bool(false)

Územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

7. prosince 2018

Další lokalitou, která řeší okolí budoucí stanice metra D pomocí tzv. územní studie, je stanice Písnice. Těsně k plánované stanici metra přiléhá sídliště Písnice a navazující krajinné rozhraní, které dnes dělí právě sídliště Písnici a starou Písnici. Územní studie se soustředí na tyto tři hlavní prostorově odlišné části území (okolí stanice, sídliště a krajinné rozhraní) s ohledem na potenciál rozvoje v souvislostech s výstavbou metra. Dílčími tématy jsou i kvalita veřejných prostranství (doplnění a posílení centrálních veřejných prostor jako jsou náměstí, parky a příjemné uliční prostory), služby a občanská vybavenost, doplnění a rozvoj zástavby v okolí nové stanice a samozřejmě také doprava, zeleň a další infrastruktura.

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 30. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

Zadání a výběr zpracovatele

Zadání územní studie bylo dokončeno v srpnu 2018 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (UZR MHMP) ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a po konzultaci s klíčovými vlastníky pozemků v území.

V září 2018 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územní studie, kterým se stalo studio Tb-a (Tomáš Beneš architekt). Tvorbu územní studie lze rozdělit do dvou částí, analytické a návrhové. Součástí analytické fáze je setkání s veřejností – urbanistická vycházka a setkání nad mapou. Návrh bude možné připomínkovat v rámci projednání.

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

V listopadu 2018 se sešla veřejnost, vlastníci, zástupci městské části a další na plánovacím setkání přímo v řešením území. Podněty (náměty k řešení) byly sbírány nejen na tomto setkání, ale i na urbanistické vycházce, která tomuto setkání přecházela. Všichni přítomní měli možnost se vyjádřit k nejrůznějším tématům (doprava, zeleň, parkování atd.). Výsledky setkání byly předány zpracovateli jako další z podkladů pro samotný návrh.  Ještě před začátkem zpracování územní studie se v lokalitě uskutečnilo dotazníkové šetření (červen 2018), jehož výsledky byly zpracovateli taktéž poskytnuty.

Projednání

V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, Městské části Praha-Libuš a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.

Návrh územní studie je zveřejněn na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html v záložce „ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice“. V této fázi byo možné podat připomínky do pondělí 2. 12. 2019 (včetně) a doručit je na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení.

V pátek dne 15. 11. 2019 od 14:00 v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) proběhlo veřejné jednání nad návrhem územní studie. Dále se uskutečnila prezentace s možností podávání dotazů dne 19. 11. 2019 od 18:00 v Klubu Junior.

Nyní probíhá evidence a vyhodnocení doručených připomínek k návrhu územní studie, na základě kterého bude návrh územní studie upraven. Po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.

Resene_uzemi_pisnice

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru