bool(false)

Vstupní brány Výstaviště Praha

17. října 2016

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s. vyhlásilo architektonickou soutěž na vstupní brány areálu Výstaviště. Veřejnou jednokolovou anonymní soutěž zaštítil IPR Praha. Architekti měli navrhnout novou hlavní bránu i vedlejší vstupní bránu do areálu, včetně nových pokladen, oplocení a úpravy přilehlých veřejných prostranství. Cílem je navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží, otevřít jej veřejnosti a lépe ho propojit s celou čtvrtí.  Vítězem se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen. Na soutěž naváže tzv. „JŘBU“ (jednací řízení bez uveřejnění) s oceněnými autory, poté budou vypracovány navazující stupně projektové dokumentace.K realizaci by se mohlo přistoupit již v roce 2018.

 

Oceněné návrhy

2. místo - návrh č. 8, Autorský tým: Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen

 

Porota oceňuje komplexní řešení předprostoru Výstaviště se zohledněním všech hlavních prostorových a provozních aspektů, posílení situace výraznými a jednoznačnými vstupními prvky s příležitostí integrace informačních ploch a samoobslužných systémů prodeje vstupenek. Porota dále oceňuje navýšení pobytových kvalit formou skupin stromů a ploch s integrovanými vodními prvky v rovině chodníku. Považuje však za nutné množství redukovat a znova prověřit kompozici jejich umístění v celku. Porota kladně hodnotí řešení výsuvného oplocení posilující nerušený průhled do areálu Výstaviště. Oplocení však vyžaduje důkladné prověření z hlediska proveditelnosti a hospodárného provozu. Ornamentální řešení dlažby je nadbytečné a neadekvátní velkorysosti vstupního prostranství.

Vstupní pylony hodnotí porota měřítkově jako správné, včetně umístění. Nepřiměřené je řešení vnitřní konstrukce a kompoziční řešení umístění informačního systému. Využití jednoho z pylonů pro vyhlídkovou věž je nevhodné. Návrh jako celek představuje velké množství zajímavých řešení, která vyžadují důkladnou redakci a promyšlené detailní zpracování ve všech navazujících etapách projektové dokumentace. Doporučení promyšlené redukce navržených prvků je zásadní připomínkou poroty.

Soutěžní panely

Textová část

 

3. místo - návrh č. 11, Autorský tým: Martin Prokš, Marek Přikryl a Jan Kolář. Spolupráce: Lucie Dřevíkovská

 

Porota oceňuje jednoduché a působivé řešení předprostoru Výstaviště s akcentem na monumentalizaci vstupní situace. Použité světelné prvky jsou velmi intenzivním sdělením vstupujícím do širšího kontextu s městem, kterému předává informaci o významu místa. O opodstatnění tohoto řešení je nutné vést hlubší odbornou diskuzi a případně v dalších stupních projektové dokumentace obhájit jednoznačný výtvarný objekt se záměrnou absencí reklamních ploch v rámci vyššího kontextu s městem. Udržitelnost tohoto řešení vyžaduje velkou kázeň při provozu Výstaviště.

Nedostatkem návrhu je nepromyšlená koncepce oplocení, která nepřináší stávajícímu stavu přidanou hodnotu. Návrh neřeší větší prostupnost předprostoru Výstaviště směrem do areálu. Návrh a jeho prezentace však vykazují vysokou erudici autora a předpoklad možného velmi kvalitního výsledku po zapracování připomínek poroty.

Soutěžní panely

Textová část

Ostatní návrhy

 Ostatní návrhy >>>

Ukončení soutěže

Protokol o soutěži

Rozhodnutí zadavatele

Předmět soutěže / Competition Subject

Předmětem soutěže o návrh je zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2018.

Specifikace / Specifications

  • Veřejná mezinárodní jednokolová architektonická soutěž.
  • V dubnu 2017 porota vyberala nejvhodnější návrh. S jeho autorem pak zadavatel uzavře smlouvu na dopracování dokumentace.

Porota / Jury

Členové poroty nezávislí

Ing. arch. Miroslav Cikán / architekt (předseda poroty)

Ing. arch. Markéta Cajthamlová / architekt

MgA. David Kubík / architekt

Ing. arch. Vítězslav Danda / architekt

MgA. Radim Babák / architekt, designér

Členové poroty závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy

Ing. Pavel Klaška / člen představenstva Rozvojové projekty Praha a.s.

MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha

Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr. / radní Praha 7

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. Petr Bouřil / architekt

MgA. Filip Kosek / architekt

Náhradníci poroty závislí

Jan Wolf / radní hl. m. Prahy

Mgr. Karel Klíma / místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.

Ing. arch. Jakub Hendrych / architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha

Ceny a odměny / Prices and Rewards

  1. 1. cena - neudělena
  2. 2. cena - 100 000 Kč
  3. 3. cena - 80 000 Kč

Odměna - 15 000 Kč

Odměna - 10 000 Kč

Termíny / Important Dates

  • 19. 1. 2017 – vyhlášení soutěže
  • 20. 2. 2017 – dotazy k předmětu soutěže
  • 27. 3. 2017 – odevzdání návrhů na podatelnu IPR Praha
  • 20. 3. 2017 – hodnotící zasedání poroty
  • 4.5. 2017 - schválení výsledků zadavatelem

Podklady a podmínky / Download Competition Documents

Documents in English

Kontakt / Contact

Dotazy k soutěži zasílejte na vstupnibrany@rprg.cz. | Please send questions to vstupnibrany@rprg.cz.

 

Další odkazy:

Doplňující dotazy a informace / Further questions and informations

26.01.2017: Dodatečné informace - porota | Additional information - Jury

06.02.2017: Dodatečné informace | Additional information

15.02.2017: Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

22.02.2017 Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

27.02.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

06.03.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru