bool(false)

Vítězné náměstí

25. listopadu 2016

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace. 

>>> For English version click here

Současný stav jednoho z největších a nejmonumentálnějších náměstí v Praze neodpovídá jeho významu. Navrhované členění plochy náměstí při dnešním dopravním zatížení není z pohledu kvality veřejného prostranství, ani z pohledu funkčnosti dopravní křižovatky ideální. Otevření Tunelového komplexu Blanka, bez zprovoznění komunikace Evropská – Svatovítská („KES“) v minulém roce zhoršilo dopravní zatížení Vítězného náměstí a přilehlých komunikací.

Z těchto důvodů jmenovala Rada HMP pracovní skupinu ve složení: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, náměstkyně primátorky Petra Kolínská, náměstek primátorky Petr Dolínek, starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář, radní Prahy 6 Eva Smutná, radní Prahy 6 Martin Polách, architekt Petr Hlaváček, Prorektor VŠCHT Milan Pospíšil, děkan FA ČVUT Ladislav Lábus, dopravní specialista Jan Špilar, architekt IPR Praha Marek Kopeć a architekt Štěpán Toman. Pracovní skupina pomohla definovat řešené území soutěže, základ předmětu soutěže a požadavků na jeho řešení. Tato doporučení budou stěžejní pro připravovanou urbanistickou soutěž o návrh.

Aktuality

 • V průběhu října zasedne porota a vybere vítězné návrhy

 • 26. 6. 2018 bylo doručeno celkem 40 návrhů
 • Do konce července zasedne porota a vybere 3 - 6 postupujících návrhů do další fáze soutěže

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Specifikace

Porota složená z odborníků a závislých zástupců vybere nejlepší návrhy, které postoupí do druhého kola. V druhém kole pak budou vybrány a oceněny nejvhodnější návrhy.

 • Veřejná dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž
 • Zadavatelem soutěže a zpracovatelem soutěžních podmínek je IPR Praha
 • Investorem následné realizace je MHMP

Orientační termíny

 • Vyhlášení 1. kola na profilu zadavatele: 20. 4. 2018 
 • Odevzdání návrhů v 1. kole: 26. 6. 2018
 • Vyhlášení 2. kola:  9. 8. 2018
 • Odevzdání návrhů v 2. kole: začátek října 2018
 • Hodnocení návrhů v 2. kole : říjen 2018

Ceny a odměny

Výše cen a odměn soutěže je stanovena na 3 280 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty a zadání

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Michaela Komárková

Kontakt: tel: +420 602 354 402

Vysvětlení soutěžních podmínek + dodatečné informace

1. Vysvětlení soutěžních podmínek I. (PDF)

2. Vysvětlení soutěžních podmínek II. (PDF)

3. Vysvětlení soutěžních podmínek III. (PDF)

4. Vysvětlení soutěžních podmínek IV. (PDF)

5. Vysvětlení soutěžních podmínek V. (PDF)

6. Vysvětlení soutěžních podmínek VI. (PDF)

7. Vysvětlení soutěžních podmínek VII. (PDF)

8. Vysvětlení soutěžních podmínek VIII. (PDF) - příloha (rar)

9. Vysvětlení soutěžních podmínek IX. (PDF)

10. Vysvětlení soutěžních podmínek X. (PDF)

11. Dodatečná informace (PDF)

Rozhovory s vybranými porotci

Porota

Členové poroty nezávislí

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha / předseda poroty  

Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn

prof. Ivan Reimann, Müller-Reimann architekten, Berlín

Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury

Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda-Korandová, Beroun

 

Členové poroty závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6

Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

 

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina-Frei, Praha

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, atelier FAM, Praha

Ing. arch. Juraj Calaj, atelier EDIT!, Praha

 

Náhradníci poroty závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové

MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské

Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka

MgA. Marek Kopeć, IPR Praha

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha

Ing. Štěpán Špoula, IPR Praha

Medailonky poroty

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
Primátorka hl. m. Prahy. Absolventka výtvarného umění a jazyků na FF UK v Bratislavě, University of Michigan a University DePaul v Chicagu. Po ukončení studia se věnovala organizaci výstav doma i v zahraničí, teorii a kritice umění, tlumočení a překladatelství. Od roku 1991 řídila čtyři roky Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě. V letech 2001–2007 působila jako výkonná ředitelka české pobočky Transparency International. V letech 2007–2009 byla ředitelkou komunikace a členka vedení ve společnosti Johnson & Johnson. V roce 2014 se stala primátorkou hlavního města Prahy.

 

Mgr. Petra Kolínská
Náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj, zastupitelka hlavního města Prahy v letech 2006–2010 a opět od roku 2014. Mezi lety 2006–2016 byla zastupitelkou Prahy 6 a mezi lety 2014–2015 místostarostkou. Absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Poté pracovala jako redaktorka a šéfredaktorka a projektová manažerka v neziskovém sektoru, od roku 2007 jako vedoucí oddělení na Státním fondu životního prostředí. V komunální praxi se orientuje na udržitelný rozvoj obce, udržitelnou mobilitu a kvalitní veřejný prostor.

 

 

Petr Dolínek
Náměstek primátorky hl.m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času. V letech 2010–2014 zastupitel městské části Praha 6. Působil rovněž na postu šéfredaktora Pražských listů. Mezi lety 2017 a 2018 byl místopředsedou ČSSD a od roku 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Předseda podvýboru pro letectví a vesmírný program, místopředseda volebního výboru, člen podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru, člen hospodářského výboru PSP, člen podvýboru pro energetiku.

 

 

Mgr. Ondřej Kolář
Starosta MČ Praha 6. Absolvent mediálních studií na FSV UK, současně vystudoval práva na ZČU v Plzni. V roce 2008 absolvoval International Legal Studies Program na Washington College of Law. Pracoval nejprve na New York University in Prague, poté krátce ve společnosti ČEZ, od roku 2007 pak v advokátní kanceláři DLA Piper Prague, LLP. V roce 2011 přijal nabídku dělat tajemníka Karlu Schwarzenbergovi, v současné době je jeho poradcem. Od loňského roku zastává post předsedy regionální organizace TOP 09 Praha 6.

 

 

Ing. arch. Martin Polách
Zástupce starosty Prahy 6 zodpovědný za územní rozvoj a veřejný prostor. Autorizovaný člen Komory architektů. Pochází z Prahy 6, fakultu architektury vystudoval v Brně. Zkušenosti získal v brněnském ateliéru Burian–Křivinka, pražském ateliéru Šafer Hájek Architekti i při svém ročním pobytu v Amsterdamu. Před vstupem do aktivní politiky v roce 2014 vedl deset let vlastní ateliér. Byl již několikrát členem poroty při hodnocení architektonických i urbanistických soutěží.

 

 

 

Peter James Heath, RIBA MRTPI
Architekt a urbanista, absolvent urbanismu na Central London Polytechnic, člen Royal Institute of British Architects RIBA, Royal Town Planning Institute RTAI. Působil v komisi New London Architecture “Sounding Board” pro strategický a urbanistický rozvoj metropolitní oblasti velkého Londýna. Vedoucí oddělení navrhování pro veřejnou správu v architektonické kanceláři Atkins, se kterou realizoval projekty úprav veřejného prostranství Trafalgar Square, křižovatku Oxford Circus a Central Covent Garden. Má za sebou řadu ocenění v mezinárodních architektonických soutěžích, které jsou v různé fázi realizace. Celosvětově vystupuje na odborných konferencích na téma udržitelného městského rozvoje.

 

prof. Ivan Reimann
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, dále TU Berlin a AA London. Jako vyučující působil na školách architektury TU Berlin, TU Dresden, Harvard Massachusetts a AVU Praha. Od roku 1994 je partnerem architektonické kanceláře Thomas Müller Ivan Reimann Architekten v Berlíně. Mezi jeho realizace patří Mareinforum ve Frankfurtu, budova Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra v Berlíně, univerzitního kampusu Goethe University ve Frankfurtu. Pravidelně se účastní architektonických soutěží, kde dostal řadu cen a odměn (Univesita Manheim, Hochhaus Europaplatz Berlin, Laborgebaude Berlin, Kaserne Krampnitz Potsdam, Nürnberg Platz Dresden).

 

 

prof. Ing. arch. Jan Jehlík
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí ústavu urbanismu. Má dlouhodobou projekční praxi ve vlastní architektonické kanceláři s řadou realizací. V letech 1991–1996 působil jako hlavní architekt města Ústí nad Labem. Ve své práci se snaží obsáhnout celý rejstřík architektury od drobných staveb po urbanistické práce, od realizací po teorii. S tím souvisí i aktuální snaha o přehodnocení pojetí urbanismu, „od technologie systému k tvorbě prostředí“. Porotce architektonických soutěží se zaměřením na veřejné stavby (dostavba radnice České Budějovice, Janáčkovo kulturní centrum Brno) a urbanismus (prostor před terminály Letiště Václava Havla Praha).

 

Doc. Ing. arch. Antonín Novák
Architekt, absolvent Vysokého učení technického v Brně. Spoluzakladatel a společník ateliéru DRNH, který získal řadu cen, nominací a odměn v architektonických soutěžích (plavecký bazén Litomyšl, plavecký bazén Kraví Hora, obnova Květné zahrady Kroměříž). Držitel ocenění Architekt roku 2013. Dlouhodobě se věnuje také pedagogické činnosti (VUT Brno, TU Liberec), působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží, přednáší a publikuje v odborných periodikách. Je členem správní rady Nadace Karla Komárka. V roce 2013 obhájil habilitační práci na FA ČVUT v Praze.

 

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor filozofie a psychologie). Je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TU Liberec. Zabývá se především architekturou 20. a 21. století a její aktuální teorií. K jeho posledním publikacím patří knihy „Současná česká architektura a její témata“ (Praha 2011) nebo „Městský veřejný prostor“ (Praha 2015). Byl kurátorem několika výstav, mj. se podílel na výstavě „Veřejný prostor cz – městská krajina“ (GA Brno a GJF Praha 2017).

 

 

Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Architektka, absolventka FA ČVUT a Školy architektury AVU v Praze. Její diplomní projekt „Vize nových Holešovic“ získal 1. cenu v soutěži Přehlídka diplomových prací. Od roku 1998 spolupracuje s architektem Romanem Korandou. Věnuje se převážně návrhům a realizaci staveb pro bydlení, urbanistickým konceptům a návrhům veřejných prostor. Některé ze staveb osobně testují. Postupně tak vyzkoušeli několik svých návrhů bydlení od malometrážního bytu v rámci baugruppe až po rodinný dům v jimi rozvíjeném obytném souboru. Působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží.

 

 

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Architekt, výtvarný umělec, absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a Školy monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 2002–2008 byl členem architektonické kanceláře sporadical, od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda/brainwork. Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik ocenění (GPA 2007, BigMat 13‘). V letech 2011–2014 byl členem představenstva ČKA, předseda pracovní skupiny Propagace architektury. Od roku 2009 se zabývá pražskými náplavkami, od roku 2017 je v pozici architekta náplavek.

 

 

MgA. Štěpán Toman
Po absolvování VŠUP v Praze pracoval několik let v londýnské kanceláři KPF, kde se mimo jiné podílel na projektu Danube House v Praze, výškové budovy Shoreditch High street v Londýně nebo na novém londýnském ústředí firmy Unilever. Po návratu do Prahy zakotvil v architektonickém studiu AI–Design, kde pracoval na projektu filharmonie a kongresového centra ve Zlíně nebo nové Fakulty humanitních studií zlínské univerzity. V roce 2011 založil architektonickou kancelář Ting.

 

 

 

Mgr. Michael Pokorný
Vystudoval obor bytového designu na uměleckoprůmyslové škole a Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Poté se věnoval designu a architektuře, pracoval v podniku zahraničního obchodu, který se zabýval vývozem výtvarného umění. V roce 1986 založil nezávislou skupinu mladých oděvních výtvarníků. Od roku 1989 se věnuje právní ochraně tradiční architektury, urbanismu, památek a městské a krajinné zeleně v rámci městské části Praha 6. Je jedním ze zakladatelů koalice aktivních občanských iniciativ a jedním z jejích mluvčí. Od roku 2015 je asistentem náměstka primátorky, Petra Dolínka.

 

MgA. Marek Kopeć
Architekt, vedoucí kanceláře projektů a soutěží Institutu plánování a rozvoje Praha. Vystudoval architekturu na FA ČVUT Praha, TU Liberec a na Škole architektury AVU, kde od roku 2008 působil jako asistent. V roce 2001 založil iniciativu Letná sobě. Působil v ateliéru Skupina a ve stejné době spolupracoval se spolkem Kruh. Od roku 2010 vede spolu s Ondřejem Duškem vlastní ateliér Kopeć Dušek architekti.

 

Doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 je partnerem ateliéru MCA. Je autorizovanou architektkou ČKA. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitalizacím území. Kromě odborné praxe architekta a městského designéra se také věnuje teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT na výuce, přednáškách a grantových výzkumných programech. V roce 2012 založila v IPR Praha Kancelář veřejného prostoru. Je držitelkou řady architektonických ocenění.

 

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
Absolvent FA ČVUT a Akademie výtvarných umění v Praze, kde v roce 2015 ukončil i doktorandské stadium. Absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar a poté pracoval v pražské kanceláři Chalupa architekti. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem – Rusina Frei, která je autorem řady řadu projektů a realizací veřejných staveb z architektonikckých soutěží (Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, základní škola Říčany, revitalizace parku a náměstí Krakov, Praha 8). Projektoval také v Německu, Švýcarsku a Francii. Je členem dozorčí rady České komory architektů.

 

 

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Absolvent FA ČVUT a Akademie výtvarných umění v Praze . Od roku 2015 je vedoucím ateliéru navrhování na Architectural Institute of Prague (ARCHIP). Je autorizovaným architektem ČKA a školeným porotcem architektonických soutěží. V roce 2005 založil ateliér FAM, mezi jehož stěžejní realizace patří Nejvyšší soud Spojeného království
v Londýně (Foster+Partners) a konverze letecké základny RAF Caversfield. V České republice to je zejména domov pro seniory v Litomyšli, rekonstrukce náměstí v Dobříši, četné rodinné domy a chata na Máchově jezeře, za kterou v roce 2015 obdržel Grand Prix, Národní cenu za architekturu.

 

Ing. arch. Juraj Calaj
Architekt, absolvent FA ČVUT v Praze. Partner v architektonické kanceláři Edit Architects, která má řadu studií i realizací soukromých i veřejných staveb. Tento ateliér spolupracoval například na krátkodobých instalacích Puma Design Blok, Acuo BU2R Aeroport Pop club a za studii řešení pražské náplavky obdržel ocenění Skanska Bridging Prague Award. Aktuálně realizuje vítězný projekt z architektonické soutěže na koncepční řešení ulic a veřejných prostranství na Praze 3.

 

Odborníci:

Ing. Jan Špilar, dopravní specialista, IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl, dopravní specialista, IPR Praha
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, zástupce ČVUT
Ing. arch. Petr Šichtanc, zástupce VŠCHT
ak. mal. Zora Grohmanová
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., DPP Praha
Ing. Ladislav Urbánek, DPP Praha
Ing. Ivo Novotný, ROPID

Ing. Pavlína Koutková, Odbor památkové péče
Mgr. Jiří Skalický, Odbor památkové péče
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Národní památkový ústav
Mgr. Jan Holeček, Národní památkový ústav
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, IPR Praha
Ing. Radek Janoušek, rozpočtář

Kontakt

Mgr. Ing. Michaela Komárková

Kontakt: tel: +420 602 354 402

Vitezne_namesti_web_final

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru