bool(false)

Císařský ostrov (Trojská kotlina)

21. června 2016

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, představuje jedno z největších a nejcennějších přírodních území hlavního města Prahy. Díky jeho výjimečné poloze ve městě a množství funkcí, které plní, si ostrov zaslouží, aby byl rozvíjen v souladu s principy příměstského parku. Ty spočívají nejen v efektivní ochraně biodiverzity, ale především v plnohodnotném začlenění krajiny do města a v důsledku tak i ve zvýšení kvality života pro obyvatele metropole. 

 Poslechněte si krátký úvod o tom, co se vlastně v Trojské kotlině bude měnit.

Projekt č. 1 - Trojské nábřeží

Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Proto vznikl soubor doporučujících kroků, který má za cíl zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady (ZOO) a zároveň citlivé začlenění opatření do nivní krajiny. Mezi další plánované intervence patří například revitalizace řeky nebo vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím.

Více informací o projektu se dozvíte z videa

Projekt č. 2 - Revitalizace řeky Divoká Vltava

Projekt Divoká Vltava obnovuje řeku podél Císařského ostrova. Cílem projektu je zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační srdce Trojské kotliny.

Protipovodňovou ochranu zlepší plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou také nové štěrkové ostrůvky. Další důležitou součástí protipovodňové ochrany bude i tzv. „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem, tedy snížený travnatý příkop, ve kterém jsou koryta s tůněmi a brody. Tento systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky. Průleh bude mít i významný vzdělávací potenciál - bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt a nivní krajiny. Studie Divoké Vltavy bude schvalovat pražská Rada v létě 2021.

Více informací o projektu se dozvíte z videa


Hlavní cíle studie

 • Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
 • Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
 • Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů
 • Zajištění migračního prostupu Trojského jezu
 • Obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky – z percepčního a kulturního hlediska
 • Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro obyvatele Prahy
 • Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
 • Posílení vztahu k místu a identity obyvatel Trojské kotliny

Projekt č. 3 - Propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč

Urbanistická studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji. Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předprostor jižního vstupu do ZOO. Vznikne tak zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje. Na jaře 2021 bude hotový podklad pro aktuálně zpracovávanou změnu územního plánu. Součástí projektu je také návrh nového rychlého a bezpečného spojení střechy Nové vodní linky s ulicí Papírenskou. Po otevření střechy rozšíření čistírny velmi důležité infrastrukturní napojení.

Více informací o projektu se dozvíte z videa

 

Hlavní cíle studie

 • Prověření opatření pro zlepšení pěší prostupnosti územím
 • Koordinace zamýšlených záměrů a zefektivnění připravovaných investic
 • Prověření umístění pěší lávky
 • Zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy
 • Prověření způsobu využití širšího vymezeného území a dílčích lokalit
 • Zlepšení stavu krajiny

Další plánované projekty v Trojské kotlině

Nábřeží Stromovky

Nové nábřeží lépe propojí Stromovku s řekou a nabídne tak lepší podmínky pro rekreaci Pražanů. Návrh studie zklidňuje dopravu na nábřežní cestě, vytváří přístup k vodě a uvažuje o zvýšení stávajícího mostu například zdvižnou lávkou na Císařský ostrov. Na nábřeží bude také nově umístěna kavárna a hygienické zázemí, což v této části parku v současnosti chybí. Žádoucím výsledkem návrhu by mělo být rovnoměrnější využívání parků v Trojské kotlině a odlehčení hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží.  Aktuálně probíhají jednání a v blízké době bude studie na proměnu nábřeží schválena. Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu.

Nábřezí Stromovky

Co už se podařilo změnit

Iniciační opatření
Iniciační opatření jsou projekty realizovatelné v krátkém časovém období bez
vysokých investičních nákladů a dlouhých správních řízení. Tato opatření vedou k citelnému zlepšení současného stavu. Na ostrově bylo odstraněno několik deponií (skládek) a zahájena péče o první zanedbané části ostrova.

 

2018                                                                     2019

V gesci náměstka primátora Petra Hlubučka a ve spolupráci INV MHMP a Lesů hl. m. Prahy byla odstraněna deponie a zahájena péče o budoucí pobytovou louku na okružní trase kolem ostrova - západní část.

 

2019

Odbor hospodaření s majetkem MHMP zajistil výkup některých pozemků na Císařském ostrově a odbor investiční MHMP zahájil přípravu projektu vyčištění a péče o tyto pozemky. Tímto projektem se otevře možnost obejít ostrov kolem jeho východní části (jako první fáze okružní trasy).

 

2017                                                                       2019

Státní podnik Povodí Vltavy nechal odstranit deponie na východní části ostrova. Tato oblast bude upravena samostatně, nebo v rámci dlouhodobého projektu revitalizace řeky "Divoká Vltava".

Rámcový harmonogram

 

Dokumenty ke stažení

Akční plán koncepce (PDF | 3,5 MB)

Akční plán koncepce v tiskové kvalitě (PDF | 34,6 MB)

Koncepce Císařského ostrova (PDF | 45 MB)
Koncepce Císařského ostrova v tiskové kvalitě (PDF | 212 MB)

Mapové schéma revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny

Schéma postupu revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny

Prezentační materiál: Koncepce, Akční plán a Projekty

 

    

Mapove_schema_cisarak

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru