bool(false)

Územní studie Nové Dvory

8. dubna 2021

Zájmové území bylo identifikováno jako klíčové pro rozvoj města s vysokým potenciálem vzniku oblastního (čtvrťového) centra u budoucí stanice metra D Nové Dvory a vzniku rekreačních a sportovních ploch čtvrťového významu u Jalového Dvora. Lokalita řešená územní studií se nachází majoritně na území dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš).

Vážení,

ve dnech 1. – 6. 6. 2021 jsme se setkali v „participačním kontejneru“, ve kterém jsme sbírali podněty k řešení v územní studii. Děkujeme za návštěvu, diskuze a účast na vycházkách, které se uskutečnily ve čtvrtek 3. 6. 2021 a v neděli 6. 6. 2021.

Výstupem z těchto setkání je shrnující zpráva popisující zájmové území z pohledu jeho obyvatel, jejíž součástí je i pracovní mapa zahrnující zákres podnětů získaných v participačním kontejneru od obyvatel.

Během července 2021 probíhalo i reprezentativní sociologické šetření, jehož výsledkem je dokument shrnující názory na život v lokalitě Nové Dvory

Prohlédněte si také video-pozvánku a video s orientací po území.
_____________________________________________________
Proces pořízení územní studie se nyní nachází ve fázi zpracovávání návrhu, který bude předložen k připomínkám veřejnosti a dalším významným aktérům v území, 1Q/2022 (předpoklad).

 

Zadání a výběr zpracovatele

Zadání územní studie bylo dokončeno v březnu 2021 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s dotčenými městskými částmi, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a Pražskou developerskou společností. V dubnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o.


Územní studie bude tvořena dvěma částmi – analytickou a návrhovou. 
Jedním z požadavků zadání je i zapojení veřejnosti a významných aktérů v území do procesu tvorby územní studie jak v analytické, tak návrhové části. 

Analytická část – zapojení veřejnosti

V procesu tvorby územní studie proběhlo reprezentativní sociologické šetření (v dané lokalitě a navazujícím území), jehož výsledky slouží jako podklad pro zpracování návrhu.

V rámci zpracování analytické části byl v řešeném území (na křižovatce ulic Durychova a Štúrova) umístěn participační / informační kontejner, ve kterém měla  veřejnost možnost se vyjádřit k tématům týkajícím se dané lokality a jejího nejbližšího okolí – jak území využívá, jak se v území cítí, co jí chybí nebo čeho si naopak cení. Zároveň se uskutečnily dvě vycházky (3. 6. a 6. 6. 2021), v rámci kterých byly sbírány podněty a informace o území přímo v terénu. 

Výstupem ze setkání v kontejneru a vycházek je shrnující zpráva

Dalším podkladem s informacemi o území je sociologické šetření, které v lokalitě probíhalo v červenci 2021 a bylo zadáno pro účely tvorby územní studie. 

V rámci analytické části proběhlo i několik konzultací a setkání s dalšími klíčovými aktéry v území (zástupci města a městských částí, městských organizací, soukromými i veřejnými investory, …) za účelem získání aktuálních informací o území.

Výstupy z participačního kontejneru, vycházek a sociologického šetření doplní požadavky na řešení ze zadání územní studie.

 

Návrhová část – projednání

Na podzim roku 2022 (předpoklad) proběhne projednání návrhu územní studie, v rámci kterého lze podávat písemné připomínky. Návrh územní studie, lhůta projednání a termín „veřejného jednání“ budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Doručené (písemné) připomínky budou následně vyhodnoceny a předány zpracovateli územní studie k zapracování.

Územní studie – finální návrh

Po schválení možnosti využití územní studie budou vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti (iLAS).

Navazující městské projekty

V návaznosti na územní studii jsou dále rozpracovávány konkrétní projekty hl. m. Prahy – více informací lze dohledat na webu Pražské developerské společnosti a Dopravního podniku hl. m. Prahy

Kontakty

  • kontaktní osoba pořizovatele a zadavatele územní studie (odbor územního rozvoje MHMP): Anna Kuryviálová (anna.kuryvialova@praha.eu)

Nove_dvory

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru