bool(false)

Sídliště Ďáblice

23. října 2018

V červnu 2018 dostal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za úkol vypracovat územní studii pro sídliště Ďáblice. Zpracovatele studie vybralo IPR ve veřejné soutěži koncem září 2018 (zadání si můžete prohlédnout zde). Hlavním úkolem studie bude zachovat jedinečnou identitu sídliště, zlepšit veřejný prostor, posílit kvalitu služeb a vybavenosti a prověřit možné budoucí změny v rámci jeho území. Hotová studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro Plán revitalizace.

 

DALŠÍ POSTUP (aktualizováno 23. dubna 2021)

Vážení obyvatelé sídliště Ďáblice,
jistě vám neuniklo, že kolem návrhu územní studie se v průběhu roku 2019 a 2020 vedla spousta diskuzí - jak v rámci participativního plánování například při prezentaci v kulturním domě Ládví, tak i následně na jednáních Zastupitelstva hl. m. Prahy a v rámci tzv. pracovní skupiny složené ze zástupců obyvatel, politické reprezentace MČ Praha 8 a Hlavního města Praha, vlastníků nemovitostí a SVJ. Zpětnou vazbu od obyvatel sídliště, některých odborníků i některých politiků jsme vzali v potaz, vyhodnotili jsme odevzdaný návrh územní studie a v rámci pracovní skupiny jsme spolu se zpracovatelem – studiem MOBA – formulovali zadání úpravy návrhu:


- případnou novou výstavbu koncentrovat pouze v okolí metra Ládví
- soustředit se na úpravu veřejného prostoru vnitřní části sídliště a ulice Střelničná
- objekty Včel navrhnout výhledově jako převážně vybavenostní a komunitní centra s nízkou podlažností

 

Hlavní město Praha a městská část za účasti zástupců obyvatel v rámci pracovní skupiny zároveň jednají s investorem CPI o dohodě nad řešením, které by umožnilo převod objektů některých Včel do vlastnictví hlavního města. Tato jednání jsou zatím v úplných počátcích, nelze tedy předjímat, jak dopadnou. Pokud by se však podařilo dojednat dohodu, objekty Včel i s pozemky v ulici Střelničná a Frýdlantská by připadly do vlastnictví Hlavního města Praha (potažmo do správy MČ Praha 8). Poté by se mohlo město s městskou částí a obyvateli pustit do detailnější diskuze o budoucím využití objektů Včel.

 

O dalších krocích vás budeme informovat. Sledujte harmonogram plánování.

 

>>> Návrh územní studie Sídliště Ďáblice - březen 2019 (129 MB)

O územní studii

Územní studie nemůže vzniknout bez účasti občanů a uživatelů sídliště, kteří se v prostoru denně vyskytují a užívají ho. Ti jsou společně se zpracovatelem studie (architektonické studio MOBA) zapojeni do zpracování analýz a také do konzultace návrhu.

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území.  Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní dotazníkové šetření. Provozovatelé i občané se mohli v rámci dotazníku vyjádřit k dnešní situaci na sídlišti, určit jeho hodnoty a problémy a popsat, co jim vyhovuje nebo naopak co by chtěli změnit. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii. Výstupy ze sociologického šetření najdete na této stránce.

Veřejnost byla poprvé zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou, které byly zorganizovány v listopadu 2018. Na těchto setkáních bylo sesbíráno mnoho podnětů a ty byly zapracovány do analytické části studie. Zapojení veřejnosti bude pokračovat v březnu 2019, kdy jí bude představen předběžný návrh studie (stejně jako dalším zájmovým skupinám). Veřejnosti bude moci návrh připomínkovat a to přes online formulář, který bude zveřejněn v den prezentace veřejnosti na stránkách IPR Praha. Na posílání připomínek bude cca měsíc. Poté zpracovatel připomínky vypořádá.

Po prezentacích a diskuzích se nad návrhem sejdou zástupci obyvatel, SVJ, MČ Praha 8 a IPR Praha. Samotný návrh bude odevzdán pořizovateli v květnu 2019, avšak ještě před tím bude návrh veřejnosti představen a budou vysvětleny případné zapracované změny.

Po odevzdání návrhu územní studie bude následovat připomínkování pořizovatelem (UZR MHMP) a MČ Praha 8. Na podzim 2019 bude upravený návrh veřejně projednán s možností připomínek. Čistopis územní studie by měl být hotov ke konci roku 2019.

Doufáme, že se během všech setkání s veřejností i s dalšími zájmovými skupinami podaří dojít k návrhu, který bude pro sídliště, jeho obyvatele i město přínosem. Zároveň bychom chtěli apelovat na občany, aby se diskuze v rámci participativního plánování nestáčela pouze na záměry společnosti CPI, abychom se také mohli věnovat veřejnému prostoru, dopravě, chybějícím službám, vybavenosti, parkovým plochám a dalším důležitým tématům, které je potřeba v sídlišti vyřešit.

Harmonogram plánování

2019

 • 4. března – Představení předběžného návrhu územní studie politické reprezentaci MČ Prahy 8
 • 5. března – Představení předběžného návrhu územní studie zástupcům SVJ/BD a spolků působících na Sídlišti Ďáblice.
 • 6. března -  Představení předběžného návrhu územní studie investorům a provozovatelům
 • 11. března - Představení předběžného návrhu územní studie veřejnosti. Představení předběžného návrhu územní studie veřejnosti. Bude oznámen další postup a další důležité termíny. Setkání proběhlo v KD Ládví od 18:00.
 • 11. března10. dubna - Zasílání připomínek a podnětů občanů a dalších aktérů k prezentovanému návrhu územní studie
 • 11. března10. dubna - Souběžně probíhala jednání se skupinami SVJ po oblastech a minimálně jedno jednání pracovní skupiny
 • 12. dubna -  Setkání pracovní skupiny *
 • 24. října - Setkání pracovní skupiny*
 • 3. prosince - Setkání pracovní skupiny*

2020

 • Léto  – Odevzdání studie zpracovatelem k připomínkám
 • 20. července – Setkání pracovní skupiny*
 • Do 31. srpna – Zaslání připomínek ze strany místních spolků
 • Do 31. října – Zaslání připomínek ze strany Magistrátu hl. m. Prahy – Odboru územního rozvoje

2021       

 • Duben / Květen  Spolek Krásné Kobylisy představuje Vizi Sídliště Ďáblice (autoři: Ing. arch Petr Klápště, Ph.D. a Bc. Sylva Korelusová) zástupcům IPRu a Městské části Praha 8
 • Květen – setkání pracovní skupiny* k aktuálnímu stavu územní studie
 • Prosinec 2021 / leden 2022 – veřejné projednání návrhu

2022

 • Únor – červen – vyhodnocení připomínek a úprava návrhu
 • Červenec – finální návrh a předpoklad jejího schválení

pozn. *pracovní skupina je složena ze zástupců a zástupkyň spolku Krásné Kobylisy, Městské části Praha 8, Hlavního města Prahy, Národního památkového ústavu a SVJ.

Dokumenty ke stažení

Všechny informace uvedené na mapě i v doplňujícím zápise z listopadových setkání jsou podněty získané od veřejnosti (nejedná se o informace od MČ Praha 8, HMP, MHMP nebo IPR Praha)

 

Výstup z analytické části ÚS

Zápis ze setkání s SVJ 14. 3. 2019

Zvukový záznam ze setkání z SVJ - 14. 3. 2019

Zvukový záznam představení návrhu ÚS – 11. 3. 2019, KD Ládví

Připomínky občanů k územní studii

 

Dablice_studie

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru