bool(false)

Vítězné náměstí

25. listopadu 2016

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. V soutěži se řešilo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získává zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macková a Josef Filip.

>>> For English version click here

 

Vítězný návrh

1. cena, návrh č. 35, autoři: Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip 

Spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška

 

Návrh vychází z odkazu Prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho universálnosti. 

Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov. Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m (ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Pro srovnání například Staroměstské náměstí je čtyřikrát menší (cca 100x100 m). Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města. Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se tak do popředí zájmu dostávají zejména chodci. Náměstí má šanci stát se významnou a oblíbenou částí Prahy.

Vizualizace

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty

Jedná se o silný a přesvědčivě prezentovaný koncept založený na symetrii a dostřednosti prostoru a navazující tak na myšlenky původního autora náměstí, profesora Engela. Návrh podporuje roli Vítězného náměstí jako centra městské části. Přináší kvalitní pro­pojení všech složek v daném prostoru, výbornou pěší prostupnost a potenciál pro každodenní využití. Řešení vhodně integruje obvod náměstí do celé jeho plochy.

Návrh zvětšuje poloměr okružní křižovatky a tramvaj převádí obousměrně po západním perimetru náměstí a tímto řešením uvol­ňuje střed náměstí, který zároveň zpřístupňuje pěším. Střed je volný, jeho kvalita a hodnota spočívá v univerzálním využití.

Výrazným motivem je bosket stromů, komponovaný symetricky v celém prostoru náměstí. V kontrastu s ním je aktivní obvod ná­městí bez stromů s možností oživení parteru s městskými funkcemi.

Efektivní “spirálové“ řešení okružní křižovatky umožňuje prostorově šetrné vedení automobilové dopravy. Hodnotné je vedení tramvajové trati vně okružní křižovatky a umístění zastávky, naopak kompliko­vané může být křížení komunikací s tramvajovou tratí. Vhodné je řešení cyklistické dopravy samostatným cyklistickým pruhem a pozi­tivem je minimální nárok na počet světelně řízených křižovatek.

Otázkou je možnost zachování některých stávajících perspektiv­ních stromů, způsob a míra využití středu včetně provozu a údržby, forma centrálního monumentu, a také umístění památníku.

Oceněné návrhy

2. cena, návrh č. 24, autoři: Mandaworks, Sweden

 

Vítězné náměstí je veřejný prostor, které svým významem zdaleka překračuje hranice Prahy 6. Reprezentuje historii a tradice a zároveň má za cíl stát se v budoucnu skutečným náměstím pro lidi – jak pro místní obyvatele, tak ostatní Pražany i další návštěvníky města. Otevřená plocha, orámovaná reprezentativními budovami, na rozhraní oblíbené rezidenční čtvrti a univerzitního kampusu, je díky jednoduchým zá­sahům povýšena na atraktivní a přívětivý městský prostor. Scelením celé plochy náměstí souvislým dlážděným povrchem, který se inspiruje tradiční pražskou kamennou mozaikou, a překlenutím prostoru zelenou stromovou korunou vzniká jednotné náměstí s variabilním programem pro pestré uživatelské skupiny. Z dnešní křižovatky se tak stává náměstí pro všechny současné i budoucí generace.

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty
Jedná se o civilní a současný návrh, vyhýbající se monumentalitě, či formálním gestům. Návrh prostorově vychází ze současného řešení dopravy, tzn. okružní křižovatky a definuje čtyři kvadranty – pobytové prostory s různým charakterem navazující na parter okolních domů. Menší poloměr okružní křižovatky umožňuje zvět­šit pobytový prostor po obvodu náměstí a výrazně tak zvýšit kvalitu veřejných prostranství a pohybu pro pěší a cyklisty. Nepočítá s aktivním využitím středu náměstí.

Kvalitní prostupnost náměstí v radiálním směru je oslabena ztíženou prostupností mezi kvadranty. Rozsah navrhované výsadby stromů v některých místech zdůrazňuje spíše parkový charakter náměstí. Velmi detailně jsou zmíněny prvky trvalé udržitelnosti. Ostatní zásahy do infrastruktury jsou minimální a celkové řešení je ekonomicky poměrně přiměřené.

Celkové dopravní řešení je vyhovující. Problematická je dopravní organizace zaústění ulice Svatovítské do náměstí, které potvrzuje stávající nevhodné umístění tramvajové zastávky. Velikost středo­vého ostrova omezuje plynulý průjezd více tramvajových souprav. Pozitivní je návrh samostatné trasy pro cyklisty.

 

3. cena, návrh č. 12, autoři: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. + Ateliér DUA, s.r.o.

Kvalitní náměstí je centrem veřejného života, je místem setkávání, ale i místem pro zastavení a oddech. Aby bylo náměstí funkční, tak musí být atraktivní především pro chodce a zvýhodňovat pěší trasy v návaznosti na MHD. V případě Vítěz­ného náměstí je klíčem k jeho rekultivaci opti­mální koexistence veřejného prostoru a nezbytné automobilové dopravy. Návrh na řešení Vítězného náměstí vychází z několika koncepčních zásad. Především jde o zpřístupnění středu náměstí pro pěší, kde je navržen kvalitní parkový prostor odcloněný od okolní dopravy zelení, alejí stromů a terénní modelací. Dále se jedná o vytvoření dopravního skeletu zohledňujícího stávající i budoucí do­pravní zátěže s tím, že jsou zlepšeny návaznosti mezi jednotlivými složkami MHD. V neposlední řadě návrh navazuje na původní urbanistickou koncepci od Antonína Engela. Cílem návrhu je na Vítězném náměstí vytvořit kvalitní, funkční a zároveň příjemný veřejný prostor.

Výstavní panely

Textová část

 

Hodnocení poroty

Návrh sleduje silnou a jasně vyjádřenou myšlenku rozsáhlé zelené plochy s potenciálně dobrými pobytovými kvalitami. Je založený na výrazně řešené diverzifikaci prostoru: rušné ulice v severozápadní části, parku v centrální části a vydlážděného „náměstí“ v jihový­chodní části, a orientaci ve směru osy Dejvická - Technická.

Toto řešení s sebou přináší problematická místa, např. bariéru příliš širokého dopravního koridoru v severozápadní části. Výrazná modelace terénu postrádá vstřícné bezkolizní řešení pohybu a může si vyžádat mimo jiné poměrně náročné zásahy do stávající infrastruktury.

Prostorově rozsáhlé dopravní řešení včetně křižovatek neodpo­vídá navržené kapacitě. Tramvajová zastávka v prostoru náměstí je nevhodně umístěna mezi komunikacemi. Způsob napojení ul. Československé armády zavádí dopravu do zklidněné východní části náměstí.

 

>>> Všechny návrhy naleznete zde

O soutěži

Termíny 

 • Vyhlášení 1. kola na profilu zadavatele: 20. 4. 2018
 • Odevzdání návrhů v 1. kole: 26. 6. 2018
 • Vyhlášení 2. kola:  9. 8. 2018
 • Odevzdání návrhů v 2. kole: 3. 10. 2018
 • Hodnocení návrhů v 2. kole : 9.-10.10. 2018
 • Ukončení soutěže: 28. 11. 2018

 

Porota

Členové poroty nezávislí

 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha / předseda poroty 
 • Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn
 • prof. Ivan Reimann, Müller-Reimann architekten, Berlín
 • Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury
 • Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda-Korandová, Beroun

 

Členové poroty závislí

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
 • Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6
 • Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

 

Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina-Frei, Praha
 • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, atelier FAM, Praha
 • Ing. arch. Juraj Calaj, atelier EDIT!, Praha

 

Náhradníci poroty závislí

 • Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
 • MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
 • Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
 • MgA. Marek Kopeć, IPR Praha
 • doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha
 • Ing. Štěpán Špoula, IPR Praha

Soutěžní podmínky a podklady

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

 

Specifikace

Porota složená z odborníků a závislých zástupců vybere nejlepší návrhy, které postoupí do druhého kola. V druhém kole pak budou vybrány a oceněny nejvhodnější návrhy.

 • Veřejná dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž
 • Zadavatelem soutěže a zpracovatelem soutěžních podmínek je IPR Praha
 • Investorem následné realizace je MHMP

 

K soutěži

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha.

 

Vysvětlení soutěžních podmínke + dodatečné informace

1. Vysvětlení soutěžních podmínek I. (PDF)

2. Vysvětlení soutěžních podmínek II. (PDF)

3. Vysvětlení soutěžních podmínek III. (PDF)

4. Vysvětlení soutěžních podmínek IV. (PDF)

5. Vysvětlení soutěžních podmínek V. (PDF)

6. Vysvětlení soutěžních podmínek VI. (PDF)

7. Vysvětlení soutěžních podmínek VII. (PDF)

8. Vysvětlení soutěžních podmínek VIII. (PDF) - příloha (rar)

9. Vysvětlení soutěžních podmínek IX. (PDF)

10. Vysvětlení soutěžních podmínek X. (PDF)

11. Dodatečná informace (PDF)

Katalog soutěžních návrhů

Katalog soutěžních návrhů - Vítězné náměstí
Kulatak

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru