bool(false)

Koncepce Císařského ostrova a navazující projekty

21. června 2016

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, představuje jedno z největších a nejcennějších přírodních území hlavního města Prahy. Díky jeho výjimečné poloze ve městě a množství funkcí, které plní, si ostrov zaslouží, aby byl rozvíjen v souladu s principy příměstského parku. Ty spočívají nejen v efektivní ochraně biodiverzity, ale především v plnohodnotném začlenění krajiny do města a v důsledku tak i ve zvýšení kvality života pro obyvatele metropole.

 

Projekt protipovodňová ochrana ZOOlogické zahrady a Trojského nábřeží

Úvod

IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy v souladu s doporučením komise pro protipovodňovou ochranu rady HLMP zajišťuje zpracování podkladů pro studii „modelové posouzení vlivu zvýšení protipovodňové ochrany Zoo Praha (a případně Trojského zámku) na průchod velkých vod Trojskou kotlinou“. Samotné zajištění podkladů a stanovení linie PPO nezaručuje citlivé začlenění infrastrukturní stavby do krajiny a řešení problémů a potenciálů navazujícího okolí. Závěry Koncepce doporučují pro jednotlivé projekty zajistit také kvalitní architektonicko-krajinářské řešení a kompenzovat újmu na sledovaných parametrech jak z hlediska průtoku povodní (modelový výzkum), tak z hlediska krajiny a přírody (tým architekt-krajinář).

 

Důvodem zadání této studie je tedy zapojení týmu, který zajistí urbanisticko-architektonicko-krajinářské řešení a zapojení stavby do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny. Takový postup zajistí také lepší projednatelnost samotné protipovodňové ochrany.

Účel studie

Účel zadání zakázky je návrh urbanisticko-architektonicko-krajinářského řešení a zapojení stavby PPO do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů jako užovka podplamatá, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty apod.). Zpracování a stanovení vedení linie PPO bude probíhat v úzké součinnosti se zpracovatelem podkladů pro modelový výzkum (vodohospodářský tým). 

Doslov ke koncepci ve vztahu k PPO: 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracoval Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (2015-2017), ve které byly pojmenovány hlavní hodnoty nivní krajiny Trojské kotliny a navrženy řešení pro zlepšení dopravní a pěší dostupnosti území, posílení charakteru a ekologických hodnot nivní krajiny a přírodě blízká revitalizace Vltavy („Divoká Vltava“) s cílem dále kompenzovat dopady nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na místní krajinu.

 

Těžištěm řešení Koncepce byl Císařský ostrov zpracovaný ve formě podkladové studie autorským týmem architekta Petra Pelčáka, krajinářské architektky Evy Wagnerové, vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara a dopravního inženýra Václava Maliny. Širší okolí Císařského ostrova bylo zahrnuto zejména pro kvalitní dořešení krajinářské koncepce a dalších návazností a prostupnosti území. Řešení Trojského nábřeží tedy vyžaduje podrobnější prověření i vzhledem k tomu, že Koncepce neřešila liniovou protipovodňovou ochranu zoologické zahrady.

Projekt revitalizace řeky Divoká Vltava

Úvod

Projekt Divoká Vltava je definován v Akčním plánu pro implementaci Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí, který schválila Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 2054 ze dne 29. 8. 2017. V akčním plánu je uveden jako pilotní a prioritní investiční projekt.

 

Projekt Divoká Vltava obsahuje přírodě blízkou revitalizaci řeky Vltavy podél Císařského ostrova s rozšířením koryta a novými ostrůvky a průleh přes Císařský ostrov.

Hlavním přínosem projektu bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity. Návrh bude prověřován v matematickém a fyzikálním modelu.

 

Předprojektová příprava záměru Divoká Vltava zajišťující kvalitní víceúčelové, prověřené, předjednané, realizovatelné řešení pro navazující investiční projekt. Hlavní důraz bude kladen na dopracování architektonicko-krajinářsko-vodohospodářského řešení s ohledem na optimalizaci kompenzačních protipovodňových opatření, zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu lokality, rekreační využití, majetkoprávní vztahy, údržbu a péči, rozdílné zájmy dotčených subjektů.

Hlavní cíle studie

 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 • Zajištění migračního prostupu Trojského jezu
 • Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 • Posílení vztahu k místu a identity obyvatel Trojské kotliny

 

Projekt Divoká Vltava je také uveden v implementačním plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu schváleného usnesením č. 1650 ze dne 26. 6.2018 a dále v realizačním programu R1 Strategického plánu hl. m. Prahy.

Projekt propojení Troja Císařský ostrov - Bubeneč

Zadání koncepční studie Propojení Bubeneč – Císařský ostrov - Troja bylo definováno v Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího a v Akčním plánu Koncepce Císařského ostrova Radou hlavního města Prahy usnesením číslo 2054 ze dne 29. 8. 2017 a usnesením č. 2420 ze dne 11. 9. 2018.

Do nedávna byla jediným propojením v oblasti Císařského ostrova Trojská lávka, přes kterou přešlo během roku přibližně 1,6 mil. lidí. Vzhledem ke schválené vizi Císařského ostrova jako významné přírodní a rekreační oblasti ve středu Trojské kotliny, by mělo vzniknout propojení Prahy 6 s Trojou. Tato koncepční studie slouží k prověření realizovatelnosti záměrů a bude po projednání a schválení sloužit jako podklad při dalších navazujících stupních dokumentace a investicích. Zároveň tato studie slouží k prověření realizovatelnosti lávky pro zadání architektonické soutěže. Nejzásadnějším tématem studie k řešení je zajistit příčnou pěší prostupnost přes Císařský ostrov, a to kolem administrativní budovy stávající čistírny a přes střechu Nové vodní linky k případné budoucí lávce a zároveň udržet kvalitu všech souvisejících koordinovaných záměrů a projektů.

 

Hlavní cíle studie

 • Prověření opatření pro zlepšení pěší prostupnosti územím
 • Koordinace zamýšlených záměrů a zefektivnění připravovaných investic
 • Prověření umístění pěší lávky
 • Zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy
 • Prověření způsobu využití širšího vymezeného území a dílčích lokalit
 • Zlepšení stavu krajiny

Nábřeží Stromovky

Nábřezí Stromovky

Iniciační opatření

Iniciační opatření jsou projekty realizovatelné v krátkém časovém období bez vysokých investičních nákladů a dlouhých správních řízení. Tato opatření vedou k citelnému zlepšení současného stavu. Na ostrově bylo odstraněno několik deponií (skládek) a zahájena péče o první zanedbané části ostrova.

 

2018                                                                     2019

V gesci náměstka primátora Petra Hlubučka a ve spolupráci INV MHMP a Lesů hl. m. Prahy byla odstraněna deponie a zahájena péče o budoucí pobytovou louku na okružní trase kolem ostrova - západní část.

 

2019

Odbor hospodaření s majetkem MHMP zajistil výkup některých pozemků na Císařském ostrově a odbor investiční MHMP zahájil přípravu projektu vyčištění a péče o tyto pozemky. Tímto projektem se otevře možnost obejít ostrov kolem jeho východní části (jako první fáze okružní trasy).

 

2017                                                                       2019

Státní podnik Povodí Vltavy nechal odstranit deponie na východní části ostrova. Tato oblast bude upravena samostatně, nebo v rámci dlouhodobého projektu revitalizace řeky "Divoká Vltava".

Hlavní cíle projektů

Protipovodňová ochrana a revitalizace řeky

 • Protipovodňová ochrana zoologické zahrady (Trojského zámku)
 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Obnova hydro-morfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Zlepšení migrační prostupnosti pro ryby

Rozvoj krajiny

 • Revitalizace krajiny - obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Začlenění jednotlivých infrastrukturních projektů do hodnotné krajiny Trojské kotliny a kompenzace jejich případných negativních dopadů
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů

Užívání

 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu

Rámcový harmonogram

V průběhu letních měsíců budou vybrány jednotlivé projekční týmy. Zahájení prací se předpokládá v průběhu září.

 •  Zpracování návrhů: 4, 5 měsíce
 • Posouzení matematický model (úpravy návrhů a dopracování řešení nezávislých na povodňovém modelu): 3 měsíce
 • Fyzikální model (dopracování řešení nezávislých na povodňovém modelu): 
  4 měsíce
 • Finální posouzení matematický model:  2, 5 měsíce
 • Projednání: 2 měsíce 

Dokumenty ke stažení

Akční plán koncepce (PDF | 3,5 MB)

Akční plán koncepce v tiskové kvalitě (PDF | 34,6 MB)

Koncepce Císařského ostrova (PDF | 45 MB)
Koncepce Císařského ostrova v tiskové kvalitě (PDF | 212 MB)

Mapové schéma revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny

Schéma postupu revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny

Prezentační materiál: Koncepce, Akční plán a Projekty

 

          

Mapove_schema_cisarak

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru