bool(false)

Kancelář veřejného prostoru

17. prosince 2012 | Autor: Pavla Melková

Kancelář veřejného prostoru (KVP) spadá pod Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jde tedy o pracoviště, které se zabývá tvorbou veřejného prostoru (resp. veřejných prostranství) na odborné architektonické úrovni, současně však – a v tom je jeho role nová a pro město zásadním způsobem přínosná – zastupuje deklarovaný zájem správy města na kvalitě veřejných prostor.

Založení Kanceláře veřejného prostoru je v rámci tvorby města Prahy novým pilotním počinem. Žádná podobná instituce v soudobém plánování města v podstatě neexistovala. Roli, smysl, cíle, náplň a způsob práce a nástroje, to vše bude nutné od základu definovat a postupně ověřovat a korigovat v průběhu práce. Výhodou nicméně je, že je možné inspirovat se podobnými pracovišti, které vznikly v uplynulé době v řadě evropských měst, a jsou to právě ta města, která se nyní mohou prezentovat výsledky v podobě kvalitního veřejného prostoru.

Cílem kanceláře je stručně řečeno prosazování a obhajování samotné existence veřejného prostoru, jeho důležitosti a zájmů. Dále pak ovlivňování podoby veřejného prostoru ve směru kvality, a to všemi dostupnými nástroji, které je z pozice kanceláře možné využít. Jejím úkolem je hledat koncepční nástroje a cesty k tomuto vylepšení a současně definovat charakteristiky kvalitních veřejných prostranství a pravidla jejich udržení a vytváření. Činnost kanceláře by měla směřovat k jednotné koncepci přístupu k veřejným prostranstvím v hlavním městě Praze jako součást charakteristiky města.

Kancelář veřejného prostoru by měla být především tvůrčím pracovištěm, generujícím iniciační výstupy a definujícím nástroje k jejich realizaci. Obsahem práce by měly být jak dlouhodobé a střednědobé koncepční a strategické výstupy, tak konkrétní „městské zásahy", reagující na konkrétní aktuální potřebu města.

Koncepce zdůrazňující důležitost veřejného prostoru jak pro strukturu a detail města, tak pro kvalitu života lidí v něm, by se různými způsoby měla promítnout do tvorby nového Metropolitního plánu. Souběžně s plánem vzniká manuál tvorby veřejných prostranství, který se bude v obecné rovině zabývat jak principy, tak detaily tvorby veřejného prostoru. Na tento dokument nebo některé jeho části bude nejspíš v určité formě odkazovat územní plán, nebo například nová vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

 

Pokud bychom měli předběžně definovat některé principy přístupu k tvorbě veřejných prostranství a k prosazování jejich významu, mohly by znít například:

 • Veřejné prostory tvoří základní strukturu města.
 • Kvalitativnímu standardu veřejných prostor a jejich logice je nutné podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky.
 • Prioritou je vždy obytná kvalita veřejného prostoru. Obytné prostředí je bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné.
 • Veřejný prostor města musí vybízet k pěšímu provozu a k pobývání.
 • Základem tvorby veřejného prostoru je lidské měřítko a lidské smysly.
 • Emocionální kvality života – prožitek z prostoru jsou stejně významné jako kvality funkční.
 • Jednou z podmínek kvalitního veřejného prostranství je komunikativní vztah s parterem přilehlých objektů.
 • Dopravní řešení ve veřejném prostoru musí být vždy postaveno na premise přednosti chodců.
 • Kvalitní údržba je stěžejním předpokladem kvalitního veřejného prostoru.
 • Obecným východiskem je strategie jednoduchosti a realizovatelnosti v souvislosti s celkovou architektonickou a funkční koncepci městského prostoru. Někdy stačí objemově malé úpravy se zásadním dopadem na celkovou kvalitu prostoru. Detail, změna dopravního režimu a priorit nebo i „pouhý úklid“.
 • Každý malý realizovaný krok může být začátkem dalších větších kroků.

Pravidla pro přípravu investic ve veřejných prostranstvích

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru