bool(false)

Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

29. března 2019

Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš je pořizována na základě dvou podnětů městských částí: Městská část Praha 12 a Městská část Praha-Libuš a bude sloužit primárně jako podklad pro rozhodování v území. Řešené území o rozloze 47 ha se nachází na rozmezí dvou katastrálních území k. ú. Libuš a k. ú. Kamýk (MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12) a lze ho rozdělit na dva prostorově odlišné celky od sebe oddělené severojižní osou – ulicí Novodvorskou.

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 20. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

 

Tvorba zadání a výběr zpracovatele

Zadání územní studie bylo dokončeno v prosinci 2018 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s dotčenými městskými částmi (Praha 12 a Praha-Libuš) a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Bylo také konzultováno s Iniciativou občanů sídliště a dalšími významnými aktéry v území.

V lednu 2019 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o. Územní studie bude tvořena dvěma částmi, analytickou a návrhovou. Součástí zadání je i zapojení veřejnosti a významných aktérů v území do procesu tvorby územní studie jak v analytické, tak návrhové části. V procesu tvorby územní studie tak proběhnou 2 participační (tzv. plánovací) setkání s veřejností, jejichž organizace je zajišťována externím dodavatelem – Ateliérem pro veřejnou debatu (AVD), který zároveň zpracuje výstupy z těchto setkání.

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

Ze setkání byla vypracována shrnující zpráva a pracovní mapa zahrnující zákres podnětů získaných od účastníků pracovních setkání.

 

V neděli 31. 3. 2019 se konala vycházka v řešeném území a setkání nad mapou, na kterých se veřejnosti vyjádřila ke konkrétním tématům, zároveň byly sesbírány doplňující podněty a požadavky na řešení. Z tohoho setkání byla vypracována shrnující zpráva.

Dalším podkladem s informacemi o území je sociologické šetření, které v lokalitě probíhalo v březnu 2019 a bylo zadáno pro účely tvorby územní studie. V rámci analytické části proběhlo i několik konzultací a setkání mj. s klíčovými aktéry v území – Iniciativou občanů sídliště, vlastníky dotčených pozemků, soukromými i veřejnými investory a zástupci městských částí. 

Analytická část územní studie ke stažení zde

Zapojení veřejnosti v návrhové části

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhla dvě plánovací setkání (konzultace základní koncepce návrhu) s veřejností v Kulturním centru Novodvorská. První bylo od 16.00 do 18:00, druhé pak od 19:00 do 21:00. Na obou setkáních byla představena základní koncepce návrhu územní studie (prezentace s výkladem zpracovatele ke stažení zde), kterou následně mohla veřejnost komentovat, dále nad ní diskutovat a dotazovat se u kulatých stolů. Ze setkání byla vypracována shrnující zpráva.

Paralelně probíhaly i konzultace s dalšími významnými aktéry v území. Po vyhodnocení těchto setkání a konzultací bude návrh územní studie dopracován a předán ke kontrole a internímu připomínkování pořizovateli a zadavateli (odbor územního rozvoje MHMP), Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dotčeným městským částem (předpoklad konec července 2019).

Projednání

V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, Městské části Praha-Libuš, Městské části Praha 12 a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.

Návrh územní studie je zveřejněn na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html v záložce „ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš“. V této fázi bylo možné podat připomínky do pondělí 9. 12. 2019 (včetně) a doručit je na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení.

Ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 od 15:00 v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) proběhlo veřejné jednání nad návrhem územní studie. Dále byla možnost konzultace a dotazů k návrhu v ZŠ Smolkova dne 26. 11. 2019 od 18:00. Nyní probíhá evidence a vyhodnocení doručených připomínek k návrhu územní studie, na základě kterého bude návrh územní studie upraven. Po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Kontakty

  • kontaktní osoba pořizovatele a zadavatele územní studie (odbor územního rozvoje MHMP): Anna Kuryviálová (anna.kuryvialova@praha.eu)

  • kontaktní osoba ve věci plánovacích setkání s veřejností (Ateliér pro veřejnou debatu): Jindřich Pinc (jindrich@ateliervd.cz)

Uvodni_map_libus_f

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru