bool(false)

Holešovice Bubny - Zátory

29. března 2017

Tak, jako jsme se naučili recyklovat odpad, musíme se naučit recyklovat území. Holešovice Bubny - Zátory jsou v celopražském kontextu klíčovým transformačním územím, které se recyklovat dá. Proto se v roce 2018 vyhlásilo výběrové řízení na územní studii, která přemýšlí o tomto území jako o příležitosti vytvořit svébytnou novou čtvrť. Autory územní studie jsou Pelčák a partner architekti a ThomasMüllerIvanReinmann architekten GmbH z Berlína. V prosinci 2020 byla zveřejněna finální podoba studie po zapracování připomínek.

Územní studie - čistopis

Finální verze územní studie

Hlavní změny v územní studii, které se upravily na základě připomínek:
(obrázkovou přílohu k hlavním změnám naleznete v tomto PDF)


1/ Změna výškové regulace věže u Výstaviště
Dochází k citlivějšímu urbanistickému řešení mezi novou čtvrtí a areálem Výstaviště u Stromovky. Nově je maximální výška věže na této straně stanovena na 12 podlaží místo původních 18 podlaží.2/ Respektování všech památek
Studie nově zachovává i objekt historické vodárny a ochraňuje budovu bývalé holešovické elektrárny s kovárnou, a to dokonce v památkově „očištěné“ původní podobě.3/ Lepší propojení Centrálního parku se Stromovkou
Nově došlo k rozšíření zeleného koridoru propojující Centrální park se Stromovkou na až na 30 metrů.


4/ Nové zelené plochy
Ve studii přibyly nové zelené plochy a obecně byl kladen větší důraz na rozšíření zeleně. Příkladem může být i nový požadavek na doplnění ploch zeleně v okolí filharmonie nebo nový parčík mezi dvěma železničními tratěmi.


5/ Centrální park
Studie na Centrální park nyní nahlíží jako na specifický projekt, který bude mít svou vlastní koncepci. Podobně je na tom i projekt nového náměstí u Nádraží Holešovice, který bude mít také svůj vlastní projekt. Projekt se nyní bude dále dopracovávat a prioritně řešit.


6/ Nové uspořádání bloku obchodního centra
Původní jeden blok nákupního centra je nově rozdělen na 3 jednotlivé bloky. Navíc dochází i ke zmenšení obchodní plochy dle připomínky městské části. Jednotlivé bloky nyní lépe zapadají do celkové struktury čtvrti.


7/ Koordinace členění bloků podle vedení trasy metra
Navrhované budovy jsou upraveny tak, aby lépe respektovaly stavění nad trasou metra. Došlo tak k úpravě ploch veřejných prostranství a některých bloků.


8/ Předpolí Hlávkova mostu
Detailní územní studie vypracovaná městem prověřila možnosti a potvrdila původní řešení. Území určené pro výstavbu Vltavské filharmonie vytvoří jednak předprostor a jednak propojí budovu Vltavské filharmonie s nábřežím. Podoba budovy Vltavské filharmonie a ztvárnění celé parcely včetně nábřeží však vzejde až z architektonické soutěže.

Veřejné projednání studie

Návrh uzemní studie na novou podobu území Holešovice Bubny-Zátory byl od 15. 8. do 15. 10. 2019 ve veřejném projednání. Občané v tuto dobu mohli podávat k návrhu územní studie připomínky. Nyní se všechny připomínky zpracovávají a vyhodnocují.

Vývoj projektu - tiskové zprávy

27. 8. 2019 Informační kontejner opět v ulicích! Lidé se mohou seznámit s návrhem územní
studie Bubny-Zátory

15. 8. 2019 Občané mohou ode dneška ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

11. 6. 2019 Praha už ví, jak budou vypadat nové Bubny. Stavět se začne do 5 let

29. 5. 2018 Město hledá architekty na proměnu Bubnů

28. 4. 2018 Město vdechne nový život Bubnům. Stavět se může do 4 let

Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu územní studie Holešovice Bubny - Zátory.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále aktivní účast na 2 celodenních workshopech (tj. na prezentaci a diskusi k rozpracovanému návrhu) s hlavními aktéry území. Podněty vzešlé z workshopů zpracovatel ve spolupráci se zadavatelem vyhodnotí a případně zohlední při tvorbě územní studie. Současně je předmětem plnění této veřejné zakázky aktivní účast na prezentaci odevzdané studie, počet těchto prezentací bude dle potřeby zadavatele, maximálně však 3.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.000.000,- Kč bez DPH

Dokumenty a vizualizace ke stažení

Vizualizace

Pohled ze severu

Pohled z jihozápadu

 

Zadání územní studie

Veškeré materiály týkající se veřejné zakázky naleznete zde: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=187088

Stavební uzávěra

V platném územním plánu je území Holešovice Bubny-Zátory vymezeno jako tzv. velké rozvojové území, kde platí stavební uzávěra. A to do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu. Tato podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad musí být pořizován Odborem stavebním a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a musí být zpracován v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu (SUP MHMP).Ačkoli na území Holešovice Bubny – Zátory vzniklo několik studií, nikdy se nejednalo o podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovací podklad stanovený pro VRÚ, který by byl řádně zadán, schválen pořizovatelem a zapsán do evidence územně plánovací činnosti (postup dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon). 

 

Odborné posudky

Prověřovací studie filharmonie na Vltavské - D3A (PDF, 17,3 MB)

Prověřovací studie filhamornie na Vltavské - Pelčák a partner architekti (PDF, 27,7 MB)

Koncepce urbánního rozvoje Holešovic - CMC Architects (PDF, 114 MB)

Koncepce urbánního rozvoje Holešovic - D3A (PDF, 14,4 MB)

Concept of urban development of Holešovice Gabu Heindl Architektur Staedtebau (PDF, 15,1 MB)

Koncepce urbánního rozvoje Holešovic - Pelčák a partner architekti (ZIP, 32,5 MB)

Fachgutachten : Konzeption der urbanen Entwicklung von Holesovice - Thomas Müler, Ivan Reinmann Architekten (ZIP, 52,0 MB)

Vývoj územně-plánovací dokumentace v území po roce 1989

1991       Mezinárodní Workshop s účastí předních evropských architektů. Předmětem workshopu bylo získání názorů a nápadů na toto území. Z workshopu vyplynulo konstatování, že Bubny-Zátory jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí města vhodnou pro rozvoj jednoho z budoucích center města.

1992       Rada zastupitelstva HMP ve spolupráci s MČ P7 vypsala urbanistickou veřejnou anonymní soutěž s mezinárodní účastí. 1. cena nebyla udělena, avšak autoři nejvýše oceněného návrhu byli vyzváni ke zpracování urbanistické studie. Vzhledem k diskusím řešení Městského okruhu byla studie zmrazena, pokračovalo se v ní od r. 1994 do konce r. 1997.V listopadu 1998 zpracována studie prof. J Gřegorčíkem. Studie sloužila jako podklad pro nový územní plán schválený v roce 1999.

1999        Začíná platit nový územní plán a stavební uzávěra na celé území podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy. V těchto územích je nutné dříve, než zde bude povolována nová zástavba, celkovou koncepci území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem (územní studií).

2007       (2008) Pořizovány dílčí developerské studie pro severní část (NAVATYP) a jižní část (ORCO), v nichž se však nepodařilo najít společné celkové řešení. Tyto studie nebyly pořizovatelem uznány za urbanistické studie.

2012       Zadání podkladové studie. Záměr pořídit studii, nad kterou by byla dosažena shoda v území. Pořízení územní studie bude dle zákona následně, v případě, že bude dosažena shoda v území. Zadání podkladové studie zpracoval URM. Výběrové řízení vyhrál ateliér CMC Architects.

2013       Zadání územní studie na základě zpracované podkladové studie. Zpracovatelem je CMC Architects. Územní studie poslouží jako podklad pro změnu ÚP.

2014       Odevzdána územní studie, MČ P7 vyjadřuje nesouhlas se studií s uvedením řadu nových připomínek. Rovněž zaznívá otázka, zda takto významné území není nutné řešit urbanistickou soutěží.

2016       Odbor územního rozvoje hl. m. Prahy (ÚZR MHMP) schvaluje zadání územní studie pro Holešovice Bubny – Zátory spolupráce P7, připomínkuje IPR Praha). Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2798 ze dne 15. 11. 2016 k ukládá Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zahájit práce na územní studii.

2017       IPR Praha připravuje na území Holešovice Bubny-Zátory veřejnou zakázku

2018       IPR Praha pořídil odborné posudky na území a sestavil zadání pro novou územní studii s důrazem na veřejná prostranství, dopravu, vybavenost a jasnější kompozici území jako svébytné čtvrti.

2019       Nová územní studie se stane podkladem pro změnu územního plánu.

 

Bubny_zatory_aktualizace

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru