bool(false)

Pravidla pro udělování záštit

10. prosince 2014

IPR Praha může udělit záštitu pouze akcím a projektům, které se vztahují k činnosti IPR, vymezené zřizovací listinou. Záštita je čestnou poctou, kterou IPR Praha uděluje morální podporu a upozorňuje na význam a přínos dané akce či projektu. Jedná se zejména o konference, semináře, diskuze, soutěže a festivaly.

1. Žádost o udělení záštity se podává písemně do podatelny IPR Praha, nebo poštou na adresu IPR Praha anebo e-mailem Kancelář komunikace IPR Praha

2. Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

  • Informace o akci/projektu: uvede se název akce, na kterou je záštita žádána, termín a místo konání akce, popis akce (v rozsahu cca 200 slov), včetně její vizuální identity, program akce
  • Informace o žadateli: uvede se jméno a příjmení/název organizace a IČ, adresa, stručná charakteristika činnosti (je-li pořadatelem akce), kontaktní osoba žadatele
  • Informace o pořadateli akce, není-li totožný s žadatelem: uvede se jméno a příjmení/ název organizace a IČ, adresa, stručná charakteristika činnosti

3.  Žádost o záštitu se podává nejpozději 30 dní před konáním akce.

 

Schvalovací proces žádosti

1. Doručenou žádost o udělení záštity zaeviduje Kancelář komunikace. V případě, že žádost nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, KKP vyzve žadatele k jejich doplnění. SKP na základě informací uvedených v žádosti zpracuje podklad pro rozhodnutí ředitele IPR Praha, ve kterém zejména vymezí konkrétní činnost podle zřizovací listiny IPR Praha, ke které se akce/projekt vztahuje.

2. Žádost (včetně zpracovaného podkladu pro rozhodnutí ředitele) předloží Kancelář komunikace ke stanovisku poradě tajemníků. Následně je žádost spolu se stanoviskem porady tajemníků předána řediteli IPR Praha k rozhodnutí.

3. Záštita se uděluje osobním dopisem ředitele. Rozhodne-li ředitel o udělení záštity, Kancelář komunikace předá dopis, kterým ředitel uděluje záštitu IPR Praha, žadateli.

  • Současně s udělením záštity je žadatel informován o zásadách jejího udělení.
  • Záštita je projevem nefinanční podpory, udělením záštity nevzniká ani právo používat prostory IPR Praha.
  • S udělením záštity se nepojí osobní účast zástupce IPR Praha na pořádané akci nebo podpořeném projektu, nerozhodne-li ředitel jinak.

Povinnost úspěšných žadatelů

  1. Žadatel, kterému byla záštita udělena, je povinen použít logo IPR Praha na materiálech souvisejících s  pořádáním akce/s projektem. Logo IPR Praha je k dispozici zde. Žadatel je povinen dodržovat vizuální styl IPR Praha.
  1. Záštitu IPR Praha je možné užívat pouze v souvislosti s akcí/projektem, které byla záštita udělena, a pouze v časovém období, na které se záštita vztahuje, nestanoví-li IPR Praha jinak.

Kontakt

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru