bool(false)

Participace

10. září 2019

Participativní plánování pomáhá sladit názory hlavních účastníků plánovacích procesů, budovat konsensus a předcházet konfliktům mezi stranami zastupujícími různé zájmy. Aktuálně probíhá dvouletý projekt Koordinátoři participace, který by měl změnit participativní plánování v Praze.

>>> Manuál participace

Přínosy participace

Efektivní participace veřejnosti může urychlit projednávání investičních záměrů a šetří tak čas, lidské i finanční zdroje.

Volbou vhodných nástrojů pak participace umožňuje i zapojení marginalizovaných skupin se specifickými potřebami (např. seniorů, rodin postižených chudobou nebo hendikepovaných) do procesů městského plánování.

Participativní plánování tak nejen posiluje demokratické principy, jako je transparentnost a odpovědnost při plánování města, ale stává se také důležitým prostředkem komunitního rozvoje.

Participace IPR Praha

Nabízíme Vám pomoc při nastavení procesu zapojení občanů do vašich projektů, ať už se týkají územního, strategického plánování nebo tvorby veřejných prostranství. Dokážeme poskytnout podporu v těchto oblastech:

  • posouzení přínosu začlenění veřejnosti do projektu
  • definování účelu participace
  • vyhodnocení kontextu
  • výběr vhodné participační metody
  • příprava participace
  • metoda zpracování výstupů a jejich další použití

Projekt Koordinátoři participativního plánování

Koordinátoři participativního plánování jsou projektem, který by měl narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi a pomoci lepší koordinaci projektů mezi institucemi. Systém koordinátorů participace bude schopen městu zajistit zapojení veřejnosti do plánování, zajišťovat transparentní komunikaci developerských projektů a napomáhat efektivní spolupráci městských investorů se soukromými.

Více o projektu zde

Participativní plánování

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy se participativnímu plánování věnuje již několik let. V roce 2015 byla založena Kancelář participace, která společně s vámi – s občany, spolky, městem, městskými částmi, Dopravním podnikem, TSK, ale i s investory a developery – zorganizovala participativní plánovací proces pro Vinohradskou, Bělohorskou, náměstí OSN, Smíchov City, Vybíralku a další lokality v Praze.

V roce 2016 jsme vydali Manuál participace. Je to poměrně podrobný návod pro pracovníky městských částí, magistrátu a městských organizací, ve kterém se dozvíte, jak nastavit proces participativního plánování a jaká úskalí na vás mohou při plánování čekat. Samotný Manuál participace je však poměrně složitým dokumentem – zejména pro začátečníky není jednoduché se v něm vyznat.

Proto jsme v polovině roku 2017 sestavili školení v participativním plánování, kterým prošly již stovky pražských úředníků (zaměstnanců magistrátu a městských částí), architektů, urbanistů a dokonce už i první developeři.

Školení jsou zdarma k dispozici zaměstnancům městských částí, magistrátu, městských firem a také zastupitelům a radním. Pro soukromá architektonická studia a developery jsou zpoplatněna. Pokud budete mít zájem, můžete se ozvat Pavle Pelčíkové na pelcikova@ipr.praha.eu a objednat se. Minimální počet účastníků školení je 6, maximální 15.

Jako podpůrný vzdělávací nástroj jsme v roce 2018 vytvořili 10 vzdělávacích videí o participativním plánování. Videa používáme jako podklad pro školení a pro veřejnost k přiblížení základních principů participace v plánování města.

Manuál participace

>>> Manuál participace

Manuál participace v plánovaní města se skládá ze tří častí:

  • - Část A představuje obecné principy, kterými by se měl řídit každý participační proces. Zároveň obsahuje praktický návod, jak krok po kroku připravit participační proces na míru.
  • - Část B představuje tzv. případové scénáře pro 6 plánovacích procesů včetně přípravy strategického plánu nebo změny územního plánu a 4 typizované projekty. Přehledná schémata ukazují, kdy je vhodné využít jednotlivé metody participace a jak je kombinovat.
  • - Konečně část C popisuje 22 participačních metod, pro každou uvádí postup, nezbytné zdroje a jejich časovou a finanční náročnost.

Oproti jiným příručkám o participaci tak tento manuál kromě představení metod klade důraz na sestavení celého participačního procesu v souladu s platnou legislativou a obvyklými postupy při stavebně projekční a urbanistické činnosti.

Jak manuál vznikal?

Předchozí akce

Ne▬mluvte s námi - Prezentace mimopražských a zahraničních participačních projektů v centru DOX | 27.3. 2017

Prezentace všech vytupujících jsou ke stáhnutí zde:

Martin Nawrath - Čtvrtstoletí participace v ČR | Filip Tittl - Participace jako součást práce architektonické kanceláře | Marek Sivák - Zkušenost s participací plzeňských vnitrobloků | Birgitta Holmstrom - Public Consultation on a Revised City | Victoria Loprieno a Susanne Gontard - How the Community becomes a Community | Dominika Belanská - Kto robí město

V případě, že byste chtěli pomoci s nastavením procesu zapojení občanů do Vašeho projektu, napište Pavle Pelčíkové na pelcikova@ipr.praha.eu.

Ipr_sefspm_570

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru