bool(false)

Vltavská filharmonie

29. října 2019

Záměrem hl. města je vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické, urbanistické) a zároveň potvrzovalo mezinárodní pověst Prahy jakožto kulturní metropole a symbolu české hudební tradice. Cílem projektu je vytvořit nový, živý, otevřený a plně využívaný veřejný kulturní prostor pro všechny návštěvníky a především Pražany.

→ English version

Vize projektu

Praha je kouzelné místo v centru Evropy, které má dlouhodobou ambici být nejenom jejím srdcem, ale zároveň městem, s nímž se jeho obyvatelé identifikují.  Městem, které je opravdovým domovem pro 1,5 milionu Pražanů, a zároveň dynamicky se rozvíjejícím kulturním a hospodářským centrem i atraktivním turistickým cílem. Městem s ambicí být nejenom kulturní metropolí země, ale zároveň vyhledávaným kulturním centrem Evropy,  což je její dědictví  vznikající po dávná staletí, kdy byla křižovatkou kultur a významně ovlivňovala kulturní vývoj celého kontinentu. Stejně tak ale chce být městem podněcujícím fantazii a tvůrčí aktivitu svých obyvatel i návštěvníků.  Nabízet nezapomenutelné zážitky obohacující životy a povznášející ducha.

Navzdory výše uvedenému je potřeba si přiznat, že jedním z vážných problémů Prahy je střet prvků moderní doby s hmotným a duchovním odkazem minulosti. Provází ho řada chybných a často nevratných zásahů do staleté urbanistické a architektonické podoby města, kdy například historické jádro Prahy nebylo dimenzováno na dnešní intenzitu využití.

A tak Praha potřebuje vyhledávat nová centra, aby bylo zřejmé, kde je ono území, které se bude v příštím století rozvíjet tak, aby budoucí generace měly být na co pyšné.

Proto, aby se nové centrum stalo přirozeným doplněním toho stávajícího historického, je ale nutné vnést do jeho zadání veřejný i kulturní rozměr, jenž by mohl naplnit dlouholeté volání po vzniku nového koncertního sálu odpovídajícímu nárokům jedenadvacátého století.

V Praze nevyrostl koncertní sál pro symfonickou hudbu již více než 100 let. Nejmladší, Smetanova síň Obecního domu, byla otevřena koncem roku 1912. Dvořákova síň Rudolfina dokonce již roku 1885. I když oba sály byly rekonstruovány, stále se jedná o sály historické. Nejenom že neodpovídají požadavkům 21. století, ale beze zbytku ani požadavkům symfonické hudby.

Projekt realizace koncertního domu bude zásadním impulsem rozvoje nového centra Prahy. Nabídne dostatek možností pro realizaci nejen zajímavé stavby, ale hlavně nové kulturní a architektonické dominanty města.

Transformační území Holešovice-Bubny-Zátory je jedním z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů. Nová stavba filharmonie v lokalitě Vltavská se stane iniciačním impulsem a symbolem jeho přeměny, která nastartuje novou dimenzi přirozeného rozvoje města.

Řeka Vltava je odpradávna hlavní tepnou Prahy. Kolem ní město vzniklo, rostlo, rozvíjelo se. Její význam pro Prahu je obrovský. Umístění nové koncertní budovy na jejím nábřeží je proto více než symbolické, znamená přirozené pokračování rozvoje města. Spojením Filharmonie s řekou Vltavou tak dojde k potvrzení kontinuity rozvoje Prahy kolem své říční tepny.

Vltavská filharmonie.

Vybudovat nové centrum s Vltavskou filharmonii je obrovský úkol. Kulturní a společenská vyspělost současné generace se dá ale poznat právě podle stanovování a zvládání vysokých cílů. Nic nechtít, neznamená být moudrý a skromný, ale naopak malý a hloupý bez vizí a pohledu do budoucna.

Ambicí Prahy je prosazovat se nejen jako město památek, ale i jako centrum inspirativní živé kultury. Realizace nové budovy Vltavské filharmonie tuto ambici výrazně posílí a podpoří.

Vltavská filharmonie bude živý a otevřený prostor sloužící každodenně nejen Pražanům, ale i místem, kde pravidelnými návštěvníky budou především obyvatelé celé naší země.

Všechno naše úsilí směřuje k tomu, abychom všichni byli na Vltavskou filharmonii hrdi. Máme na čem stavět, respektovaná česká hudební tradice je pro nás závazkem i inspirací.

Vltavská filharmonie posílí roli úspěšné a respektované Prahy v Evropě. Bude nástrojem kultivace prostředí města a podporou rozmanitosti aktivit obyvatel Prahy i jejich návštěvníků. Propojí tak historické dědictví kulturních tradic s novými trendy v kultuře a umění.

Nová kulturní a architektonická dominanta města se stane významným bodem pro návštěvníky Prahy z celého světa.

Není vhodnější doba pro plánování a přípravu podobných záměrů, než současnost ovlivněná světovou pandemií a doprovázená hospodářskou recesí a útlumem. Jen připravení mohou být v časech budoucí konjuktury společenské i ekonomické úspěšní.

Praha Vltavskou filharmonii potřebuje! Praha Vltavskou filharmonii chce!

Vývoj projektu a projektový tým

V říjnu 2019 byl na základě usnesení Rady hl. města Prahy ustanoven projektový tým, který povede Ing. arch. Martin Krupauer. Současně vznikla také komise Rady hl. města Prahy pro vznik koncertního sálu, která zajistí projektu dlouhodobou podporu.

Úkolem projektového týmu je nyní na základě analýzy využitelnosti stanovit koncept nové filharmonie tj. definovat všechny budoucí funkce a využití budovy, včetně způsobu provozování, financování výstavby a následného provozu.

Výstavbu koncertního sálu deklaruje také Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při vzniku nového koncertního sálu mezi hlavním městem Prahou a Spolkem pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze, schválené usnesením Rady č. 587 z 27. 4. 2010.

 

Projektový tým

Martin Krupauer

Vedoucí projektového týmu Vltavská filharmonie, který byl ustanoven na základě usnesení Rady hl. města Prahy. Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze a architektury na AVU v Praze. Má za sebou bohaté profesní zkušenosti jako architekt v České republice i v zahraničí. Mnoho let působil i ve vedení kulturního centra Solnice a kreativního epicentra Bazilika v Českých Budějovicích, vytvořil koncept a následně i architektonické řešení multifunkčního sálu Forum Karlín v Praze. Od roku 1989 do současnosti vlastní a vede architektonickou kancelář A8000. Přednáší o architektuře a regionálním rozvoji. Působil a působí v mezinárodních porotách řady architektonických soutěží. Jako hostující architekt je členem Slovenské komory architektů.

 

Martin Gross

Zástupce vedoucího projektového týmu Vltavská filharmonie a zakládající člen Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze (vznikl 2010), jehož je aktuálně místopředsedou. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dlouhodobě se věnuje produkčnímu a organizačnímu zajištění kulturních a sportovních akcí. Je zároveň společníkem a jednatelem produkční společnosti. Jako konzultant se v minulosti podílel např. na výstavbě a přípravě provozu pražské O2 areny, na přípravě a výstavbě multifunkčního sálu Forum Karlín taktéž v Praze nebo v rámci spolupráce s ateliérem M1 na přípravě projektu výstavby Janáčkova kulturního centra v Brně.

 

 

Monika Habrová

Od roku 2019 vede v rámci IPR Praha projekt Vltavské filharmonie. Absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, studovala také na TU Eindhoven. Pracovala v ateliéru FABRICations v Amsterdamu, který se zaměřuje na udržitelné městské plánování a strategie. Od roku 2016 působí v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde se věnuje architektonickým soutěžím a projektům veřejného prostoru - podílela se např. na projektu revitalizace ulice Bělohorské, koncepci rozvoje Výstaviště Praha, vedla designérskou soutěž na nový pražský mobiliář – zastávku a zábradlí. V rámci vlastní praxe se podílela např. na studii Základní školy Lošbates, která získala 2. místo v mezinárodní architektonické soutěži.

 

Petra Hrubešová

Od roku 2019 je členkou týmu Vltavská filharmonie. Absolventka Fakulty architektury a urbanismu na ČVUT v Praze, studovala také na ENSA Nantes. Od roku 2014 pracuje v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde se zabývá navrhováním staveb a organizací architektonických soutěží. V Praze se podílela např. na tvorbě architektonické studie a působila i jako vedoucí projektu revitalizace ulice Bělohorské nebo na organizaci architektonické soutěže na proměnu Vítězného náměstí. Zároveň se věnuje vlastní architektonické praxi, s týmem architektů se zaměřuje na navrhování veřejných staveb. Podílela se např. na architektonických studiích plaveckého bazénu v Písku, muzea 20. století v Berlíně či Základní školy Lošbates.   

Řešené území

Územní studie zobrazující budoucí podobu Bubnů a lokality Vltavská je k dispozici ke stažení pod záložkou „ÚS Holešovice Bubny – Zátory“ na webu odboru územního rozvoje.

Rámcový harmonogram projektu

Analytická fáze (cca do 01/2021)

 • Příprava zadání analýzy využitelnosti
 • Výběrového řízení na zpracovatele analýzy
 • Zpracování analýzy využitelnosti
 • Vyhodnocení analýzy využitelnosti
 • Pořízení dalších nezbytných studií a podkladů

 

Projektová fáze (cca do 12/2025)

 • Příprava zadání mezinárodní architektonické soutěže
 • Mezinárodní architektonické soutěž o návrh
 • JŘBU a podpis smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
 • Zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro výběr dodavatele

 

Realizační fáze (cca do 12/2031)

 • Výběr dodavatele stavby
 • Zpracování prováděcí dokumentace
 • Výstavba Vltavské filharmonie

 

Termíny jsou orientační a budou upřesňovány v závislosti na postupu projektu.

Vltavska_filharmonie_web

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru