bool(false)

Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích

Hlavní město Praha si uvědomuje význam veřejných prostranství pro kvalitu života ve městě i pro image Prahy a její konkurenceschopnost. Kvalita veřejných prostranství je proto jednou z hlavních priorit rozvoje města. S touto motivací Rada hlavního města Prahy schválila Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích. Cílem těchto procesních zásad je zefektivnit čerpání městských financí při investicích do veřejných prostranství a zlepšovat stav parků, ulic či náměstí tak, aby Pražanům přinesly maximální užitek.

Ke stažení

Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Formulář Žádosti o koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství

Usnesení Rady hl. m. Prahy č.2588 ze dne 30. 9. 2014

Vyhodnocení aplikace Pravidel od jejich zavedení do srpna 2014

 

Jaký je účel Pravidel?

  • Zvyšování kvality veřejných prostranství
  • Věcná a časová koordinace více dílčích investic na veřejných prostranstvích

>>>

Na jaké investiční záměry se Pravidla vztahují?

  • Investice do veřejných prostranství
  • Investice do dopravní a technické infrastruktury s dopadem na veřejná prostranství

>>>

Na koho se Pravidla vztahují?

  • Odbory MHMP - např. Odbor městského investora; Odbor evidence, správy a využití majetku
  • Organizace zřízené anebo ovládané hl. m. Prahou - např. Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Lesy hl. m. Prahy a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  • Subjekty využívající prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy při přípravě a realizaci investic podléhajících Pravidlům - např. ELTODO, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
  • Pro městské části a ostatní subjekty jde o doporučený postup.

Koncepční dokumenty pro rozvoj veřejných prostranství

>>>

Koncepční pracoviště hl. m. Prahy pro veřejná prostranství

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je garantem koncepčního urbanistického rozvoje města. Hlavní město Praha přijetím Pravidel určuje IPR Praha také koncepčním pracovištěm pro veřejná prostranství, včetně souvisejících metodických a konzultačních činností.

>>>

Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství

Pro investiční záměr podléhající Pravidlům je nezbytné kladné Koncepční vyjádření vydávané Koncepčním pracovištěm (IPR Praha). Žádost se podává na standardizovaném formuláři, který je ke stažení zde ve formátu PDF. Záměry je nezbytné předkládat k posouzení již při přípravě záměru či studie, a to před projednáním s orgány státní správy.

>>>

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru