bool(false)

Designérská soutěž na městský mobiliář

27. září 2016

Hlavní město Praha vyhlásilo designérskou soutěž na městský mobiliář. Vítězem soutěže se stali Michal Froněk a Jan Němeček ze společnosti Artěl. V anonymní soutěži se vybíral nejlepší návrh jednoho setu městského mobiliáře: lavičky, koše a stojanu na kola. V ulicích by se mohly začít objevovat již tento rok. 

3D výkresy mobiliáře ke stažení

Chcete městský mobiliář zakreslit do vizualizace? Stáhněte si 3D výkresy laviček i košů.

Upozornění - pro stažení 3D modelů je nutné mít nainstalovaný speciální program pro 3D modely (například Rhinoceros)

 Lavička, 2 nohy, bez opěradla    Lavička, 2 nohy, opěradlo, područky   
 Lavička, 2 nohy, opěradlo  Lavička, 4 nohy, bez opěradla 
 Lavička, 4 nohy, opěradlo, područky  Lavička, 4 nohy, opěradlo
 Stojan na kola   Velký koš, se stříškou
 Malý koš, bez stříšky      Malý koš, se stříškou    
 Koš, tříděný odpad     

 

Výkresy základů mobiliáře

Koš velký

Koš malý

Lavička dvounohá

Lavička čtyřnohá

 

Na konci října 2017 porota vybrala vítěze. Designéři nyní spolu s městem dopracují návrh a vytvoří výrobní dokumentaci. Město poté odkoupí licenci a vybere dodavatele.

V polovině ledna proběhlo 1. kole soutěže, v říjnu poté navazovalo 2. kolo s třemi vybranými návrhy z 1. kola. Tyto tři vybrané návrhy byly v létě osazeny v podobě prototypů v areálu IPR Praha u Karlova náměstí.

Oceněné návrhy

1. místo

Vítězi soutěže, Michal Froněk a Jan Němeček, v roce 1990 založili designérské a architektonické studio Olgoj Chorchoj. Společně jsou držiteli řady prestižních českých i zahraničních ocenění. V současné době jsou profesory Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Hodnocení poroty

 

2. místo

Matěj Herrmann a Eduard Coufal

Hodnocení poroty

 

3. místo

David Karásek a Daniel Golík

Hodnocení poroty

Ostatní návrhy

Ostatní návrhy >>>

Ukončení soutěže

Mobiliář protokol

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

Předmět soutěže + Specifikace + Licence

Předmětem soutěže je návrh setu pražského městského mobiliáře obsahující

 • lavičku s opěradlem (možno řešit i s područkami), lavička bez opěradla
 • kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš
 • stojan na kola

Každá navržená součást by měla být schopna vystupovat samostatně i v sestavě s dalšími prvky. Důraz by měl být kladen na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost a snadnou údržbu a správu.

Prvky by měly vycházet z pražského prostředí, jeho charakteru a historie. Měly by dotvářet vizuální charakter veřejných prostranství, citlivě jej dotvářet a adekvátně doplňovat. Mobiliář by měl být dostatečně reprezentativní pro významné i běžné veřejné prostranství. Prvky budou umisťovány jak do uličních prostranství a náměstí tak do parků převážně v centru a širším centru Prahy.

Očekává se, že prvky budou představovat kvalitní zhodnocení prostranství, do kterého budou umístěny.

Prvky by měl spojovat kvalitní designérský koncept, při zachování uživatelské přívětivosti.

Specifikace

Veřejná mezinárodní dvoukolová soutěž. V 1. kole bude kladen důraz zejména na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost, bezpečnost a respekt k obvyklým ergonomickým zásadám. Do 2. kola postoupí tři účastníci a zrealizují čtyři prototypy: kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš, lavičku s opěradlem včetně područek a stojan na kola. Tyto prototypy budou testovány 3 měsíce ve veřejném prostoru. Poté z nich porota vybere nejlepší sadu mobiliáře.

Licence

S vítězem soutěže následně Praha uzavře smlouvu. Za časově a teritoriálně neomezenou licenci a dopracování zadávací dokumentace pak hlavní město zaplatí maximálně 2.000.000 Kč.

Porota

Členové poroty nezávislí

Claude Brulhart / designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c. / designér

doc. Eva Eisler / designérka

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / architekt

 

Členové poroty závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Jiří Skalický / ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. / ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

 

Náhradníci poroty nezávislí

MgA. Matěj Chabera / designér

Ing. arch. Adam Halíř / architekt

 

Náhradníci poroty závislí

MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha

Mgr. Petra Kolínská / náměstkyně primátorky, radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj

Ceny a náhrady výloh

Výše cen ve 2. kole:
 1. 1. cena stanovuje ve výši 120 000 Kč
 2. 2. cena se stanovuje ve výši 80 000 Kč
 3. 3. cena se stanovuje ve výši 40 000 Kč

 

Náhrady výloh ve 2. Kole:

 • Skicovné: 80 000 Kč bez DPH.
 • Náhrada na výrobu prototypů: 280.000 Kč bez DPH.

Termíny


 1. 30. 9. 2016 - vyhlášení soutěže
 2. 20. 12. 2016 do 15:00 - odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole
 3. 27. 6. 2017 - odevzdání soutěžních návrhů ve 2. kole
 4. 24.10. 2017 - vyhlášení vítěze

Podklady, podmínky a dokumenty ke stažení / Download Competition Documents

 1. Brožura k mobiliáři pro Prahu
 2. Pasport pražského mobiliáře (PDF| 68,8 MB)

 3. Soutěžní podmínky (PDF | 0,5 MB)
 4. Soutěžní podklady (ZIP | 50 MB)
 5. Usnesení Rady hl. m. Prahy k návrhu soutěžních podmínek mezinárodní designové soutěže o návrh (PDF | 1,6 MB)
 6. Doplňující dotazy k předmětu soutěže

---

Doplňující dotazy - further questions

Dotaz č. 1 / Question n. 1

Chci se účastnit mezinárodní designérské soutěže – Nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení. Ale zajímalo by mě, zda je vyžadována nějaká žádost.

I would like to participate in the International Design Competition - Prague Street Furniture. But I am wondering, if any kind of application is requiered.

 

Odpověď / Answer

Pro účast v soutěži není potřebná žádná zvláštní žádost. Můžete rovnou připravit a odevzdat soutěžní návrh v souladu se soutěžními podmínkami, které lze nalézt a stáhnout na adrese http://www.iprpraha.cz/mobiliar.

No special application is necessary to participate the contest. You can directly prepare and submit a competitive proposal under Competitions Terms and Conditions which you can find and download on http://www.iprpraha.cz/mobiliar.

Dotaz č. 2 / Question n. 2

Chci se účastnit mezinárodní designérské soutěže – Nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení. Jsem studentkou posledního ročníku fakulty architektury a zajímalo by mě, jestli se můžu zúčastnit soutěže samostatně, když momentálně ještě nemám ukončené bakalářské vzdělání.

I would like to participate in the International Design Competition - Prague Street Furniture. I am a final year student of the Faculty of Architecture and I wonder if I can participate in the contest individually, though at the moment I do not have completed a bachelor's degree.

 

Odpověď / Answer

Soutěžní podmínky v čl. 5 odst. 5.1 písm. b) obsahují jednoznačný požadavek na vzdělání účastníka. Účastník popř. alespoň jeden z autorů v týmu, který vystupuje jako účastník společně, musí mít

v okamžiku odevzdání soutěžního návrhu ukončené alespoň bakalářské vzdělání na škole s uměleckým zaměřením (průmyslový design, produktový design, sochařství, architektura apod.). Pokud k datu odevzdání návrhu v první kole, tedy 20. 12. 2016 nebudete mít ukončené bakalářské vzdělání, můžete se soutěže účastnit pouze v týmu s osobou nebo osobami, které tuto podmínku splňují. Zdůrazňujeme, že osoba, která prokáže splnění požadavku na vzdělání, musí být autorem nebo spoluautorem návrhu. Nemůže se jednat o spolupracovníka, který se na návrhu autorsky nepodílí (např. zhotovitel výkresové části nebo modelář).

The competition rules in article. 5 paragraph. 5.1 point. b) contains a clear demand for education of the participant. Participant, respectively at least one of the authors of the team that acts as a participant together, must have at the time of submission of a competition design completed at least a bachelor's degree at an art school (industrial design, product design, plastic art, architecture, etc.).
If you won ́t have completed a bachelor's degree till the 20.12.2016 (the date of submission of the proposals in the 1st round), you can participate in the competition only if one of the authors of the team can fulfill this condition. We emphasize that a person who demonstrates compliance requirement for education must be the author or co-author of the proposal. He can ́t be a co-worker, who authored the proposal does not participate (eg. the contractor drawing part or modeler).

 

Dotaz č. 3 / Question n. 3

Nenašla jsem email na sekretáře mezinárodní designérské soutěže – Nové prvky pražského mobiliáře. Prosím, jestli byste nepřeposlal moje dotazy, případně mi zaslal správný email na sekretáře soutěže. Moc děkuji.

I haven ́t found the email of the Secretary of the International Design Competition - New components of Prague street furniture. Could you please send me the contact to the Secretary or forward this questions to him, please. Thank you very much.


Odpověď / Answer

Adresa pro podávání dotazů sekretáři je: milan.svoboda@rhdhv.com

The address for submitting questions to the Secretary is: milan.svoboda@rhdhv.com

 

Dotaz č. 4 / Question n. 4

Můžeme fotografie F1 a F2 pro zakreslení celého setu upravit: např. stylizovat, popřípadě oříznout?

Can we stylize, adjust or crop the pictures F1 and F2?

Odpověď / Answer

Fotografie je možné stylizovat. Jejich výřez nemá být měněn, mají odpovídat měřítku na panelu, aby byly návrhy dobře porovnatelné.

You can stylize or adjust the pictures. But don ́t crop or zoom them. They should have the same scale. So that the jury can compare well all the proposals.

 

Dotaz č. 5 / Question n. 5

Na fotografiích F1 a F2 mají být oba koše, kapacitní a závěsný, anebo jen jeden z nich, dle našeho výběru?

In the photographs F1 and F2 should be shown both littre bins, capacitive standalone littre bin and post mounted littre bin or just one of them, according to our choice?

 

Odpověď / Answer

Je možné zobrazit oba koše na obou fotkách. Nebo je možné zobrazit na fotce F1 jeden typ koše a na fotce F2 druhý typ koše.

You can show both littre bins on both pictures. Or you can show on picture F1 one type of the littre bin and on the picture F2 the other type.

 

Dotaz č. 6 / Question n. 6

Uspořádání jednotlivých komponentů na panelech je určeno vyhlašovatelem soutěže a nebo je to na nás, soutěžících? Je nutné se držet souborů P03 - uspořádání soutěžních panelů?

The arrangement of the components on the panels is determined or it is up to us, the participants of the competition? Is it necessary to follow the arrangement prescribed in the document P03 – Required arrangement of competition panels?

 

Odpověď / Answer

Panel P1: Závazné jsou fotografie F1 a F2 a jejich umístění na panelu. Pravá část panelu je volná. Má obsahovat text a popis k návrhu, vizualizace či axonometrie jednotlivých komponentů. Zobrazeny mají být všechny prvky – dle popisu na panelu P1 v podkladu P03 - Uspořádání soutěžních panelů.

Panel P2: Prezentace lavičky s opěradlem (lze řešit i s područkami) a lavičky bez opěradla, viz bod 7. 1. 2. soutěžních podmínek. Uspořádání na panelu je volné.

Panel P3: Na panelu vlevo - Prezentace kapacitního odpadkového koše a závěsného odpadkového koše, viz bod 7. 1. 2. soutěžních podmínek. Na panelu vpravo - Prezentace stojanu na kola, viz bod 7. 1. 2. soutěžních podmínek. Poměr obou ploch je na uvážení soutěžícího.

Panel P1: Obligatory are the photographs F1 and F2 and their location on the panel. The right part of the panel is free. Text should include a description of the design, visualization or isometrie of individual components. Shown should be all the elements - according to the description on the panel P1 in the document P03 - Required arrangement of competition panels.

Panel P2: Presentation of the bench with backrest (can be designed with armrests) and the bench without backrests, according to 7. 1. 2. Of the Terms and Conditions. The arrangement on the panel is free.

Panel P3: The left part of the panel - Presentation of the capacitive standalone littre bin and post mounted littre bin, according to 7. 1. 2. Of the Terms and Conditions. The right part of the panel – Presentation of the rack for bicycles. The ratio of the two areas is up to the competitors.

 

Dotaz č. 7 / Question n. 7

Nacenění výroby jednotlivých komponentů mobiliáře. Je vhodné tuto informaci přiložit do soutěžního návrhu v 1. kole?

Is it appropriate to submit as well the estimate cost of designed components in the 1st round?

Odpověď / Answer:

Odhadované náklady na výrobu nejsou v prvním kole požadovány. Doporučené náklady na pořízení jednoho kusu mobiliáře jsou dány v podkladu P01 - Obecné požadavky na vlastnosti prvků a ekonomické požadavky v kapitole 2 - Ekonomické požadavky.

The estimate cost is not required in the 1st round. Suggested cost of one piece of furniture is given in the document P01 - Technical requirements for street furniture element properties and economic requirements in chapter 2 - Economic requirements.

 

Dotaz č. 8 / Question n. 8

Můžeme použít v prezentaci referenci (fotografie, data) z pasportu přiloženého v soutěžních podkladech?

Can we use in our presentation references (photos, data) of the passport from the competition docements – P02 – Pasport mobiliare.

Odpověď / Answer:

Ano můžete.

Yes, you can.

 

Dotaz č. 9 / Question n. 9

Textová část reprezentace má dvě části: anotace a celková koncepce. Je anotace zkrácená verze celkové koncepce?

The text of the representation has two parts: annotation and overall concept. Is the annotation a shortened version of the overall concept?

Odpověď / Answer:

Ano, jedná se o zkrácený popis koncepce, který má v pár větách vystihnout Váš návrh. Rozsah je dán v soutěžních podmínkách.

Yes, it is a short description of the concept, which has a few sentences to describe your proposal. The range is given in the Terms and Conditions of the competition.

 

 

Dotaz č. 10 / Question n. 10

Rád bych se zeptal, zda bude možné si během června 2017 na několik dní vzít zpět modely městského mobiliáře. Modely jsou součástí diplomové práce a měly by být k dispozici během státní závěrečné zkoušky. V propozicích soutěže je napsáno, že modely budou v případě zájmu vráceny po ukončení výstavy během podzimu 2017. Na tuto výstavu by již byly pochopitelně zpět k dispozici. Vyrábět dvě sady modelů pro soutěž i k státní závěrečné zkoušce by bylo časově i finančně nákladné.

I would like to ask you if is possible to pick up the model of street furniture during June 2017 for a couple of days? Models are part of my dissertation and they need to be available during diploma exam. Competition Terms and Conditions say that models will be returned to the authors after the exhibition in autumn 2017 on request. On this exhibition the models will be of course available again. To create two sets of model for the competition and for the diploma exam will be expensive by time as well as money.

 

Odpověď / Answer:

Vzhledem k tomu, že soutěž je vyhlášena jako soutěž o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., musí být v celém průběhu anonymní. Zveřejnění jmen soutěžících bude možné až v říjnu 2017. Skutečnost, že byste si odebral zpět modely mobiliáře, by znamenala přiřazení vašeho jména k určitému návrhu a tedy porušení anonymity a vaše vyloučení ze soutěže. Převzetí modelů v průběhu soutěže bohužel není z důvodu zachování anonymity možné. Vzhledem k poměrně přísným požadavkům na anonymitu návrhů považujeme za nevhodné, aby Váš návrh byl prezentován jako diplomní projekt ve stejnou dobu jako soutěžní návrh, neboť může dojít ke zveřejnění výstupů diplomního projektu ve spojitosti s Vaším jménem.

In view of the fact that the Competition is announced in accordance with § 6 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, must be during its progress anonymous. Publishing names of competition participants will be possible till October 2017. The fact that you would take your models back will mean assigning of your name to certain proposal so that will means break the anonymity and your excluding from this competition. To take a model during a progress of competition is unfortunately not allowed because of maintenance of anonymity. In according to strict rules about anonymity we consider as not appropriate your competition proposal will be presented in the same time as your dissertation. Your competition proposal could be published in connection with your name.

 

Dotaz č. 11 / Question n. 11

Chtěla bych se zúčastnit Vaší soutěže. Mohli byste mi prosím poskytnout font, kterým mají být napsány tři soutěžní panely ve formátu 700 x 1000 mm?

I would like to participate in your Competition. Could you please provide font, by which should be written competition panels in format 700 x 1000 mm?

 

Odpověď / Answer:

Soutěžní podmínky neobsahují požadavek na závazný font pro panely grafické části. Závazné je uspořádání panelů, použitý font je pouze příkladem. Jde o font UnitPro Light používaný zadavatelem.

Competition Terms and Conditions do not include obligatory requirement of font for panels. Obligatory is just a layout. Used font is just for example. It is font UnitPro Light used by Contracting Authority.

 

Dotaz č. 12 / Question n. 12

Som študentom gymnázia. Zaujala ma Vaša súťaž (Designérská soutěž na městský mobiliář) a nakoľko by som sa chcel tejto súťaže zučastnit, tak sa Vás chcem spytať, či to je možné aj v prípade keď nie som plnoletá osoba.

I am a student of grammar school. I´m interested to your Competition and I would love to participate in it. I want to ask you, if is possible to participate in case I´m not legal age.

 

Odpověď / Answer:

Soutěžní podmínky v čl. 5 odst. 5.1 písm. b) obsahují jednoznačný požadavek na vzdělání účastníka. Účastník popř. alespoň jeden z autorů v týmu, který vystupuje jako účastník společně, musí mít v okamžiku odevzdání soutěžního návrhu ukončené alespoň bakalářské vzdělání na škole s uměleckým zaměřením (průmyslový design, produktový design, sochařství, architektura apod.). Účastník navíc musí splnit další podmínky vyplývající z § 53 zákona o veřejných zakázkách platného v České republice v době vyhlášení soutěže (zákon č. 137/2006 Sb.).

Pokud jste zatím studentem gymnázia, můžete se soutěže účastnit pouze v týmu s osobou nebo osobami, které podmínku požadovaného vzdělání splňují. Zdůrazňujeme, že osoba, která prokáže splnění požadavku na vzdělání, musí být autorem nebo spoluautorem návrhu, nemůže se jednat o spolupracovníka, který se na návrhu autorsky nepodílí (např. zhotovitel výkresové části nebo modelář).

Competitions Terms and Conditions according 5.1 b) include education requirement of participant. Participant, or at least one of the authors in team, which create a participant together, in the moment of handing in the competition proposal must have completed at least a bachelor‘s degree at a school of arts (industrial design, product design, sculpture, architecture, etc.) Participant must also fulfil other condition follow from § 53 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement in time of announcement of Competition.

If you are now student of grammar school, you can take part in the Competition just with a person, who fulfils this condition. We point out that a person, who proves this condition must be an author or co-author. It’s not allowed it will be co-worker or someone, who is not participated as an author. (For example a maker of layout or modeller).

 

Dotaz č. 13 / Question n. 13

Můžete mi prosím poslat informace nutné k účasti v soutěži na městský mobiliář? A také říct, jaké dokumenty je potřeba odevzdat a adresu, na kterou je poslat.

Kindly send me informations for participate to your urban furniture contest; and also, what kind of documentation -paper A3,A2, or pdf, jpeg,....- and your address to send it.

 

Odpověď / Answer:

Pro účast v soutěži nejsou nutné žádné speciální informace. Můžete rovnou připravit a odevzdat soutěžní návrh v souladu se soutěžními podmínkami, které lze nalézt a stáhnout na adrese http://www.iprpraha.cz/mobiliar.

There are no special information for participate in this competition. You can directly prepare and submit a Competitive proposal under Competitions Terms and Conditions which you can find and download on http://www.iprpraha.cz/mobiliar.

 

Dotaz č. 14 / Question n. 14

Může jeden autor přihlásit do soutěže více svých návrhů, než jen jeden? Případně může být uveden jako spoluautor několika návrhů najednou?

Is it possible to take part in the competition with more proposals than just one? Alternatively can be this author state as co-author of more proposals?

Odpověď / Answer:

Soutěž nemá po právní stránce charakter soutěže o návrh dle § 102 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že soutěžní podmínky nevylučují předložení více návrhů ani spolupráci jedné osoby na více návrzích, je toto možné.

Competition isn´t announced in accordance with § 102 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement. In relation to Competition Terms and Conditions which doesn’t exclude submission of more proposals and co-working of one person on more proposals is this possible.

 

Dotaz č. 15 / Question n. 15

Dotaz se týká koše na sloup - jedná se o sloup veřejného osvětlení, nebo má mít koš svůj vlastní sloupek, který bude sloužit jako kotvící prvek?

Question is about post mounted litter bin – is the „post“ mentioned as the post of public lighting or the bin should have its own post, which will work as anchor?

Odpověď / Answer:

Co se týče koše, požadavek na řešení je zřejmý ze soutěžního podkladu P01, kde je v části 3 uvedeno, že se požaduje „menší závěsný koš včetně sloupku cca 50 l“. Varianta, že koš bude zavěšen na jinou konstrukci, není vyloučena, ovšem pro soutěž se požaduje návrh koše s vlastním sloupkem.

Design requirement is written in competition document P01, in part 3 is stated claim for proposal of bin „smaller, post mounted litter bin for 50 litters“. Option when bin will be hang up on another construction is not excluding, but for this competition is required a proposal of litter bin with its own post.

 

Dotaz č. 16 / Question n. 16

Zajímám se o účast ve vaší soutěži na městský mobiliář, ale dokumenty jsou dostupné jen v češtině. Mohu dostat dokumenty v angličtině. Nebo kde mohu najít informace?

I’m interested in partcipate in your contest about urban furniture, buta ll the basis are availbale only in Czech. Can I receive a document with the basis in English? Or Where can I check the info?

Odpověď / Answer:

Dokumenty týkající se soutěže jsou dostupné v obou jazycích - v češtině i angličtině na webových stránkách http://www.iprpraha.cz/mobiliar. Podívejte se na rozbalovací menu “Podklady a podmínky ke stažení / Download Competition Documents“ a také “Doplňující dotazy - further questions“.

The documents relating to the contest are available in both languages – Czech and English on the website http://www.iprpraha.cz/mobiliar . See the dropdown menu “Podklady a podmínky ke stažení / Download Competition Documents“ and also “Doplňující dotazy - further questions“.

 

Dotaz č. 17 / Question n. 17

K soutěžním podmínkám § 7.1.1., bod b) textovou část v jedné spojené složce ve formátu A4 ve dvou vyhotoveních. Jsou nějaké požadavky ke složce? Musí byt průhledná? Nebo nějaký konkrétní typ?

Regarding to the Competition Terms and Conditions § 7.1.1., b) text part in a one bound A4 format file in two copies. Are there some claims for the bound? Should it be opaque? Or some concrete type?

Odpověď / Answer:

Pro textovou část je závazný pouze formát stránky, její obsah a rozsah uvedený v odst. 7.1.3 Soutěžních podmínek. Forma svázání, přebal apod. jsou ponechány na soutěžících.

To the text part is obligatory just page format, its contents and extent written in 7.1.3 of Competition Terms and Conditions. Forms of the bound are arbitrary.

 

Dotaz č. 18 / Question n. 18

K soutěžním podmínkám § 7.1.3., bod a), a 4) zmenšené́ výkresy soutěžních panelů (P1, P2, P3) ve formátu A3, složené na A4. Jestli jsem to pochopil správně, budou to kopie soutěžních panelů, ale vytištěné na formátu A3 a složené na A4?

To the Competition Terms and Conditions § 7.1.3., a), a4) scaled down drawing of competition panels (P1, P2 and P3) on A3 sheets, folded to A4. If I understood well, this means copies of competition panels but printed on format A3 and folded to A4?

Odpověď / Answer:

Ano, jde o zmenšené panely sešité s textovou zprávou. Budou sloužit porotcům studujícím zprávu k rychlému orientačnímu porovnání textu a grafiky.

Yes, it means scaled copies of competition panels joined together with text part. It will serve to members of a jury for quick indicative comparison of text part and graphical part.

 

Dotaz č. 19 / Question n. 19

K soutěžním podmínkám § 7.1.5., bod d) Pevný́ nosič̌ nesmí́ obsahovat podpis, značku ani v názvu disku, ani ve vlastnostech souborů. Můžete, prosím, doporučit názvu disku (např. „Soutěž“, „Městský mobiliář“ atd.). Při nahrávání souboru systém se zeptá na názvu disku.

To the Competition Terms and Conditions § 7.1.5., d) Data carrier (disc) shall not contain any signature or mark, whether on the disc itself or in its properties. Can you please recommend some name of the disc? (for example „Competition“ or „Street furniture“ etc.) By recording file to disc system is asking on the name.

Odpověď / Answer:

Název disku není předepsaný, vhodný název je "Mobiliář". Z údajů o vlastnostech disku, z názvu disku ani z názvů souborů na disku nesmí být zjistitelné jméno či název soutěžícího.

Name of disc is not prescribed, suitable is "Mobiliář" (=„Street furniture“). From data about disc, from title of disc even from names of files must not be able to find out name or title of the competitor.

 

Dotaz č. 20 / Question n. 20

K soutěžním podmínkám § 7.3.2. Obal Grafické časti a grafické časti pro 2. kolo, panely, výkresová́ dokumentace pro výrobu ve 2. kole, obálky „textová část“, „textová část – 2. kolo“, „Digitální část“, „Digitální část – 2. kolo“ a „Autor“ a podložka modelu budou opatřeny nápisem „NOVÉ PRVKY PRAŽSKÉHO MOBILIÁŘE – ULIČNÍ VYBAVENÍ“. V soutěžních podkladech jsou soubory, v kterých tento nadpis už je. Třeba na panelech. Máme ho nechat? Nebo všude ten to název vylepí organizátor? Dá se použit navržené organizátorem podklady a „vložit“ do něj grafickou část atd. (§ 7.3.3 Označení prototypů číslem návrhu a nápisem provede organizátor soutěže o návrh).

Regarding to the Competition Terms and Conditions § 7.3.2. All graphics for Round I and Round II, panels, the drawings for production in the 2nd round, the envelope labelled “textual description”, and “the textual description – Round II”, the “Digital Part”, and the “Digital Part – Round II”, and the envelope labelled “Author”, as well as the stand for the models shall be labelled the phrase “NEW ELEMENTS OF PRAGUE FIXTURES – STREET FURNISHINGS”. In Competition Documents are files, in which this title already is. For example at panels. Shall we leave it there? Or all graphics parts of proposal will be titled by organizer of the competition? Is it possible to use suggest documents by organizer and put inside the graphical part? (§ 7.3.3 Prototypes shall be labelled (proposal number and the phrase) by the competition organizer).

 

Odpověď / Answer:

Postupujte přesně dle podmínek a označte všechny náležitosti soutěžního návrhu tak, jak je popsáno v odst. 7.3 soutěžních podmínek (rámečky, nápis). V podkladu č. P03, který upřesňuje podobu panelu, je požadovaná úprava použita. Pokud využijete vzor panelů jako podklad pro tvorbu vašich soutěžních panelů (je to možné), úpravu ponechte, případně upravte font, tak aby se shodoval s fontem, který použijete na panelech.

Organizátor označí pouze prototypy předložené v druhém kole, ostatní části musí být označeny soutěžícími.

Do it exactly like is designed by Competition Terms and Conditions and label all parts of proposal like is written in 7.3 (frames and titles). In document no. P03 is used required layout. If you use this example of panels as a base for create your competition panels, keep the layout, if needed adjust font in order to by same as you use on panels.

Competition organizer will label just prototypes hand in 2nd round; other part should be labelled by competitors.

 

Dotaz č. 21 / Question n. 21

K soutěžním podmínkám § 7.3.4. Všechny součásti soutěžního návrhu v 1. kole (panely, textová část, obálka“ Digitální část“, obálka „Autor“ a model) budou vloženy do tuhých zalepených desek/krabice (a opatřených neprůhledným a neporušeným obalem s nápisem „NOVÉ PRVKY PRAŽSKÉHO MOBILIÁŘE – ULIČNÍ VYBAVENÍ“. Zajištěni těchto krabic a vložení všech součásti soutěžního návrhu je na organizátoru?

Regarding to the Competition Terms and Conditions § 7.3.4. All parts of the competition proposal in Round I (panels, text description, digital files and author envelopes) shall be inserted into a hard sealed folder / box that is non-transparent and intact, labelled with the phrase “NEW ELEMENTS OF PRAGUE FIXTURES – STREET FURNISHINGS”.

Procuring these boxes, folders and insertion of all parts of competition proposal will do competition organizer?

Odpověď / Answer:

Ne, organizátor musí obdržet již zabalené návrhy.

No, competition organizer has to receive proposal already packaged.

 

Dotaz č. 22 / Question n. 22

K soutěžním podmínkám § 7.4.3. Pokud bude soutěžní návrh zaslán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle pravá platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné́ organizace, s níž se o tomto postupu dohodne. Celní odbavení při odesílání a veškeré s tím spojené́ náhrady platí́ účastník soutěže o návrh. Bohužel, soutěžící organizace (účastník) není členem žádného profesního sdružení a jiné veřejné́ organizace. Můžete, prosím, doporučit nějakou jinou alternativu uvedeni adresy odesilatele soutěžních návrhů pro zahraničního účastníka?

Odpověď / Answer:

Žádnou alternativu nelze doporučit s výjimkou osobního doručení. Jde o požadavek z hlediska zachování anonymity.

There is no alternative to be recommended with exception personal delivery. It is requirement about preserving anonymity. You can arrange with any public organization without being its member.

 

Dotaz č. 23 / Question n. 23

První dotaz se týče fontu soutěže: chtěl bych se zeptat, jestli může účastník použít při představení návrhů své vlastní fonty (nebo to bude porušením anonymity)? Nebo můžete doporučit jen veřejné dostupnou klasiku, např. Arial, Helvetica, Times New Roman atd.?

Competition Terms and Conditions do not prescribe any font, it’s you own choice. We don´t think, that using another font can mean breach of anonymity.

Odpověď / Answer:

Soutěžní podmínky nepředepisují žádný font, jeho volba je plně na vás. Nemyslíme, že použití fontu by mohlo znamenat porušení anonymity.

Competition Terms and Conditions do not prescribe any font, it’s you own choice. We don´t think, that using another font can mean breach of anonymity.

 

Dotaz č. 24 / Question n. 24

Rád bych se zeptal, zda je možné přihlásit se do soutěže na městský mobiliář s více návrhy?

I would like to ask if is possible to take part in competition with more proposals?

Odpoveď / Answer:

Soutěž nemá po právní stránce charakter soutěže o návrh dle § 102 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že soutěžní podmínky nevylučují předložení více návrhů ani spolupráci jedné osoby na více návrzích, je toto možné.

Competition isn´t announced in accordance with § 102 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement. In relation to Competition Terms and Conditions which doesn’t exclude submission of more proposals and co-working of one person on more proposals is this possible.

 

Dotaz č. 25 / Question n. 25

 

1. Rozměr desky pod modelem 1:5 Na rozměr desky 800 x 250 mm (zmíněné v pravidlech soutěže) se modely lavičky s opěradlem, kapacitního koše, závěsného koše a stojanu na kola v měřítku 1:5 nevejdou. Pokud bychom je tam umístili, budou se překrývat. Je možné udělat desku pro umístění modelů větší?
2. Barevnost modelu V soutěžních podmínkách není nikde zmíněno, zda má být model materiálově a barevně přesný, nebo jestli stačí řešit ho pouze v jedné barvě (např. bílé).
3. Více autorů Na designu mobiliáře pracujeme designérské duo. Jsme zcela rovnocenní autoři. Jak máme v tomto případě postupovat při vyplňování přihlášky? Je možné vypsat přihlášku na dvě osoby?

1. Dimension of solid base for model 1:5 On solid base of 800 x 250 mm (mentioned in Competition Terms and Conditions) is not possible to put model in a scale of 1:5, because it is too small. If we put them there they will be overlapping. Is it possible to make the base bigger?
2. Color of model In Competition Terms and Conditions isn´t mentioned material or color of model, if it should correspond with a realistic material of proposal or it could be just in one color, for example in white.
3. More authors We work together as duo on design of street furniture. We are equal partners and authors. How we should fill the application form? Is it possible to fill it with two authors?

Odpoveď / Answer:

1. Rozměr desky pod modelem 1:5 Velikost podložky je v soutěžních podmínkách uvedena jako doporučená, podložka může být větší, neměla by se však lišit zásadně.
2. Barevnost modelu Barevnost modelu není předepsána, můžete zvolit jakoukoliv barevnost.
3. Více autorů V soutěži se nevyžaduje přihláška, jen průvodní list uvedený v příloze č. 1 soutěžních podmínek. Jak je z něho patrné (položka „Autor/ři“), může zde být uveden jeden i více autorů společně.
1. Dimension of solid base for model 1:5 Dimensions of solid base are regarding the terms and conditions recommended. Base can be bigger, but it should not be radically.
2. Color of model Color of model is not prescribed; you can choose any colors and material.
3. More authors In Competition is not required application form, just cover sheet (Annex 1). In item „Author(s) of the design“ you can write more authors together.

Dotaz č. 26 / Question n. 26

 

V soutěžních podmínkách je napsáno, že návrhy by měly být odevzdány v českém jazyce (3.4.2) což je problematické pro zahraniční účastníky. Může odevzdání návrhu v angličtině vést k diskvalifikaci ze soutěže?

In the terms and conditions of the competition it is said that all proposals have to be submitted in Czech language (3.4.2) what turns out to be problematic for international participants. Would a submission in english lead to a disqualification from the competition?

 

Odpoveď / Answer:

Dle soutěžních podmínek musí být všechny soutěžní návrhy a jejich části být odevzdány v českém jazyce. Návrh odevzdaný v anglickém jazyce bude diskvalifikován.

 

Regarding the terms and conditions of the competitions (par. 3.4.2) all competition proposals and any of their parts must be submitted in the Czech language. Proposal in English will be disqualified.

 


 

Vitezny_mobiliar_final

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru