bool(false)

Koncept 2009 - Textová část - odůvodnění

26. září 2012
vvup

 

Odůvodnění ke stažení

velikost PDF souboru: 34335 KB


Díl/ Číslo

Název kapitoly

Velikost

Stáhnout

A

Širší vztahy

2889 KB

Stáhnout

1

Širší vztahy

2

Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem

B

Údaje o splnění zadání

1568 KB

Stáhnout

1

Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP

2

Požadavky vyplývající ze zadání územního plánu

3

Požadavky uplatněné pořizovatelem v průběhu zpracování konceptu

C

Komplexní zdůvodnění

33017 KB

Stáhnout

0

Vymezení řešeného a zastavěného území

586 KB

Stáhnout

1

Koncepce uspořádání krajiny

586 KB

Stáhnout

2

Koncepce města

3996 KB

Stáhnout

3

Koncepce plošné a prostorové regulace

3594 KB

Stáhnout

4

Koncepce rozvoje a přestavby města

2657 KB

Stáhnout

5

Koncepce krajinné infrastruktury

2243 KB

Stáhnout

6

Koncepce dopravní infrastruktury

7194 KB

Stáhnout

7

Koncepce technické infrastruktury

6191 KB

Stáhnout

8

Koncepce ekonomické infrastruktury

130 KB

Stáhnout

9

Veřejně prospěšné stavby a opatření

178 KB

Stáhnout

10

Přílohy, tabulky

5196 KB

Stáhnout

D

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj

1435 KB

Stáhnout

E

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL

2049 KB

Stáhnout

1

Zemědělský půdní fond

2

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru