické soutěže na koncepční řešení ulic a veřejných prostranství na Praze 3.

 

Odborníci:

Ing. Jan Špilar, dopravní specialista, IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl, dopravní specialista, IPR Praha
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, zástupce ČVUT
Ing. arch. Petr Šichtanc, zástupce VŠCHT
ak. mal. Zora Grohmanová
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., DPP Praha
Ing. Ladislav Urbánek, DPP Praha
Ing. Ivo Novotný, ROPID

Ing. Pavlína Koutková, Odbor památkové péče
Mgr. Jiří Skalický, Odbor památkové péče
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Národní památkový ústav
Mgr. Jan Holeček, Národní památkový ústav
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, IPR Praha
Ing. Radek Janoušek, rozpočtář

Vitezne_namesti_web_final

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru